Jobs

[ICS-2220] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Διδακτορικό/ή φοιτητή/τρια με ΜΔΕ σε Φυσικές Επιστήμες
Ανάπτυξη πολυμερικών και πολυμερικών νανοσύνθετων υλικών για εφαρμογή σε αισθητήρες.
Laboratory: ICS
Date of announcement: 20-06-2024
Closing date: 01-07-2024
[ICS-2219] Call for expression of interest for one (1) position of Hardware R&D Engineer, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) recent graduate Hardware R&D Engineer for our team. The candidates should have proven experience with hardware design and FPGA prototyping. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the H2020-JTI-EuroHPC project The European PILOT.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 19-06-2024
Closing date: 01-07-2024
[ICS-2218] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Διδακτορικό/ή φοιτητή/τρια με ΜΔΕ στη Φυσική
Ανάπτυξη αισθητήρων (Πακέτα εργασίας ΕΕ5, ΕΕ6).
Laboratory: ICS
Date of announcement: 19-06-2024
Closing date: 01-07-2024
[ICS-2217] Call for expression of interest for one (1) position, for one (1) Bachelor degree holder in Humanities with a Master’s degree in Computer Science or a Joint Master’s degree in Computer Science and Humanities
We seek one experienced member for our team, holding a Bachelor degree in Humanities and a Master’s degree in Computer Science or a Joint Master’s degree in Computer Science and Humanities, with background in European and/or National ICT RTD projects, to assist in the project activities, in particular for the modeling, transformation and semantic integration of cultural repositories, based on the SYNERGY Reference Model (of data provision and aggregation) and the CIDOC CRM ontology and its extensions, enabling the creation of HDTs and a Knowledge Base to host them for use, enrichment, and re-use in ECHOES project. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project : ECHOES: European Cloud for Heritage OpEn Science, funded by the European Commission under the Horizon Europe Programme (HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-ECCCH-01), Grant Agreement ID: 101157364.
Laboratory: ISL
Date of announcement: 18-06-2024
Closing date: 28-06-2024
[ICS-2216] Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού (Διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια) μέσω σύναψης σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0», και κωδικό πράξης TAEDR-0536642 που εντάσσεται στη Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», ID 16618, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU (ΣΑΤΑ 019 με κωδικό εναρίθμου 2022ΤΑ01900008), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό «Διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια», με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανταποδοτικής υποτροφίας, με αντικείμενο την Προσομοίωση ατμοσφαιρικών νανοσωματιδίων (Πακέτα εργασίας ΕΕ5, ΕΕ6).
Laboratory: ICS
Date of announcement: 14-06-2024
Closing date: 25-06-2024
[ICS-2215] Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού (Μηχανικός Λογισμικού) μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0», και κωδικό πράξης TAEDR-0536642 που εντάσσεται στη Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», ID 16618, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU (ΣΑΤΑ 019 με κωδικό εναρίθμου 2022ΤΑ01900008), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό για την πλήρωση μιας θέσης «Μηχανικός Λογισμικού» με αντικείμενο την Ανάπτυξη βοηθητικών εργαλείων ανάλυσης των δεδομένων, διαδικτυακών εφαρμογών πρόσβασης χρηστών, υλοποίηση Πλατφόρμας και ενσωμάτωση κάθετων υλοποιήσεων (Ενότητες εργασίας ΕΕ3: Συμπληρωματικοί μηχανισμοί και εργαλεία, ΕΕ4: Διαδικτυακές Εφαρμογές Χρήστη & Πυρήνας Πλατφόρμας, ΕΕ5: Ενσωμάτωση υπαρχόντων υλοποιήσεων).
Laboratory: ICS
Date of announcement: 14-06-2024
Closing date: 25-06-2024
[ICS-2214] Call for expression of interest for two (2) positions for R&D Engineers with a degree in Computer Science or Computer Engineering, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek two (2) recent graduate Engineers with a degree in Computer Science or Computer for our team. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EC-funded project RISER. The RISER project will develop and validate open-source designs for standardized form-factor system platforms suitable for supporting cloud services, featuring RISC-V processor chips from contemporary European initiatives. Specifically, RISER will build two cloud-focused platforms: (1) An accelerator platform, in the form of a PCIe acceleration board designed for integration with HPC servers; (2) A microserver platform consisting of RISC-V chips coupled with high-speed storage and networking. The open-source system board designs of RISER will be accompanied by open-source low-level firmware and systems software, and a representative Linux-based software stack to support cloud services, facilitating uptake and enhancing the commercialization path of project results. Three use cases will be developed to evaluate and demonstrate the capabilities of RISER platforms: a) Acceleration of compute workloads; b) Networked object and key-value storage; c) Containerized execution as part of a provider-managed IaaS environment. The RISER consortium consists of seven partners, from academia, research centers and industry.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 11-06-2024
Closing date: 25-06-2024

Archive

[ICS-2157] Call for expression of interest for one (1) position of a Post-Doctoral Researcher, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) Post-Doctoral Researcher for our team. The candidates should have proven experience with RISC-V or ARM architectures with a background in European Research Projects. The candidates will participate in the R&D activities of FORTH-ICS in the context of the EuroHPC JU project Plasma-PEPSC. Plasma science has been at the forefront of HPC for several decades, driving and at the same time benefiting greatly from innovative hardware and software developments. The overall goal of Plasma-PEPSC is to take this development to the next level, enabling scientific breakthroughs in plasma science Grand Challenges through exascale computing and extreme-scale data analytics. Specifically, the project aims to enable unprecedented simulations on current pre-exascale and future exascale platforms in Europe to control plasma-material interfaces, optimize magnetically confined fusion plasmas, design next-generation plasma accelerators and predict space plasma dynamics in the Earth’s magnetosphere. These goals will be achieved by maximizing the parallel performance and efficiency of four European flagship plasma codes with a large user base: BIT, GENE, PIConGPU, and Vlasiator. The project will build on algorithmic advances (regarding load balancing, resilience, and data compression) as well as on programming model and library developments (MPI, accelerator and data movement APIs and runtimes, in-situ data analysis). Plasma-PEPSC brings together an exceptional, interdisciplinary group of highly-recognized leading scientists from academia, research centres, and HPC centres, with decades of experience in algorithmic and method developments, extreme-scale plasma simulations, and application optimizations with high involvement in strategic EuroHPC projects and initiatives.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 15-02-2024
Closing date: 26-02-2024
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ψ9Ρ0469ΗΚΥ-ΕΒΖ)
[ICS-2156] Call for expression of interest for one (1) position of R&D Engineer, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one (1) R&D Engineer in Computer Science or Computer Engineering or Electrical Engineering. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the EC-funded project dAIEdge. The dAIEdge project aims to reinforce the research and innovation value chains to accelerate the digital and green transitions through advanced edge AI technologies, applications, and innovations, building on Europe's existing assets and industrial strengths. The key aim is to support and ensure rapid development, market uptake and open strategic sovereignty for Europe in the critical technologies for distributed edge AI (hardware, software, frameworks, tools). The ultimate goal for the dAIEdge is to support Europe to become a global centre of excellence with unique human-centred edge AI competence addressing the social and economic challenges and the needs of the citizens and society.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 09-02-2024
Closing date: 21-02-2024
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: Ρ865469ΗΚΥ-Δ6Π)
[ICS-2155] Call for expression of interest for one (1) position of an R&D Engineer, in the Institute of Computer Science (ICS) Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH)
We seek one recent graduate member for our team. The candidate will participate in the R&D activities of FORTH in the context of the project REBECCA. The project REBECCA, a heavily SME-driven project, will democratize the development of novel edge AI systems. Towards this aim, REBECCA will develop a purely European complete Hardware(HW) and Software(SW) stack around a RISC-V CPU, which will provide significantly higher levels of a) performance (e.g. inferences per second), b) energy/power efficiency (e.g. inferences per joule/watt), c) safety and d) security than the existing ones. This will be achieved by utilizing state-of-the-art technologies and by making significant scientific and technological advances in several key relevant domains, including a) processing units, b) hardware accelerators, c) reconfigurable hardware, d) tightly coupled interconnected chiplets e) HW/SW co-design and co-development tools, f) system software, g) middleware, and h) AI libraries and frameworks. REBECCA will significantly contribute to realizing business and societal opportunities by validating and demonstrating its approach on 4 real-world use cases and 2 benchmarks based on real-world applications from the Smart appliances, Energy Generation, Infrastructure Inspection, Avionics Automotive and Health domains.
Laboratory: CARV
Date of announcement: 09-02-2024
Closing date: 21-02-2024
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 9Τ2Θ469ΗΚΥ-4ΑΛ)
[ICS-2154] Call for expression of interest for one (1) Postdoctoral Researcher position in “Multidimensional Signal Processing and Machine Learning - Blind Source Separation”
We seek one Postdoctoral Researcher who will explore the introduction of radio component separation specific constraints in deep learning models. The effort will focus on large-scale reconstruction algorithms able to optimize the component separation from SKA interferometry through the coupling of deep-learning-based image priors with blind source separation techniques. The post-doctoral researcher will be located at the premises of FORTH with a strong collaboration with the CosmoStat Laboratory at CEA Saclay. The post-doctoral researcher will be advised by Jean-Luc Starck (FORTH/CEA) and Panagiotis Tsakalides (FORTH).
Laboratory: SPL
Date of announcement: 05-02-2024
Closing date: 21-02-2024
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: 6ΤΡ1469ΗΚΥ-4Η9)
[ICS-2153] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Διδακτορικού φοιτητή με αντικείμενο ανάλυση ιατρικής εικόνας
Τμηματοποίηση εικόνων εγκεφάλου απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού.
Laboratory: ICS
Date of announcement: 30-01-2024
Closing date: 09-02-2024
Available Results :
Results
DIAVGEIA Search Number: (https://diavgeia.gov.gr with ADA: ΨΙΟΝ469ΗΚΥ-ΜΘΑ)

Pages