Θέσεις Εργασίας

[ICS-1006] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) (Εργαστήριο Βιοπληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Διεπιστημονικών Ερευνητικών Δραστηριοτήτων στην Κατεύθυνση της Βιολογίας Συστημάτων» (ΒΙΟΣΥΣ), που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης Συνεργαζόμενου Ερευνητή με μίσθωση έργου ιδιωτικού δικαίου.

Αντικείμενο Εργασιών

Το αντικείμενο του έργου της θέσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων (μηχανική μάθηση, εξόρυξη δεδομένων, ανακάλυψη γνώσης, στατιστική, ανάλυση προτύπων) καθώς και την εφαρμογή τους σε βιοϊατρικά δεδομένα με έμφαση σε κλινικά και γονιδιωματικά/γενετικά δεδομένα υψηλής απόδοσης (μικροσυστοιχίες/microarrays, DNA ακολουθίες/sequences, SNPs κλπ).

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου σε σχετικές με το αντικείμενο περιοχές, όπως Πληροφορική, Μηχανικής (Engineering), Στατιστική, Βιοπληροφορική, Βελτιστοποίηση, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Βιολογία, Βιοτεχνολογία από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα

 • Διδακτορικός τίτλος σε σχετικό αντικείμενο με το έργο
 • Εμπειρία στην ανάλυση πολύ-διαστατικών βιολογικών δεδομένων
 • Εμπειρία με ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων μηχανικής μάθησης
 • Εξοικείωση με την ερευνητική διαδικασία, συγγραφή επιστημονικών εργασιών και αναφορών
 • Εμπειρία σε κάποιες από τις παρακάτω εξιδικευμένες περιοχές εκτιμάται θετικά: μεθόδοι αιτιακής ανάλυσης (Causal Discovery), Μπεϋσιανά Δικτύα, Επιλογή Μεταβλητών, Θεωρία Βελτιστοποίησης, Ανάλυση Χρονικών Δεδομένων, Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων
 • Η καλή γνώση σχεδίασης, ανάπτυξης χρήσης και προσαρμογής εργαλείων λογισμικού (σχετικών με το αντικείμενο του έργου) καθώς και η διάθεση για ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας σε σχετικά θέματα βασικής έρευνας αιχμής θα συνεκτιμηθούν.

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης - Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Η συγκεκριμένη σύμβαση θα είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας του ερευνητικού έργου. Τονίζουμε όμως ότι το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής του ΙΤΕ-ΙΠ ενδιαφέρεται να επενδύσει σε μακροπρόθεσμες συνεργασίες με επιστήμονες και ερευνητές που θα συμμετέχουν και σε τυχόν μελλοντικά του χρηματοδοτούμενα έργα. Στόχος του εργαστηρίου είναι να κρατήσει και να επαυξήσει τους αξιόλογους ερευνητές του. Υπάρχει λοιπόν δυνητικά η δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας και απασχόλησης σε άλλα ερευνητικά έργα στο πλαίσιο σχετικών ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ι.Τ.Ε. Η έναρξη της σύμβασης μπορεί να είναι το πολύ μέχρι 1/2/2014.

Ύψος αμοιβής

Το ύψος της αμοιβής θα είναι ανταγωνιστικό (~1500 - 2500 ευρώ το μήνα) και θα προσδιοριστεί ανάλογα με την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων

Οι  ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 1/10/2013 και ώρα 14:00.
Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 3. Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν απευθείας από την πηγή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα την πρότασή τους στην διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Χρυσούλας Ηλιάκη
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 711 10 Ηράκλειο, Κρήτη
Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.
Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: chrys@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται/νται σύμβαση /εις μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντες
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει  για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 4. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.” 
 5. Ο /Οι ενδιαφερόμενος/νοι που θα επιλεγεί /ούν θα ειδοποιηθούν κατ΄ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του/τους και θα κληθεί/ούν να προσκομίσει/ουν  τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ( ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 6. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Χρυσουλα Ηλιάκη, e-mail: chrys@ics.forth.gr

Ερωτήσεις σχετικά με το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής, τους ερευνητικούς σκοπούς και στόχους καθώς και το εργασιακό περιβάλλον μπορούν να απευθύνονται στον Επικεφαλής του εργαστηρίου Αν. Καθ. Ιωάννη Τσαμαρδίνο tsamard@ics.forth.gr .
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΑΔΑ: ΒΛΩ8469ΗΚΥ-6ΗΣ


Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής για τη σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Διεπιστημονικών Ερευνητικών Δραστηριοτήτων στην Κατεύθυνση της Βιολογίας Συστημάτων» (ΒΙΟΣΥΣ) που προκυρήχθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφορικής-ΙΤΕ και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΒΛΩ8469ΗΚΥ-6ΗΣ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

(Α) Οι αιτήσεις θα βαθμολογηθούν στις παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία Μέγιστη
Βαθμολογία
Μέγιστη
Βαθμολογία
Βαθμός Πτυχίου 20 Ο μέγιστος βαθμός λαμβάνει το μέγιστο της βαθμολογίας στην κατηγορία, και κατ’ αντιστοιχία οι υπόλοιποι βαθμοί
Βαθμός Μεταπτυχιακού 20 Ο μέγιστος βαθμός λαμβάνει το μέγιστο της βαθμολογίας στην κατηγορία, και κατ’ αντιστοιχία οι υπόλοιποι βαθμοί
Διδακτορικό Δίπλωμα σε σχετικό αντικείμενο 20 +20 αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό δίπλωμα
Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο όχι άμεσα σχετιζόμενο 10 +20 αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό δίπλωμα
Εμπειρία στην ανάλυση πολυδιαστατικών βιολογικών δεδομένων 10 +10 αν ο υποψήφιος είχε ουσιαστική συμμετοχή σε εργασία ανάλυσης δεδομένων
Εμπειρία με ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων μηχανικής μάθησης 10 +10 αν ο υποψήφιος είχε ουσιαστική συμμετοχή σε εργασία ανάπτυξης μεθόδων μηχανικής μάθησης
Εξοικείωση με την ερευνητική διαδικασία, συγγραφή επιστημονικών εργασιών και αναφορών.
Μετρικές ποσότητας και ποιότητας ερευνητικής δραστηριότητας
40 Προσμετράτε η ποσότητα ερευνητικών δημοσιεύσεων του υποψηφίου, η ποιότητά τους με βάση το περιοδικό ή συνέδριο που έχουν δημοσιευτεί, οι ετεροαναφορές που έχουν λάβει οι εργασίες και η σχετικότητά τους με το αντικείμενο της θέσης. Επίσης, συνυπολογίζεται το χρονικό διάστημα παραγωγής του ερευνητικού έργου.
Εμπειρία σε κάποιες από τις παρακάτω εξιδικευμένες περιοχές εκτιμάται θετικά: μεθόδοι αιτιακής ανάλυσης (Causal Discovery), Μπεϋσιανά Δικτύα, Επιλογή Μεταβλητών, Θεωρία Βελτιστοποίησης, Ανάλυση Χρονικών Δεδομένων, Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων 20 +20 αν ο υποψήφιος έχει σημαντική προσφορά και εμπειρία σε αυτές τις περιοχές. Μερικός βαθμός είναι επίσης δυνατός.
Η καλή γνώση σχεδίασης, ανάπτυξης χρήσης και προσαρμογής εργαλείων λογισμικού (σχετικών με το αντικείμενο του έργου) 10 +20 αν ο υποψήφιος έχει αποδείξιμη γνώση των δεξιοτήτων της κατηγορίας. Μερικός βαθμός είναι επίσης δυνατός.
Άλλες επιστημονικές διακρίσεις και βραβεία 30 Προσμετρούνται όλου του είδους τα επιστημονικά βραβεία και η σχετικότητά τους με το αντικείμενο.
Συστατικές επιστολές 30 Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν εξαίρετες συστατικές επιστολές λαμβάνουν και την πλήρη βαθμολογία.
Συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα 10 +10 αν ο υποψήφιος είχε ουσιαστική συμμετοχή στην συγγραφή ή εκτέλεση χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου

(Β)

 1. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 2. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 3. Ο /Οι ενδιαφερόμενος/νοι που θα επιλεγεί /ούν θα ειδοποιηθούν κατ΄ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του/τους και θα κληθεί/ούν να προσκομίσει/ουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ( ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 4. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 5. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 6. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

  

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα