Θέσεις Εργασίας

[ICS-1093] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Ήχου-Εικόνας για Πυκνή Καταγραφή και Μετάδοση Γεγονότων,” που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης “Συνεργασία 2011 -Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς,” και χρηματοδοτείται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιάς σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Α. Μια Θέση Μεταδιδάκτορα Ερευνητή

Αντικείμενο Εργασιών

Το αντικείμενο των εργασιών της θέσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη και ανάλυση συστημάτων καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου με έμφαση σε εύρεση πληροφορίας χώρου και τρισδιάστατης ηχητικής αναπαραγωγής. Η καταγραφή των ηχητικών γεγονότων και η εύρεση της χωρικής πληροφορίας θα γίνεται με χρήση δικτύων ακουστικών αισθητήρων/μικροφώνων, ενώ η αναπαραγωγή του ήχου θα γίνεται με χρήση πολυκαναλικών συστημάτων αναπαραγωγής.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης πληροφορικής ή ηλεκτρολόγων μηχανικών ή σχετικού τομέα
 • Ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία με σχετικό δημοσιευμένο έργο σε διεθνή περιοδικά ή και συνέδρια του χώρου, σε σχεδιασμό, ανάπτυξη, και ανάλυση συστημάτων επεξεργασίας ήχου με έμφαση σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς
  • ισοστάθμιση ακουστικής χώρων, πολυκαναλικά συστήματα ήχου, και αναπαραγωγή εικονικών ηχητικών πηγών
  • εύρεση πληροφορίας χώρου με χρήση συστοιχιών μικροφώνων ή/και δικτύων ακουστικών αισθητήρων.
  • θέματα «αραιής επεξεργασίας σημάτων» (sparsity-based signal processing).
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα

 • Ικανότητα προσαρμογής και συνεργασίας σε ερευνητική ομάδα

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Διάρκεια 4 μήνες.

Ύψος αμοιβής

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους, μέχρι την 17η Ιουνίου 2015 και ώρα 14.00

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 3. Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα την πρότασή τους στην διεύθυνση:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Λιάνας Κεφαλάκη
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: liana@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα .
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως :

  Α. Απαραίτητα προσόντα

  • Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης πληροφορικής ή ηλεκτρολόγων μηχανικών ή σχετικού τομέα. Συντελεστής 40%
   Με βάση τις σπουδές του, ο κάθε υποψήφιος βαθμολογείται, κατά την κρίση της επιτροπής, στην κλίμακα: 5: ισχυρά επιθυμητός υποψήφιος, 4: μετρίως επιθυμητός υποψήφιος, 3:ουδέτερος υποψήφιος, 2: μη-ελκυστικός υποψήφιος, 1: απορριπτέος υποψήφιος. Η βαθμολόγηση θα λάβει υπ’όψιν της στοιχεία όπως ΑΕΙ σπουδών, διάρκεια σπουδών, βαθμός.
  • Ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία με σχετικό δημοσιευμένο έργο σε διεθνή περιοδικά ή και συνέδρια του χώρου, σε σχεδιασμό, ανάπτυξη, και ανάλυση συστημάτων αναπαραγωγής ήχου με έμφαση σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς. Συντελεστής 60%
   • ισοστάθμιση ακουστικής χώρων, πολυκαναλικά συστήματα ήχου, και αναπαραγωγή εικονικών ηχητικών πηγών
   • εύρεση πληροφορίας χώρου με χρήση συστοιχιών μικροφώνων ή/και δικτύων ακουστικών αισθητήρων.
   • θέματα «αραιής επεξεργασίας σημάτων» (sparsity-based signal processing).
    Η βαθμολόγηση θα γίνει, κατά την κρίση της επιτροπής, σε κλίμακα ίδια με την παραπάνω.
 4. Ως εργασιακή εμπειρία θεωρείται η εμπειρία πλέον των σπουδών και λαμβάνεται υπόψη εφόσον υπάρχουν στο φάκελο τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Ειδίκευση ή εργασιακή εμπειρία μικρότερη των τριών μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη.
 5. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 6. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 7. Ο ενδιαφερόμενος που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί για την αρχική αποδοχή της πρότασης τους και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ( ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 8. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
 9. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 10. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Λιάνα Κεφαλάκη, e-mail: liana@ics.forth.gr

 

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα