Πιο προσβάσιμη έκδοση
ΙΠ > ΕΠΣ > Ε & Α δραστηριότητες > ΚΛΕΙΩ  Site Map.Αναζήτηση.Βοήθεια.ΕλληνικάEnglish

.Εκτύπωση

 Ινστιτούτο Πληροφορικής

ΚΛΕΙΩ - Σύστημα Πολιτισμικής Τεκμηρίωσης

 Το πολιτισμικό πληροφοριακό σύστημα ΚΛΕΙΩ δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της εις βάθος θεματικής τεκμηρίωσης. Για την ανάλυση απαιτήσεων του ΚΛΕΙΩ υπήρξε συστηματική συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη και το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Το ΚΛΕΙΩ χρησιμοποιείται στο Τμήμα Τεκμηρίωσης του Μουσείου Μπενάκη και αποτέλεσε ένα από τα αφετηριακά στοιχεία της συνεργασίας μας με την Επιτροπή Τεκμηρίωσης του Διεθνούς Συμβουλίου των Μουσείων (CIDOC/ICOM).

 Λειτουργικός πηρύνας του ΚΛΕΙΩ είναι το Σύστημα Σημασιολογικού Ευρετηριασμού (SIS). Η κατασκευή του ΚΛΕΙΩ επιτρέπει πολύ πυκνή διασύνδεση πληροφοριών, πρόσβαση σ' αυτές με απεριόριστες αλυσίδες αναφορών, απόδοση ιστορικών και πολιτισμικών συμφραζομένων καθώς και αφηρημένων ιδιοτήτων, συνδυασμένο χρονικό και τοπικό προσδιορισμό, απόλυτο ή σχετικό, και καταχώρηση εναλλακτικών, ενδεχομένως αντιφατικών πληροφοριών με τις πηγές τους. Η παρουσίαση της πληροφορίας γίνεται υπό μορφή γραφική ή κειμένου. Προσφέρεται επεκτάσιμος κατάλογος προκαθορισμένων ερωτήσεων. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ο ομοιόμορφος χειρισμός των δεδομένων και του σχήματος αυτών, με συνέπεια τη δυνατότητα άμεσης επέκτασης ή μετατροπής της δομής της πληροφορίας από τον ίδιο το χρήστη.

 Το ΚΛΕΙΩ μπορεί να χαρακτηρισθεί ως "ευέλικτο" σύστημα, υπό την έννοια ότι είναι μεταβλητό σύστημα γνώσεων, που απευθύνεται πρωτίστως στον επιμελητή του μουσείου και τον μελετητή και από το οποίο είναι δυνατή η παραγωγή κλειστών βάσεων πληροφοριών για το κοινό.

 Το μοντέλο ΚΛΕΙΩ είναι συμβατό, ως προς το περιεχόμενο, με το πρότυπο δεδομένων για τις καλές τέχνες της Επιτροπής Τεκμηρίωσης του Διεθνούς Συμβουλίου των Μουσείων (CIDOC/ICOM).