Θέσεις Εργασίας

[ICS-1058] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΑΝΑΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ «CoRLAB» (το οποίο εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ») απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου σε διδακτορικό φοιτητή. Η απασχόληση αφορά τα παρακάτω ερευνητικά θέματα:

 1. Ανάπτυξη μιας συστηματικής μεθοδολογίας που θα επιτρέπει την πολυστρωματική/κλιμακωτή μοντελοποίηση αγορών ασύρματης πρόσβασης. Ο σκοπός της μεθοδολογίας αυτής είναι η εύρεση της κατάλληλης χωροχρονικής κλίμακας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης ανάλυσης της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη την υπολογιστική αποδοτικότητα σε συνάρτηση με την ακρίβεια της ανάλυσης.
 2. Ανάπτυξη μιας αρθρωτής (modular) πλατφόρμας προσομοίωσης που υλοποιεί το παραπάνω πλαίσιο μοντελοποίησης και διάφορες εξελιγμένες αγορές ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσιών.
 3. Σχεδιασμό και ανάλυση αλγορίθμων καθορισμού τιμών/χρέωσης για τις υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης.
 4. Σχεδιασμό προφίλ χρηστών και στατιστική ανάλυση των δεδομένων που θα καταγραφούν για το προφίλ των χρηστών, τη συνάρτηση ωφελιμότητας, και τους τύπους πληθυσμών.

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται/νται σύμβαση /εις μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντες .
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως :

Προσόντα:

 1. Κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών (0.15 βάρος/συντελεστής)
 2. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε σχετικό πεδίο (0.15 βάρος/συντελεστής)
  Λαμβάνονται υπόψη και προσμετρούνται οι συστατικές επιστολές των καθηγητών που επέβλεψαν την μεταπτυχιακή εργασία του υποψηφίου.
 3. Εμπειρία και σε βάθος γνώση ασύρματων δικτύων (0.15 βάρος/συντελεστής)
 4. Εμπειρία σε θέματα μοντελοποίησης, προσομοιώσεων, ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) (0.15 βάρος/συντελεστής)
 5. Εμπειρία ή εκπαίδευση σε θέματα Πιθανοτήτων, Θεωρίας ουρών, θεωρίας παιγνίων. (0.1 συντελεστής)
 6. Προγραμματιστική εμπειρία σε matlab (0.1 βάρος/συντελεστής)
 7. Πολύ καλή γνώση των Αγγλικών, για επικοινωνία σε τεχνικά θέματα και σύνταξη τεχνικών αναφορών (0.1 βάρος/συντελεστής)
 8. Δυνατότητα αποδοτικής εργασίας στα πλαίσια μιας ερευνητικής ομάδας (0.1 βάρος/συντελεστής)

Για την αξιολόγηση των 3-7 λαμβάνονται υπόψη και προσμετρούνται οι δημοσιεύσεις του υποψηφίου. Γίνεται αξιολόγηση της ποσότητας και ποιότητας των δημοσιεύσεων του υποψηφίου, με βάση το περιοδικό ή το συνέδριο στο οποίο έχει παρουσιαστεί και τη σχετικότητα με το αντικείμενο της θέσης.

Ύψος αμοιβής

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τα προσόντα και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων, όπως βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις εμπειρίας, έκθεση σκοπιμότητας µιας έως δύο σελίδων, όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά -ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων και οι λόγοι για τους οποίους επιθυµούν να συνεργασθούν µε το ΙΤΕ–ΙΠ στο συγκεκριμένο έργο, οι πιο αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις καθώς επίσης και κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους, το αργότερο μέχρι 13-6-2014, ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών
Ηρακλείo Κρήτης
Τ.Κ. 70013
υπόψη κας Λιάνας Κεφαλάκη.

∆ιαδικασία Επιλογής:

 1. Οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν βάσει των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 2. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 3. Ο /Οι ενδιαφερόμενος/νοι που θα επιλεγεί /ούν θα ειδοποιηθούν κατ΄ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του/τους και θα κληθεί/ούν να προσκομίσει/ουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ( ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 4. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 5. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 6. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Πληροφορίες:

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Λιάνα Κεφαλάκη, e-mail: liana@ics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα