Θέσεις Εργασίας

[ICS-1214] Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Τ1ΕΔΚ-01800: Έρευνα και ανάπτυξη εργαλείων τεχνικού λογισμικού για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αντισεισμικής προστασίας σε υφιστάμενα κτήρια (ETAK)», με κωδικό MIS 5030523.
Εργαστήριο: CARV
Ημ/νία ανάρτησης: 14-08-2018
Καταληκτική ημ/νία: 29-08-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1213] Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Τ1ΕΔΚ-01800: Έρευνα και ανάπτυξη εργαλείων τεχνικού λογισμικού για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αντισεισμικής προστασίας σε υφιστάμενα κτήρια (ETAK)», με κωδικό MIS 5030523.
Εργαστήριο: CARV
Ημ/νία ανάρτησης: 14-08-2018
Καταληκτική ημ/νία: 29-08-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1212] Κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Καταγραφή και Ανάλυση απόψεων σε πραγματικό χρόνο με χρήση Deep Learning αλγορίθμων επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων κειμένου για τον τουρισμό-πολιτισμό στα Online/Social Media (SentiTour At Scale)», με κωδικό MIS 5030318.
Εργαστήριο: CARV
Ημ/νία ανάρτησης: 14-08-2018
Καταληκτική ημ/νία: 29-08-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1211] Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «interpreting Άτομα Με Αναπηρία (i-AMA)», με κωδικό MIS 5030728.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 13-08-2018
Καταληκτική ημ/νία: 28-08-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1207] Πτυχιούχος επιστήμης υπολογιστών με εμπειρία σε σύνθετες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr», «Δράση Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002735
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 01-08-2018
Καταληκτική ημ/νία: 16-08-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
Διευκρίνιση
[ICS-1153] Software Engineer position in R&D project
We are looking for a Software Engineer with very good knowledge and experience in programming, and interest in the area of computer networks. The position is within the INSPIRE research group (www.inspire.edu.gr) at the Institute of Computer Science of the Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH) with responsibilities on a recently funded network security project, as well as potentially other existing or new R&D projects. Previous experience with research is a plus.
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 23-01-2018
Καταληκτική ημ/νία: 31-12-2018
περισσότερα...>> Παλαιότερες

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα