Θέσεις Εργασίας

[ICS-1461] Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Proximiot, με ΟΠΣ (MIS) 5048550, του Εργαστηρίου ISL του ΙΠ-ΙΤΕ
Διαχείριση και επεξεργασία σύνθετων συμβάντων (CEP) και μεγάλων ροών συμβάντων (ESP) σε πραγματικό χρόνο - Ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων για ανίχνευση μοτίβων σε ροές συμβάντων (event pattern detection).
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 19-11-2019
Καταληκτική ημ/νία: 04-12-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1460] Μία (1) θέση Πτυχιούχου σε τομείς πληροφορικής, θετικών και τεχνολογικών επιστημών
Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων - Προγραμματισμός σε SQL Procedural Language.
Εργαστήριο: SysAdm
Ημ/νία ανάρτησης: 19-11-2019
Καταληκτική ημ/νία: 09-12-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1459] Mία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικού τίτλου σπουδών με πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή συναφές
Βιοϊατρική Πληροφορική και Ειδίκευση σε ΗΕΓ.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 19-11-2019
Καταληκτική ημ/νία: 04-12-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1458] Mία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικού τίτλου σπουδών με πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Σημασιολογικές Τεχνολογίες, Ιατρικές Οντολογίες.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 19-11-2019
Καταληκτική ημ/νία: 04-12-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1456] Mία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στους τομείς Πληροφορικής/Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Παράδειγμα εφαρμογής, υλοποίηση και ενσωμάτωση του συστήματος. Μέτρηση της απόδοσης του συστήματος.
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 15-11-2019
Καταληκτική ημ/νία: 02-12-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1455] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών στην Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανικής Υπολογιστών ή σε συναφές πεδίο
Ανάλυση Δικτύων, Επεξεργασία Σήματος ή/και Μηχανική Μάθηση
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 15-11-2019
Καταληκτική ημ/νία: 02-12-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1454] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού Πτυχιούχο στην Επιστήμη Υπολογιστών ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - ΑΕΙ
Δημιουργία περιβάλλοντος διαχείρισης πληροφορίας για την κατηγοριοποίηση, συσχέτιση και παρουσίαση περιεχομένου. Σχεδίαση, ανάπτυξη (με χρήση τεχνολογιών ιστού) και αξιολόγηση ευχρηστίας διεπαφών με στόχο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περιεχομένου στους τελικούς χρήστες του Έργου.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 15-11-2019
Καταληκτική ημ/νία: 02-12-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1453] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικού τίτλου σπουδών με πτυχίο σε Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Διαχείριση, συντονισμός και δράσεις δημοσιότητας. Απαιτήσεις συστήματος και σχεδίαση της αρχιτεκτονικής
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 15-11-2019
Καταληκτική ημ/νία: 02-12-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1447] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα του Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Σχεδίαση, υλοποίηση, και έλεγχος ορθής λειτουργίας συσκευής - πιλότου και πληροφοριακού συστήματος – και επίδειξη συστήματος/εγχειρίδιο χρήσης. Εισαγωγή δεδομένων και εκπαίδευση/βαθμονόμηση του συστήματος. Τελική έκθεση αποτελεσμάτων. Το αντικείμενο θα αφορά το σύνολο των τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν και χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ2 και ΠΕ3.
Εργαστήριο: SPL
Ημ/νία ανάρτησης: 12-11-2019
Καταληκτική ημ/νία: 27-11-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1446] Μία (1) θέση Πτυχιούχου Πληροφορικής / Επιστήμης Υπολογιστών / Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Μηχανικού ΗΥ / Ηλεκτρονικού Μηχανικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Τηλεργάτης» (ΟΠΣ (MIS) 5033202 του Εργαστηρίου TNL του ΙΠ-ΙΤΕ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο ΙΠ‐ΙΤΕ μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη. Αντικείμενο της θέσης θα είναι: Ασφάλεια, διαχείριση πλατφόρμας και οπτικοποίηση. Μεταγλώττιση ως υπηρεσία. Απομακρυσμένος προγραμματισμός ως υπηρεσία.
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 07-11-2019
Καταληκτική ημ/νία: 29-11-2019
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...>> Παλαιότερες

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα