Θέσεις Εργασίας

[ICS-1090] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΑΝΑΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (CoRLAB), που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

 

Α. Τρείς Θέσεις Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

Αντικείμενο Εργασιών

Το αντικείμενο των εργασιών των δύο πρώτων θέσεων περιλαμβάνει την ανάπτυξη θεμάτων σχετικών με αγορές ασύρματων δικτύων και υπηρεσιών που έχουν μοντελοποιηθεί, αναλυθεί και μελετηθεί στα πλαίσια του CoRLAB.

Η τρίτη θέση θα επικεντρωθεί σε θέματα παροχής κινήτρων για τη συμμετοχή χρηστών σε crowd-sourcing/crowd-sensing συστήματα.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ
 • Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, στην πληροφορική
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
 • Ειδίκευση και τεχνογνωσία σε θέματα ασύρματων δικτύων και επικοινωνιών
 • Ικανοποιητική εμπειρία σε προγραμματισμό/ανάπτυξη συστημάτων

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Μέχρι την λήξη του έργου, ήτοι 25 Σεπτεμβρίου 2015.

Ύψος αμοιβής

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 29/05/2015 και ώρα 14.00 (τοπική ώρα Ελλάδος).

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Βιογραφικό σημείωμα με τις δημοσιεύσεις, επισημαίνοντας τις σημαντικότερες
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 3. Συστατικές επιστολές από τους καθηγητές ή/και συνεργάτες των ενδιαφερομένων
  Οι συστατικές επιστολές μπορούν να σταλθούν ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: liana@ics.forth.gr.
 4. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα την πρότασή τους στην διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Λιάνας Κεφαλάκη
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: liana@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται/νται σύμβαση /εις μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντες.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως :

  Απαραίτητα προσόντα:

  Α. Πτυχίο AEI: 0.2 βάρος ( συντελεστής)
  Το πτυχίο βαθμολογείται ως ακολούθως: Άριστα 20 μονάδες, Λ.Καλώς 15 μονάδες, Καλώς 10 μονάδες.
  Σημείωση: Επίσης, γίνεται δεκτό πτυχίο ισοδύναμο με πτυχίο ΑΕΙ με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.

  Β. Διδακτορικό δίπλωμα : 0.3 βάρος (συντελεστής)
  Κλίμακα: 0..10
  Συγκεκριμένα προσμετρούνται μέχρι και 4 μονάδες για τις συστατικές επιστολές. Δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στην συστατική επιστολή του καθηγητή που επέβλεψε μεγάλο μέρος της ερευνητικής εργασίας του ενδιαφερόμενου κατά τη διάρκεια του διδακτορικού. Οι υποψήφιοι που είχαν εξαίρετες συστατικές επιστολές λαμβάνουν και την πλήρη βαθμολογία.
  Προσμετρούνται μέχρι και 2 μονάδες επιστημονικές διακρίσεις και βραβεία σχετικά με το αντικείμενο της θέσης. Επίσης, η αξιολόγηση της ποσότητας και ποιότητας των δημοσιεύσεων του υποψηφίου, με βάση το περιοδικό ή το συνέδριο στο οποίο έχει παρουσιαστεί και τη σχετικότητα με το αντικείμενο της θέσης μπορεί να “συνεισφέρει” μέχρι και 4 μονάδες.

  Γ. Άλλα προσόντα: βάρος (συντελεστής) : 0.5 μονάδες και αναλυτικότερα:

  • Ειδίκευση και τεχνογνωσία σε θέματα δικτύων: 0.20 μονάδες (συντελεστής)
   Κλίμακα 0..10 μονάδες. Προσμετρούνται μονάδες για την κάθε σχετική εργασία/σύστημα/project ή δημοσίευση στην οποία συμμετείχε σχετική με τα παραπάνω θέματα.
  • Εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων: 0.10 μονάδες (συντελεστής)
   Kλίμακα: 0..10 μονάδες. Προσμετρούνται μονάδες για την ουσιαστική συμμετοχή του υποψηφίου στην συγγραφή προτάσεων ή/και υλοποίηση των προγραμμάτων.
  • Εμπειρία και τεχνογνωσία στον προγραμματισμό/ανάπτυξη συστημάτων: 0.20 μονάδες (συντελεστής)
   Kλίμακα: 0..10 μονάδες. Προσμετρούνται μονάδες για την κάθε εργασία/σύστημα/project ή δημοσίευση στην οποία συμμετείχε σχετική με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και ανάλυση δικτυακών συστημάτων και πρωτοκόλλων.

  Ως εργασιακή εμπειρία θεωρείται η εμπειρία πλέον των πτυχιακών σπουδών και λαμβάνεται υπόψη εφόσον υπάρχουν στο φάκελο τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Ειδίκευση ή εργασιακή εμπειρία μικρότερη των τριών μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη.

   

 4. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 6. Ο/Οι ενδιαφερόμενος/νοι που θα επιλεγεί /ούν θα ειδοποιηθούν κατ΄ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του/τους και θα κληθεί/ούν να προσκομίσει/ουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ( ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 7. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 8. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 9. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Λιάνα Κεφαλάκη, e-mail: liana@ics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα