Θέσεις Εργασίας

[ICS-980] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «CoRLAB» (το οποίο εντάσσεται στην «ΑΡΙΣΤΕΙΑ») προκηρύσσει μια μεταπτυχιακή υποτροφία στον τομέα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και καλεί ενδιαφερόμενους με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Η απασχόληση αφορά στην περιοχή:

 • Ανάπτυξη μιας συστηματικής μεθοδολογίας που θα επιτρέπει την πολυστρωματική/κλιμακωτή μοντελοποίηση αγορών ασύρματης πρόσβασης. Ο σκοπός της μεθοδολογίας αυτής είναι η εύρεση της κατάλληλης χωροχρονικής κλίμακας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης ανάλυσης της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη την υπολογιστική αποδοτικότητα σε συνάρτηση με την ακρίβεια της ανάλυσης.
 • Ανάπτυξη μιας αρθρωτής (modular) πλατφόρμας προσομοίωσης που υλοποιεί το παραπάνω πλαίσιο μοντελοποίησης και διάφορες εξελιγμένες αγορές ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσιών.
 • Σχεδιασμό και ανάλυση αλγορίθμων καθορισμού τιμών/χρέωσης για τις υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης.
 • Σχεδιασμό προφίλ χρηστών και στατιστική ανάλυση των δεδομένων που θα καταγραφούν για το προφίλ των χρηστών, τη συνάρτηση ωφελιμότητας, και τους τύπους πληθυσμών.
Η σύμβαση υποτροφίας θα είναι διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε σχετικό πεδίο
 • Εμπειρία και σε βάθος γνώση ασύρματων δικτύων
 • Εμπειρία σε θέματα μοντελοποίησης, προσωμοιώσεων, ανάλυσης απόδοσης (performance analysis)
 • Προγραμματιστική εμπειρία σε matlab
 • Πολύ καλή γνώση των Αγγλικών, γιά επικοινωνία σε τεχνικά θέματα και σύνταξη τεχνικών αναφορών
 • Δυνατότητα αποδοτικής εργασίας στα πλαίσια μιάς ερευνητικής ομάδας

Επιθυμητά Επιπρόσθετα Προσόντα

 • Προυπηρεσία ή εκπαίδευση σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης.
 • Εμπειρία ή εκπαίδευση σε θέματα Πιθανοτήτων, Θεωρίας ουρών, θεωρίας παιγνίων.
 • Εμπειρία ή εκπαίδευση σε θέματα data mining, αλγόριθμων, στατιστικής ανάλυσης.

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Υποβολή υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, έκθεση σκοπιµότητας µιας έως δύο σελίδων, όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά -ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων και οι λόγοι για τους οποίους επιθυµούν να συνεργασθούν µε το ΙΤΕ –Ινστιτούτο Πληροφορικής στο συγκεκριμένο αντικείμενο της υποτροφίας και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι 11-12-2012 στην παρακάτω διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, οδός Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης .Κ. 70013 υπόψη κας Λιάνας Κεφαλάκη.

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής.

Διαδικασία Επιλογής:
Οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν βάσει των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων, καθώς και την έκθεση σκοπιµότητας.

Πληροφορίες:
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Λιάνα Κεφαλάκη, e-mail: liana@ics.forth.gr

  

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα