Θέσεις Εργασίας

[ICS-1285] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος για την διαλογή ανακυκλώσιμων αστικών απορριμμάτων.
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 16-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 03-12-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1284] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Ανάλυση και ανάπτυξη μεθόδων ταυτόχρονης χαρτογράφησης και προσδιορισμού θέσης ενός ρομπότ σε συνεπεξεργαστές γραφικών.
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 16-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 03-12-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1283] Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφορική, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικού Η/Υ
Ανάλυση και ανάπτυξη μεθόδων ταυτόχρονης χαρτογράφησης και προσδιορισμού θέσης ενός ρομπότ σε συνεπεξεργαστές γραφικών.
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 16-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 03-12-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1282] Δύο (2) θέσεις εγγεγραμμένων Μεταπτυχιακών φοιτητών σε Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ.
Ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης για την αναγνώριση και την 3Δ μοντελοποίηση εκθεμάτων και τον προσδιορισμό της 3Δ θέσης και του προσανατολισμού της κάμερας που τα παρατηρεί
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 16-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 03-12-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1281] Μηχανικός Λογισμικού
Ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης για την αναγνώριση και την 3Δ μοντελοποίηση εκθεμάτων και τον προσδιορισμό της 3Δ θέσης και του προσανατολισμού της κάμερας που τα παρατηρεί
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 16-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 03-12-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1280] Δύο (2) θέσεις εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης για την κατανόηση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας μέσω οπτικών καταγραφών.
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 15-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 30-11-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1279] Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφορική, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικού Η/Υ
Ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης για την κατανόηση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας μέσω οπτικών καταγραφών.
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 15-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 30-11-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1272] Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών /Μηχανική Υπολογιστών
Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων, σχημάτων μεταδεδομένων και διεπαφών χρήστη με στόχο την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για τον έλεγχο κατάστασης της εκκλησιαστικής πολιτισμικής κληρονομιάς, καταγραφή ταυτότητας της εκκλησιαστικής πολιτισμικής περιουσίας για προστασία από κλοπή, τεχνικές εξετάσεις για διάγνωση προβλημάτων, παρακολούθηση ενεργειών αποκατάστασης, εντοπισμός μνημείων σε διάφορα χαρτογραφικά υπόβαθρα. Καθορισμός προδιαγραφών ψηφιοποίησης εκκλησιαστικού αποθέματος και εναρμόνιση αυτών με την οντολογία και διεθνή πρότυπα. Επέκταση ανοικτού λογισμικού SYNTHESISmuseum ως προς τις παραπάνω ψηφιακές υπηρεσίες.
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 12-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 27-11-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1271] Κάτοχος Διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών/Βιολογία
Επαγωγή της εξελικτικής ιστορίας πληθυσμών χρησιμοποιώντας γονιδιωματικές αλληλουχίες και εύρεση γενετικών τόπων που έχουν αποκριθεί σε εξελικτικές πιέσεις.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 11-12-2018
Καταληκτική ημ/νία: 27-11-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1270] Κάτοχος Διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών με ειδίκευση στη Βιοιατρική Πληροφορική
Aνάπτυξη βέλτιστων τεχνικών και εργαλείων για την καλύτερη πρόβλεψη της εξελικτικής πορείας του καρκίνου, εφαρμογή βέλτιστων εξατομικευμένων θεραπευτικών σχημάτων και εκτίμηση της απόκρισης στη θεραπεία με τη βοήθεια σύγχρονων απεικονιστικών τεχνικών (in vitro και in vivo). Σκοπός είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης τεχνολογικής πλατφόρμας που θα επιτρέπει την ανάπτυξη και εκτέλεση υπολογιστικών μοντέλων ικανών να εκτιμούν τη χωροχρονική εξέλιξη της νόσου και του μικροπεριβάλλοντoς χώρου (π.χ. αγγείωση), αλλά και την αποτελεσματικότητα της δράσης φαρμακευτικών ουσιών.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 12-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 27-11-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1269] Μηχανικός Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών/Πληροφορική
Ανάπτυξη υπηρεσιών σημασιολογικής τεκμηρίωσης αντικειμένων, διερεύνησης (search) και front-end/back-end διεπαφής διαδικτυακής εφαρμογής βιοπληροφορικών επιστημονικών ροών.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 12-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 27-11-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1268] Μηχανικός Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών
Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη διαχείριση ανοικτών επιστημονικών ροών στη βιοπληροφορική και ανάλυση γονιδιωματικών δεδομένων σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 09-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 26-11-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1267] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Τεχνικό Υποστήριξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Τεχνικό Υποστήριξης που θα απασχοληθεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και ‘Έρευνας (ΙΤΕ) μέσω σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, σχετικά με α) εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού σε φορείς υγείας, β) παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης χρηστών σε αίθουσα σεμιναρίων ή κατά την εργασία (on-the-job), γ) παροχή τεχνικής υποστήριξης σε χρήστες μέσω τηλεφωνικού κέντρου, απομακρυσμένης πρόσβασης ή επιτόπιας επίσκεψης, δ) συγκέντρωση δεδομένων και πραγματοποίηση παραμετροποίησης, μετάπτωσης και διασύνδεσης με τρίτα συστήματα.
Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 09-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 26-11-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1266] Μηχανικός λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών/Πληροφορική
Ανάπτυξη τεχνολογιών για την αξιόπιστη λήψη του ηχητικού σήματος, την αναγνώριση φωνής αλλά και την ανίχνευση παθολογικών καταστάσεων στο ηχητικό σήμα.
Εργαστήριο: SPL
Ημ/νία ανάρτησης: 07-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 22-11-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1265] Εξειδικευμένος Επιστήμονας/ Μηχανικός Υπολογιστών
Συντονισμός και ενεργή συμμετοχή στο σύνολο των φάσεων του έργου, σε όλα τα πακέτα εργασίας ΠΕ1-ΠΕ4. Συγκεκριμένα, ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος (hardware και software) το οποίο θα επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση της νωπότητας - “φρεσκάδας” αλιευμάτων αποτελούμενο από μια μικρή (φορητή) φασματική κάμερα η οποία θα τροφοδοτεί αυτόνομα συστήματα ελέγχου και απόφασης υλοποιημένο σε μικρού μεγέθους υπολογιστή. Η κάμερα θα καταγράφει υπερφασματικές εικόνες τις οποίες θα προωθεί στο σύστημα ελέγχου. Το σύστημα ελέγχου θα κάνει ανάλυση και επεξεργασία των εικόνων που λαμβάνονται από την κάμερα και θα τις προωθεί σε ένα σύστημα απόφασης που θα κατατάσσει τα δείγματα σε μια συγκεκριμένη ποιοτική κατηγορία σύμφωνα με μια αρχιτεκτονική βαθιάς μηχανικής μάθησης (deep machine learning), χρησιμοποιώντας δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο σύστημα κατά την διάρκεια της διαδικασίας εκπαίδευσης.
Εργαστήριο: SPL
Ημ/νία ανάρτησης: 06-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 21-11-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρχιτεκτονική και Υλοποίηση Συστημάτων ["Computing Systems Architecture and Implementation"]
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τσιντάρη Ελένη, Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 19-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 23-11-2018
περισσότερα...
[ICS-1153] Software Engineer position in R&D project
We are looking for a Software Engineer with very good knowledge and experience in programming, and interest in the area of computer networks. The position is within the INSPIRE research group (www.inspire.edu.gr) at the Institute of Computer Science of the Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH) with responsibilities on a recently funded network security project, as well as potentially other existing or new R&D projects. Previous experience with research is a plus.
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 23-01-2018
Καταληκτική ημ/νία: 31-12-2018
περισσότερα...>> Παλαιότερες

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα