Θέσεις Εργασίας

[ICS-1086] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΣΗΣ) ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Interactive Applications Graphic Designer

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με έδρα το Ηράκλειο-Κρήτης αναζητεί «Interactive Applications Graphic Designer», για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης (ανάθεση) έργου ιδιωτικού δικαίου.

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο της σύμβασης έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και υλοποίηση διαδραστικών εφαρμογών με χρήση προηγμένων ΤΠΕ.

Διάρκεια του έργου : 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Επιθυμητός χρόνος έναρξης του έργου : Καλοκαίρι 2015

Τόπος εκτέλεσης του έργου : Ηράκλειο Κρήτης

Προσόντα

Ως «Interactive Applications Graphic Designer» θεωρείται ο κάτοχος πτυχίου Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή αντίστοιχου πτυχίου ΤΕΙ ή διπλώματος ΚΑΤΕΕ Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ή διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) Γραφιστικής ή απολυτήριου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Γραφιστικής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής. Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να έχει ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) έτη στη χρήση λογισμικού σχεδίασης όπως Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premier, 3D Studio Max για την παραγωγή γραφικών δύο και τριών διαστάσεων καθώς και video animation. Επιπλέον, επιθυμητά προσόντα είναι η ικανότητα δημιουργίας πρωτότυπων σκίτσων και σχεδίων, ο σχεδιασμός γραφικών concepts, ο σχεδιασμός διεπαφών (user interfaces), και γνώση του Adobe Flash. Απαιτείται η καλή γνώση της Ελληνικής ή της Αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος.

Αιτήσεις υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα), μέχρι την 8η Μαΐου 2015. Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα: βιογραφικό σημείωμα, δείγματα προηγούμενης επαγγελματικής δουλειάς, καθώς επίσης οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποβοηθήσει την αξιολόγησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία την πρότασή τους μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ekontaki@ics.forth.gr (υπόψη κυρίας Ειρήνης Κοντάκη).

Διαδικασία Επιλογής

Από τους υποψήφιους που θα υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα επιλεχθεί εκείνος/η που κρίνεται πλέον κατάλληλος/η μετά από αξιολόγηση των προσόντων τους από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία κρίνει και καθορίζει με αιτιολογημένη απόφασή της τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες επιτυχίας, με βάση τους συντελεστές που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Τα απαραίτητα προσόντα βαθμολογούνται με άριστα το 100, με τη βαθμολογία να μπορεί να αυξηθεί ανάλογα σε περίπτωση υπερκάλυψής τους με επιπλέον επιθυμητά. Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν βαθμολογία κάτω του 50 σε ένα απαραίτητο προσόν, αποκλείονται από τη διαδικασία.

Οι 5 υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία, θα κληθούν σε ατομική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης, το πόρισμα της οποίας θα καθορίσει και αιτιολογήσει την τελική επιλογή, καθώς και τη σειρά των επιλαχόντων, όπως θα καταγραφεί στο Πρακτικό Αξιολόγησης. Η συνέντευξη βαθμολογείται με άριστα το 100. Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν βαθμολογία κάτω του 50 στην ατομική συνέντευξη, αποκλείονται από τη διαδικασία.

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής:

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ = 0,6 * ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ + 0,4 * ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Οι πρώτοι τρεις που θα συγκεντρώσουν την μεγαλύτερη βαθμολογία συνυπολογίζοντας το αποτέλεσμα της συνέντευξης, θα καταταχθούν σε σειρά προτεραιότητας. Ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία θα κληθεί για την υπογραφή σύμβασης έργου.

Ο Συντελεστής Βάρους του κάθε κριτηρίου αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Συντελεστής Βάρους
ΝΑΙ Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή αντίστοιχου πτυχίου ΤΕΙ ή δίπλωμα ΚΑΤΕΕ Γραφιστικής ή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ή δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) Γραφιστικής ή απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Γραφιστικής 10%
ΝΑΙ Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη στη χρήση λογισμικού σχεδίασης όπως Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premier, 3D Studio Max για την παραγωγή γραφικών δύο και τριών διαστάσεων και video animation. 10%
ΝΑΙ Δείγματα προηγούμενης σχετικής επαγγελματικής εργασίας (portfolio). 30%
ΟΧΙ Ικανότητα δημιουργίας πρωτότυπων σκίτσων και σχεδίων. 20%
ΟΧΙ Σχεδιασμός διεπαφών (user interfaces). 20%
ΟΧΙ Γνώση του Adobe Flash 10%

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με e-mail.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της απόφασης επιλογής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Σε αυτό το διάστημα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης / βαθμολόγησης των υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στην γραμματεία του Ινστιτούτου Πληροφορικής, ώρες γραφείου 8:00-16:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται γραπτά προς το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή που παραλαμβάνεται μέχρι ώρα 16:00, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων). Οι ενστάσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Ενστάσεων και οι αποφάσεις της Επιτροπής αυτής είναι οριστικές.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ένστασης και μετά την εξέταση των τυχόν ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, οριστικοποιείται η κατάταξη των υποψηφίων. Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ζητήσει από τον/την υποψήφιο/α την έγγραφη αποδοχή της θέσης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών και να προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που διαφέρουν από αυτά που υποβλήθηκαν με την αίτηση υποψηφιότητας η αίτηση απορρίπτεται. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης από τον υποψήφιο, ή παρέλευσης της προθεσμίας αποστολής των δικαιολογητικών, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ζητήσει από τον πρώτο επιλαχόντα την αποδοχή της θέσης χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται έως ότου ένας υποψήφιος αποδεχτεί τη θέση. Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν αποδέχεται τη θέση, η θέση θα κηρυχθεί άγονη.

Το ΙΠ-ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις αιτήσεις που θα υποβληθούν.

Πληροφορίες: Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κυρία Ειρήνη Κοντάκη (ekontaki@ics.forth.gr).

© Copyright 2007 FOUNDATION FOR RESEARCH & TECHNOLOGY - HELLAS, All rights reserved.