Θέσεις Εργασίας

[ICS-1329] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Τεχνικό Υποστήριξης στο Τ.Ο.Υ. Αθήνας
 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού σε φορείς υγείας.  Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης χρηστών σε αίθουσα σεμιναρίων ή κατά την εργασία (on‐thejob).  Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε χρήστες μέσω τηλεφωνικού κέντρου, απομακρυσμένης πρόσβασης ή επιτόπιας επίσκεψης.  Συγκέντρωση δεδομένων και πραγματοποίηση παραμετροποίησης, μετάπτωσης και διασύνδεσης με τρίτα συστήματα.
Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 18-01-2019
Καταληκτική ημ/νία: 04-02-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1328] Μία (1) θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ασφαλή πλατφόρμα παροχής απομακρυσμένης μεταγλώττισης και προγραμματισμού ως υπηρεσίες στο Ίντερνετ των Πραγμάτων (Τηλεργάτης)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033202 που εντάσσεται στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει με υποτροφία μεταπτυχιακού συνεργάτη προσωπικό με αντικείμενο: • Ασφάλεια, διαχείριση πλατφόρμας και οπτικοποίηση. • Μεταγλώττιση ως υπηρεσία και απομακρυσμένος προγραμματισμός.
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 18-01-2019
Καταληκτική ημ/νία: 04-02-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1327] Mία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Πληροφορικής/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Υπολογιστών)
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ασφαλή πλατφόρμα παροχής απομακρυσμένης μεταγλώττισης και προγραμματισμού ως υπηρεσίες στο Ίντερνετ των Πραγμάτων (Τηλεργάτης)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033202 που εντάσσεται στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με αντικείμενο: • Απαιτήσεις συστήματος και σχεδίαση της αρχιτεκτονικής. • Ασφάλεια, διαχείριση πλατφόρμας και οπτικοποίηση.
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 18-01-2019
Καταληκτική ημ/νία: 04-02-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1326] Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργαζόμενου Ερευνητή
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ευέλικτη πλατφόρμα για την παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων και πιστοποίηση της αυθεντικότητας, ασφάλειας και προέλευσής τους χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Ίντερνετ των Πραγμάτων (Smart Product)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033147 που εντάσσεται στη δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με αντικείμενο: • Σχεδίαση και υλοποίηση αρχιτεκτονικής ασύρματων αισθητήρων. • Ασφάλεια και ιδιωτικότητα, πιστοποίηση αυθεντικότητας και παρακολούθηση προϊόντων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες IoT.
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 18-01-2019
Καταληκτική ημ/νία: 04-02-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1325] Τρεις (3) Πτυχιούχοι Πληροφορικής με ΜΔΕ στην Πληροφορική και ένας (1) Πτυχιούχος Βιολογικών Επιστημών με ΜΔΕ και ΔΔ σε Μοριακή Βιολογία (Γενετική)
Τα αντικείμενα των έργων του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος για κάθε θέση.
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 18-01-2019
Καταληκτική ημ/νία: 04-02-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1319] Δύο (2) θέσεις Διδακτορικών φοιτητών με πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών και Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική ή σε συναφές πεδίο
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «SoCoLA – Towards Socio-Cognitive Logic-based Agents» με Κωδικό 188 που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει δύο υποψήφιους διδάκτορες, με αντικείμενο α)Μελέτη τυπικών και στατιστικών μεθόδων εξαγωγής κανόνων αιτιότητας για τη χρήση αντικειμένων, μέσω φωνητικών και οπτικών ερεθισμάτων. Σχεδίαση καινοτόμων τεχνικών μάθησης κανόνων, με χρήση επαγωγικής συλλογιστικής και μηχανικής μάθησης. Ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των μεθοδολογιών και β) Εξόρυξη γνώσης από δομημένες πηγές δεδομένων, όπως DBPedia. Παραγωγή σημασιολογικά εμπλουτισμένων επιχειρημάτων για την επικοινωνία ανθρώπου-ρομπότ. Ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των μεθοδολογιών.
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 14-01-2019
Καταληκτική ημ/νία: 29-01-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...>> Παλαιότερες

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα