Jobs

[ICS-2220] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Διδακτορικό/ή φοιτητή/τρια με ΜΔΕ σε Φυσικές Επιστήμες
Ανάπτυξη πολυμερικών και πολυμερικών νανοσύνθετων υλικών για εφαρμογή σε αισθητήρες.
Laboratory: ICS
Date of announcement: 20-06-2024
Closing date: 01-07-2024
[ICS-2219] Call for expression of interest for one (1) position of Hardware R&D Engineer, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) recent graduate Hardware R&D Engineer for our team. The candidates should have proven experience with hardware design and FPGA prototyping. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the H2020-JTI-EuroHPC project The European PILOT.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 19-06-2024
Closing date: 01-07-2024
[ICS-2218] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Διδακτορικό/ή φοιτητή/τρια με ΜΔΕ στη Φυσική
Ανάπτυξη αισθητήρων (Πακέτα εργασίας ΕΕ5, ΕΕ6).
Laboratory: ICS
Date of announcement: 19-06-2024
Closing date: 01-07-2024
[ICS-2217] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) Bachelor degree holder in Humanities with a Master’s degree in Computer Science or a Joint Master’s degree in Computer Science and Humanities
We seek one experienced member for our team, holding a Bachelor degree in Humanities and a Master’s degree in Computer Science or a Joint Master’s degree in Computer Science and Humanities, with background in European and/or National ICT RTD projects, to assist in the project activities, in particular for the modeling, transformation and semantic integration of cultural repositories, based on the SYNERGY Reference Model (of data provision and aggregation) and the CIDOC CRM ontology and its extensions, enabling the creation of HDTs and a Knowledge Base to host them for use, enrichment, and re-use in ECHOES project. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project : ECHOES: European Cloud for Heritage OpEn Science, funded by the European Commission under the Horizon Europe Programme (HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01), Grant Agreement ID: 101157364.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 18-06-2024
Closing date: 28-06-2024
[ICS-2216] Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού (Διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια) μέσω σύναψης σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0», και κωδικό πράξης TAEDR-0536642 που εντάσσεται στη Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», ID 16618, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU (ΣΑΤΑ 019 με κωδικό εναρίθμου 2022ΤΑ01900008), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό «Διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια», με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανταποδοτικής υποτροφίας, με αντικείμενο την Προσομοίωση ατμοσφαιρικών νανοσωματιδίων (Πακέτα εργασίας ΕΕ5, ΕΕ6).
Laboratory: ICS
Date of announcement: 14-06-2024
Closing date: 25-06-2024
[ICS-2215] Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού (Μηχανικός Λογισμικού) μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0», και κωδικό πράξης TAEDR-0536642 που εντάσσεται στη Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», ID 16618, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU (ΣΑΤΑ 019 με κωδικό εναρίθμου 2022ΤΑ01900008), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό για την πλήρωση μιας θέσης «Μηχανικός Λογισμικού» με αντικείμενο την Ανάπτυξη βοηθητικών εργαλείων ανάλυσης των δεδομένων, διαδικτυακών εφαρμογών πρόσβασης χρηστών, υλοποίηση Πλατφόρμας και ενσωμάτωση κάθετων υλοποιήσεων (Ενότητες εργασίας ΕΕ3: Συμπληρωματικοί μηχανισμοί και εργαλεία, ΕΕ4: Διαδικτυακές Εφαρμογές Χρήστη & Πυρήνας Πλατφόρμας, ΕΕ5: Ενσωμάτωση υπαρχόντων υλοποιήσεων).
Laboratory: ICS
Date of announcement: 14-06-2024
Closing date: 25-06-2024
[ICS-2214] Call for expression of interest for two (2) positions for R&D Engineers with a degree in Computer Science or Computer Engineering, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek two (2) recent graduate Engineers with a degree in Computer Science or Computer for our team. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EC-funded project RISER. The RISER project will develop and validate open-source designs for standardized form-factor system platforms suitable for supporting cloud services, featuring RISC-V processor chips from contemporary European initiatives. Specifically, RISER will build two cloud-focused platforms: (1) An accelerator platform, in the form of a PCIe acceleration board designed for integration with HPC servers; (2) A microserver platform consisting of RISC-V chips coupled with high-speed storage and networking. The open-source system board designs of RISER will be accompanied by open-source low-level firmware and systems software, and a representative Linux-based software stack to support cloud services, facilitating uptake and enhancing the commercialization path of project results. Three use cases will be developed to evaluate and demonstrate the capabilities of RISER platforms: a) Acceleration of compute workloads; b) Networked object and key-value storage; c) Containerized execution as part of a provider-managed IaaS environment. The RISER consortium consists of seven partners, from academia, research centers and industry.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 11-06-2024
Closing date: 25-06-2024

Archive

[ICS-2152] Call for expression of interest for one (1) position of student enrolled to a University MSc Program in Computer Science or Computer Engineering or Electrical Engineering
We seek one (1) student enrolled to a University MSc Program in Computer Science or Computer Engineering or Electrical Engineering. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EC-funded project AERO. To ensure the successful integration of the EU processor into the cloud computing ecosystem and strengthen even more EU data sovereignty, it is necessary to develop the software support at the same pace with the hardware development. The harmonic relationship of the developed software and hardware is of paramount importance in order to establish an EU cloud platform able to compete with the mainstream solutions which are currently delivered by US companies. AERO aims to upbring and optimize an open-source software ecosystem that encompasses a wide range of software components ranging from operating systems to compilers, runtimes, system software and auxiliary software deployment services for cloud computing
Laboratory: CARV
Date of announcement: 26-01-2024
Closing date: 05-02-2024
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ρ9ΟΥ469ΗΚΥ-ΒΑΖ)
[ICS-2151] Μία (1) θέση Ερευνητή Β’ βαθμίδας
με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση για Όλους στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή», "Design for All in Human - Computer Interaction"., στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ
Date of announcement: 25-01-2024
Closing date: 15-03-2024
[ICS-2150] Call for expression of interest for one (1) position of student enrolled to a University MSc Program in Computer Science or Computer Engineering or Electrical Engineering
We seek one (1) student enrolled to a University MSc Program in Computer Science or Computer Engineering or Electrical Engineering. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EC-funded project EUROCC2: The mission of EuroCC 2(GA 101101903) is to continue the establishment of a network of National Centres of Competence (NCC) in the most efficient way, while continuing to address the differences in the maturity of HPC deployment in Europe, for which improvement has already been noted. Therefore, in addition to high-level management to monitor progress in the NCCs’ development, the main task of the overall activity is to support national centres in setting up their individual operational frameworks, while accessing and making the most of the experience and expertise currently available at national and European level.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 22-01-2024
Closing date: 01-02-2024
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 90Ο9469ΗΚΥ-ΖΨΥ)
[ICS-2149] Call for expression of interest for one (1) position of student enrolled to a University MSc Program in Computer Science or Computer Engineering or Electrical Engineering
We seek one (1) student enrolled to a University MSc Program in Computer Science or Computer Engineering or Electrical Engineering. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EC-funded project EUROCC2: The mission of EuroCC 2(GA 101101903) is to continue the establishment of a network of National Centres of Competence (NCC) in the most efficient way, while continuing to address the differences in the maturity of HPC deployment in Europe, for which improvement has already been noted. Therefore, in addition to high-level management to monitor progress in the NCCs’ development, the main task of the overall activity is to support national centres in setting up their individual operational frameworks, while accessing and making the most of the experience and expertise currently available at national and European level.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 22-01-2024
Closing date: 01-02-2024
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΗ29469ΗΚΥ-ΗΧΨ)
[ICS-2148] Call for expression of interest for one (1) position of student enrolled to a University PhD Program in Computer Science or Computer Engineering or Electrical Engineering
We seek one (1) student enrolled to a University PhD Program in Computer Science or Computer Engineering or Electrical Engineering. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EC-funded project AERO. To ensure the successful integration of the EU processor into the cloud computing ecosystem and strengthen even more EU data sovereignty, it is necessary to develop the software support at the same pace with the hardware development. The harmonic relationship of the developed software and hardware is of paramount importance in order to establish an EU cloud platform able to compete with the mainstream solutions which are currently delivered by US companies. AERO aims to upbring and optimize an open-source software ecosystem that encompasses a wide range of software components ranging from operating systems to compilers, runtimes, system software and auxiliary software deployment services for cloud computing. The AERO software stack combines the aforementioned software components with novel software and hardware interfaces as a means to seamlessly exploit the heterogeneity aspects of the EU processor with regards to high performance, energy efficiency, and security. The ultimate objective of AERO is to facilitate easy migration of existing cloud customers to a cloud infrastructure that harnesses the capabilities of the EU processor. To showcase early adoption and the potential business value, the developed software and hardware technologies will be piloted by use cases representative of important EU industrial domains, such as automotive and space exploration.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 22-01-2024
Closing date: 01-02-2024
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΠΗΘ469ΗΚΥ-7Ο2)

Pages