Θέσεις Εργασίας

[ICS-1088] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΣΗΣ) ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Software Developer

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με έδρα το Ηράκλειο-Κρήτης αναζητεί «Software Developer», για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης (ανάθεση) έργου ιδιωτικού δικαίου.

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο της σύμβασης έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και υλοποίηση διαδραστικών εφαρμογών με χρήση προηγμένων ΤΠΕ.

Διάρκεια του έργου : 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Επιθυμητός χρόνος έναρξης του έργου : Καλοκαίρι 2015

Τόπος εκτέλεσης του έργου : Ηράκλειο Κρήτης

Προσόντα

Ως «Software Developer» θεωρείται ο κάτοχος πτυχίου Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή κάτοχος Διπλώματος Μηχανικού Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής. Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να έχει άριστη γνώση του κύκλου ανάπτυξης λογισμικού εφαρμόζοντας αντικειμενοστραφείς αρχές και χρησιμοποιώντας ευέλικτες μεθόδους ανάπτυξης (Agile Software Development). Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον διετή εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον .ΝΕΤ Framework (C#, MVC, SQL Server, Entity Framework, WCF, LINQ). Θα συνεκτιμηθούν οι γνώσεις HTML5, Javascript, AJAX, PHP, οι γνώσεις ανάπτυξης εφαρμογών για φορητές συσκευές (Android, iOS), καθώς επίσης και η γνώση των παρακάτω τεχνολογιών και πακέτων λογισμικού:

  • IDE: Visual Studio 2010 ή νεότερων εκδόσεων, Eclipse, NetBeans
  • RDBMS: MS SQL SERVER 2008 ή νεότερων εκδόσεων, PHPMyAdmin, SQLite
  • Source control: MS SourceSafe, SVN, GIT
  • Toolkits: Android SDK
  • WebServers: IIS, Apache
  • Άλλες επιθυμητές γνώσεις: AngularJS, BootStrap, SOA, REST, SCRUM, WWF, WPF

Απαιτείται η καλή γνώση της Ελληνικής ή της Αγγλικής Γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

Αιτήσεις υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα), μέχρι την 8η Μαΐου 2015. Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα: βιογραφικό σημείωμα, δείγματα προηγούμενης επαγγελματικής δουλειάς, καθώς επίσης οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποβοηθήσει την αξιολόγησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία την πρότασή τους μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekontaki@ics.forth.gr (υπόψη κυρίας Ειρήνης Κοντάκη).

Διαδικασία Επιλογής

Από τους υποψήφιους που θα υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα επιλεχθεί εκείνος/η που κρίνεται πλέον κατάλληλος/η μετά από αξιολόγηση των προσόντων τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία κρίνει και καθορίζει με αιτιολογημένη απόφασή της τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες επιτυχίας, με βάση τους συντελεστές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Τα απαραίτητα προσόντα βαθμολογούνται με άριστα το 100, με τη βαθμολογία να μπορεί να αυξηθεί ανάλογα σε περίπτωση υπερκάλυψής τους με επιπλέον επιθυμητά. Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν βαθμολογία κάτω του 50 σε ένα απαραίτητο προσόν, αποκλείονται από τη διαδικασία.

Οι 5 υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία, θα κληθούν σε ατομική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης, το πόρισμα της οποίας θα καθορίσει και αιτιολογήσει την τελική επιλογή, καθώς και τη σειρά των επιλαχόντων, όπως θα καταγραφεί στο Πρακτικό Αξιολόγησης. Η συνέντευξη βαθμολογείται με άριστα το 100. Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν βαθμολογία κάτω του 50 στην ατομική συνέντευξη, αποκλείονται από τη διαδικασία.

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ = 0,6 * ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ + 0,4 * ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Οι πρώτοι τρεις που θα συγκεντρώσουν την μεγαλύτερη βαθμολογία συνυπολογίζοντας το αποτέλεσμα της συνέντευξης, θα καταταχθούν σε σειρά προτεραιότητας. Ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία θα κληθεί για την υπογραφή σύμβασης έργου.

Ο Συντελεστής Βάρους του κάθε κριτηρίου αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Συντελεστής Βάρους
ΝΑΙ Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Δίπλωμα Μηχανικού Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής 10%
ΝΑΙ Άριστη γνώση προγραμματισμού σε περιβάλλον .NET (C#, MVC, SQL Server, Entity Framework, WCF, LINQ). 20%
ΝΑΙ Δείγματα προηγούμενης σχετικής επαγγελματικής δουλειάς (portfolio) 10%
ΝΑΙ Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη στο σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών σε περιβάλλον .ΝΕΤ 10%
ΟΧΙ Γνώση ανάπτυξης εφαρμογών για κινητές συσκευές (Android, iOS) 10%
OXI Καλή γνώση HTML5, Javascript, AJAX, PHP 10%
ΟΧΙ Καλή γνώση τεχνολογιών και πακέτων λογισμικού (π.χ., Visual Studio, MS SQL SERVER, Android SDK, IIS, Apache) 15%
ΟΧΙ Καλή γνώση μεθοδολογιών και τεχνολογιών, π.χ., Agile Software Development, webservices (SOA, REST), Software Architecture (3-tier, n-tier, MVC), Windows Presentation Foundation, Windows Workflow Foundation 15%

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με e-mail.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της απόφασης επιλογής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Σε αυτό το διάστημα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης / βαθμολόγησης των υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στην γραμματεία του Ινστιτούτου Πληροφορικής, ώρες γραφείου 8:00-16:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται γραπτά προς το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή που παραλαμβάνεται μέχρι ώρα 16:00, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων). Οι ενστάσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Ενστάσεων και οι αποφάσεις της Επιτροπής αυτής είναι οριστικές.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ένστασης και μετά την εξέταση των τυχόν ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, οριστικοποιείται η κατάταξη των υποψηφίων. Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ζητήσει από τον/την υποψήφιο/α την έγγραφη αποδοχή της θέσης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών και να προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που διαφέρουν από αυτά που υποβλήθηκαν με την αίτηση υποψηφιότητας η αίτηση απορρίπτεται. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης από τον υποψήφιο, ή παρέλευσης της προθεσμίας αποστολής των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ζητήσει από τον πρώτο επιλαχόντα την αποδοχή της θέσης χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται έως ότου ένας υποψήφιος αποδεχτεί τη θέση. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν αποδέχεται τη θέση, η θέση θα κηρυχθεί άγονη.

Το ΙΠ-ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις αιτήσεις που θα υποβληθούν.

Πληροφορίες: Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κυρία Ειρήνη Κοντάκη (ekontaki@ics.forth.gr).

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα