Θέσεις Εργασίας

[ICS-1027] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΑΝΑΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (CoRLAB), που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Α. Δύο Θέσεις Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

Αντικείμενο Εργασιών

Το αντικείμενο των εργασιών και για τις δύο αυτές θέσεις περιλαμβάνει την ανάπτυξη θεμάτων σχετικών με τις οικονομικές επιστήμες που αφορούν τις αγορές ασύρματων δικτύων, δικτυακής πρόσβασης, και φάσματος που μοντελοποιούνται στα πλαίσια του CoRLAB. Παραδείγματα αυτών των θεμάτων είναι η μελέτη κινήτρων για την υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο καθορισμός του κόστους διαφόρων υπηρεσιών, και η αξιολόγηση τύπων συνεργασιών αλλά και ανταγωνισμού μεταξύ παρόχων και υπηρεσιών. Η ανάλυση μπορεί να γίνει μέσω προσομοιώσεων.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ
 • Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, στην πληροφορική, με εξειδίκευση σε θέματα Δικτύων
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα

 • Ειδίκευση και τεχνογνωσία σε θέματα αξιολόγησης υπηρεσιών και τεχνολογιών με οικονομικά/business κριτήρια.
 • Εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα Δικτύων, Οικονομίας Δικτύων και Μηχανισμών Αγοράς.
 • Εμπειρία και τεχνογνωσία σε σχεδιασμό, ανάπτυξη, και ανάλυση δικτυακών συστημάτων και πρωτοκόλλων.
 • Γνώση/εμπειρία από τις οικονομικές επιστήμες.

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Διάρκεια ενός εξαμήνου, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Ύψος αμοιβής

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 31/1/2014 και ώρα 14.00 (τοπική ώρα Ελλάδας)

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Βιογραφικό σημείωμα με τις δημοσιεύσεις, επισημαίνοντας τις σημαντικότερες
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 3. Συστατικές επιστολές από τους καθηγητές ή/και συνεργάτες των ενδιαφερομένων
  Οι συστατικές επιστολές μπορούν να σταλθούν ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: liana@ics.forth.gr.
 4. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα την πρότασή τους στην διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Λιάνας Κεφαλάκη
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: liana@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται/νται σύμβαση /εις μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντες.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως :

  Απαραίτητα προσόντα:

  Α. Πτυχίο AEI: 0.2 βάρος ( συντελεστής)

  Το πτυχίο βαθμολογείται ως ακολούθως: Άριστα 20 μονάδες, Λ.Καλώς 15 μονάδες, Καλώς 10 μονάδες.

  Σημείωση: Επίσης, γίνεται δεκτό πτυχίο ισοδύναμο με πτυχίο ΑΕΙ με βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ.

  Β. Διδακτορικό δίπλωμα : 0.3 βάρος (συντελεστής)

  Κλίμακα: 0..20

  Συγκεκριμένα προσμετρούνται μέχρι και 5 μονάδες για την κάθε συστατική επιστολή καθηγητή που επέβλεψε μεγάλο μέρος της ερευνητικής εργασίας του ενδιαφερόμενου κατά τη διάρκεια του διδακτορικού (θεωρώντας τις 2 καλύτερες συστατικές επιστολές, στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες). Οι υποψήφιοι που είχαν εξαίρετες συστατικές επιστολές λαμβάνουν και την πλήρη βαθμολογία.

  Προσμετρούνται μέχρι και 5 μονάδες επιστημονικές διακρίσεις και βραβεία σχετικά με το αντικείμενο της θέσης. Επίσης, η αξιολόγηση της ποσότητας και ποιότητας των δημοσιεύσεων του υποψηφίου, με βάση το περιοδικό ή το συνέδριο στο οποίο έχει παρουσιαστεί και τη σχετικότητα με το αντικείμενο της θέσης μπορεί να “συνεισφέρει» μέχρι και 15 μονάδες.

  Γ. Επιθυμητά προσόντα: βάρος (συντελεστής) : 0.5 μονάδες και αναλυτικότερα:

  • Ειδίκευση και τεχνογνωσία σε θέματα αξιολόγησης υπηρεσιών και τεχνολογιών με οικονομικά/business κριτήρια: 0.2 μονάδες (συντελεστής)

   Κλίμακα 0..20 μονάδες. Προσμετρούνται μονάδες για την κάθε σχετική εργασία/σύστημα/project ή δημοσίευση στην οποία συμμετείχε σχετική με τα παραπάνω θέματα. (Maximum 20 μονάδες.)
  • Εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα Δικτύων, Οικονομίας Δικτύων και Μηχανισμών Αγοράς: 0.1 μονάδες (συντελεστής)
   br> Kλίμακα: 0..20 μονάδες. Προσμετρούνται μονάδες για την ουσιαστική συμμετοχή του υποψηφίου στην συγγραφή προτάσεων ή/και υλοποίηση των προγραμμάτων. (Maximum 20 μονάδες.)
  • Εμπειρία και τεχνογνωσία σε σχεδιασμό, ανάπτυξη, και ανάλυση δικτυακών συστημάτων και πρωτοκόλλων: 0.1 μονάδες (συντελεστής)

   Kλίμακα: 0..20 μονάδες. Προσμετρούνται μονάδες για την κάθε εργασία/σύστημα/project ή δημοσίευση στην οποία συμμετείχε σχετική με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και ανάλυση δικτυακών συστημάτων και πρωτοκόλλων. (Maximum 20 μονάδες.)
  • Γνώση/εμπειρία από τις οικονομικές επιστήμες: 0.1 μονάδες (συντελεστής)

   Κλίμακα 0..20 μονάδες. Προσμετρούνται 20 μονάδες αν έχει πτυχίο ΑΕΙ ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στις οικονομικές επιστήμες ή σε παρεμφερή κατεύθυνση. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει 2 ή περισσότερα σχετικά μαθήματα προσμετρούνται 10 μονάδες (Maximum 20 μονάδες.)

  Ως εργασιακή εμπειρία θεωρείται η εμπειρία πλέον των πτυχιακών σπουδών και λαμβάνεται υπόψη εφόσον υπάρχουν στο φάκελο τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Ειδίκευση ή εργασιακή εμπειρία μικρότερη των τριών μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη.

 4. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 6. Ο /Οι ενδιαφερόμενος/νοι που θα επιλεγεί /ούν θα ειδοποιηθούν κατ΄ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του/τους και θα κληθεί/ούν να προσκομίσει/ουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ( ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 7. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 8. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 9. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Λιάνα Κεφαλάκη, e-mail: liana@ics.forth.gr

 

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα