Θέσεις Εργασίας (Παλαιότερες)

[ICS-1329] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Τεχνικό Υποστήριξης στο Τ.Ο.Υ. Αθήνας
-Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού σε φορείς υγείας.
-Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης χρηστών σε αίθουσα σεμιναρίων ή κατά την εργασία (on‐thejob).
-Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε χρήστες μέσω τηλεφωνικού κέντρου, απομακρυσμένης πρόσβασης ή επιτόπιας επίσκεψης.
-Συγκέντρωση δεδομένων και πραγματοποίηση παραμετροποίησης, μετάπτωσης και διασύνδεσης με τρίτα συστήματα.
Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 18-01-2019
Καταληκτική ημ/νία: 04-02-2019
περισσότερα...
[ICS-1328] Μία (1) θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ασφαλή πλατφόρμα παροχής απομακρυσμένης μεταγλώττισης και προγραμματισμού ως υπηρεσίες στο Ίντερνετ των Πραγμάτων (Τηλεργάτης)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033202 που εντάσσεται στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει με υποτροφία μεταπτυχιακού συνεργάτη προσωπικό με αντικείμενο: • Ασφάλεια, διαχείριση πλατφόρμας και οπτικοποίηση. • Μεταγλώττιση ως υπηρεσία και απομακρυσμένος προγραμματισμός.
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 18-01-2019
Καταληκτική ημ/νία: 04-02-2019
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 67ΣΣ469ΗΚΥ-406)
περισσότερα...
[ICS-1327] Mία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Μηχανικός Πληροφορικής/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Υπολογιστών)
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ασφαλή πλατφόρμα παροχής απομακρυσμένης μεταγλώττισης και προγραμματισμού ως υπηρεσίες στο Ίντερνετ των Πραγμάτων (Τηλεργάτης)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033202 που εντάσσεται στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με αντικείμενο: • Απαιτήσεις συστήματος και σχεδίαση της αρχιτεκτονικής. • Ασφάλεια, διαχείριση πλατφόρμας και οπτικοποίηση.
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 18-01-2019
Καταληκτική ημ/νία: 04-02-2019
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΨΩΕ1469ΗΚΥ-87Θ)
περισσότερα...
[ICS-1326] Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργαζόμενου Ερευνητή
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ευέλικτη πλατφόρμα για την παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων και πιστοποίηση της αυθεντικότητας, ασφάλειας και προέλευσής τους χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Ίντερνετ των Πραγμάτων (Smart Product)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033147 που εντάσσεται στη δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με αντικείμενο: • Σχεδίαση και υλοποίηση αρχιτεκτονικής ασύρματων αισθητήρων. • Ασφάλεια και ιδιωτικότητα, πιστοποίηση αυθεντικότητας και παρακολούθηση προϊόντων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες IoT.
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 18-01-2019
Καταληκτική ημ/νία: 04-02-2019
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΙΒΥ469ΗΚΥ-ΩΞΚ)
περισσότερα...
[ICS-1325] Τρεις (3) Πτυχιούχοι Πληροφορικής με ΜΔΕ στην Πληροφορική και ένας (1) Πτυχιούχος Βιολογικών Επιστημών με ΜΔΕ και ΔΔ σε Μοριακή Βιολογία (Γενετική)
Τα αντικείμενα των έργων του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος για κάθε θέση.
Παρακαλείστε να σημειώνετε στο πεδίο "ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ" μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία και τον ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ για την οποία κανετε την αίτηση
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 18-01-2019
Καταληκτική ημ/νία: 04-02-2019
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΚΒΜ469ΗΚΥ-9ΓΛ)
περισσότερα...
[ICS-1319] Δύο (2) θέσεις Διδακτορικών φοιτητών με πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών και Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική ή σε συναφές πεδίο
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «SoCoLA – Towards Socio-Cognitive Logic-based Agents» με Κωδικό 188 που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών», το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει δύο υποψήφιους διδάκτορες, με αντικείμενο α)Μελέτη τυπικών και στατιστικών μεθόδων εξαγωγής κανόνων αιτιότητας για τη χρήση αντικειμένων, μέσω φωνητικών και οπτικών ερεθισμάτων. Σχεδίαση καινοτόμων τεχνικών μάθησης κανόνων, με χρήση επαγωγικής συλλογιστικής και μηχανικής μάθησης. Ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των μεθοδολογιών και β) Εξόρυξη γνώσης από δομημένες πηγές δεδομένων, όπως DBPedia. Παραγωγή σημασιολογικά εμπλουτισμένων επιχειρημάτων για την επικοινωνία ανθρώπου-ρομπότ. Ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των μεθοδολογιών.
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 14-01-2019
Καταληκτική ημ/νία: 29-01-2019
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΟΜ7469ΗΚΥ-81Κ)
περισσότερα...
[ICS-1317] Mία (1) θέση κατόχου Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική, Επιστήμη Υπολογιστών, Μαθηματικά, Φυσική ή ισοδύναμο θετικής κατεύθυνσης
Ανάπτυξη διεπαφής ανθρώπου υπολογιστή για άτομα με αναπηρία.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 24-12-2018
Καταληκτική ημ/νία: 08-01-2019
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΣΩΚ469ΗΚΥ-4ΣΒ)
περισσότερα...
[ICS-1315] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Τεχνικό Υποστήριξης
Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού σε φορείς υγείας. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης χρηστών σε αίθουσα σεμιναρίων ή κατά την εργασία (on-thejob). Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε χρήστες μέσω τηλεφωνικού κέντρου, απομακρυσμένης πρόσβασης ή επιτόπιας επίσκεψης. Συγκέντρωση δεδομένων και πραγματοποίηση παραμετροποίησης, μετάπτωσης και διασύνδεσης με τρίτα συστήματα.
Απόφαση Ματαίωσης
Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 20-12-2018
Καταληκτική ημ/νία: 04-01-2019
περισσότερα...
[ICS-1314] (1) θέση Πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχ. Υπολογιστών με μεταπτυχιακό
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο ΙΠ‐ΙΤΕ μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την Ανάπτυξη διεπαφής ανθρώπου υπολογιστή για άτομα με αναπηρία.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 19-12-2018
Καταληκτική ημ/νία: 03-01-2019
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΨΓΒΖ469ΗΚΥ-ΩΝΘ)
περισσότερα...
[ICS-1308] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος για την διαλογή ανακυκλώσιμων αστικών απορριμμάτων.
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 13-12-2018
Καταληκτική ημ/νία: 28-12-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: Ω4ΩΑ469ΗΚΥ-Ν5Ο )
περισσότερα...
[ICS-1306] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης στο πλαίσιο υποστήριξης έργων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
Πλήρωση μίας (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης στο πλαίσιο υποστήριξης έργων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 28-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 13-12-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 97ΒΞ469ΗΚΥ-ΥΚ7)
περισσότερα...
[ICS-1303] Μία (1) θέση Φοιτητή εγγεγραμμένου σε PhD πρόγραμμα Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών
Βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων και αποδοτικότητας
Εργαστήριο: CARV
Ημ/νία ανάρτησης: 21-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 06-12-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΑΤΕ469ΗΚΥ-Ρ9Ξ)
περισσότερα...
[ICS-1302] Μία (1) θέση Φοιτητή εγγεγραμμένου σε PhD πρόγραμμα Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών
Αποδοτική πρόσβαση σε συστήματα αποθήκευσης και δεδομένα
Εργαστήριο: CARV
Ημ/νία ανάρτησης: 21-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 06-12-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: Ψ9ΖΒ469ΗΚΥ-Κ59)
περισσότερα...
[ICS-1300] Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος σπουδών στην Πληροφορική/ Επιστήμη Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού/ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Υλοποίηση και αξιολόγηση αρχιτεκτονικής ΙοΤ για ασφαλές και ενεργειακά αποδοτικό απομακρυσμένο προγραμματισμό ετερογενών συσκευών ασύρματων αισθητήρων. Ασφάλεια, διαχείριση πλατφόρμας και οπτικοποίηση. Μεταγλώττιση ως υπηρεσία και απομακρυσμένος προγραμματισμός.
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 20-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 05-12-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΚ5Θ469ΗΚΥ-8ΓΥ)
περισσότερα...
[ICS-1299] Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση αρχιτεκτονικής ΙοΤ για ασφαλές και ενεργειακά αποδοτικό απομακρυσμένο προγραμματισμό ετερογενών συσκευών ασύρματων αισθητήρων. Σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανισμού για μεταγλώττιση ως υπηρεσία σε ΙοΤ συσκευές.
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 20-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 05-12-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 7ΑΟΛ469ΗΚΥ-ΒΤΤ)
περισσότερα...
[ICS-1298] Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Επιστήμη Υπολογιστών
Ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος για την διαλογή ανακυκλώσιμων αστικών απορριμμάτων.
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 20-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 27-12-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6Ω6Ψ469ΗΚΥ-5ΣΚ )
περισσότερα...
[ICS-1290] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Επιστήμονα / Μηχανικό Hardware
Σχεδίαση, υλοποίηση, και έλεγχος ορθής λειτουργίας ηλεκτρονικών και ψηφιακών διατάξεων hardware σε επίπεδο πλακέτας και firmware/systems-software. Το αντικείμενο θα αφορά το σύνολο των τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν/χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου στα πλαίσια των Πακέτων Εργασίας ΠΕ4 και ΠΕ5.
Εργαστήριο: SPL
Ημ/νία ανάρτησης: 19-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 04-12-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΨΨΚ0469ΗΚΥ-ΘΜ8)
περισσότερα...
[ICS-1288] Μία (1) θέση εκτάκτου προσωπικού για Επιστήμονα Υπολογιστών / Μηχανικό Ανάπτυξης Λογισμικού Συστημάτων
Λειτουργικό σύστημα Linux: ανάπτυξη device drivers, υποστήριξη και διαχείριση συστημάτων Linux. Το αντικείμενο θα αφορά το σύνολο των τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν/χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου στα πλαίσια των Πακέτων Εργασίας ΠΕ4 και ΠΕ5.
Εργαστήριο: SPL
Ημ/νία ανάρτησης: 19-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 04-12-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 94ΥΚ469ΗΚΥ-59Ν)
περισσότερα...
[ICS-1285] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος για την διαλογή ανακυκλώσιμων αστικών απορριμμάτων.
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 16-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 03-12-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 68Τ1469ΗΚΥ-ΒΧΥ)
περισσότερα...
[ICS-1284] Μία (1) θέση εγγεγραμμένου Μεταπτυχιακού Φοιτητή σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Ανάλυση και ανάπτυξη μεθόδων ταυτόχρονης χαρτογράφησης και προσδιορισμού θέσης ενός ρομπότ σε συνεπεξεργαστές γραφικών.
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 16-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 03-12-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΑΤΕ469ΗΚΥ-810)
περισσότερα...
[ICS-1283] Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφορική, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικού Η/Υ
Ανάλυση και ανάπτυξη μεθόδων ταυτόχρονης χαρτογράφησης και προσδιορισμού θέσης ενός ρομπότ σε συνεπεξεργαστές γραφικών.
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 16-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 03-12-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΑ11469ΗΚΥ-ΚΞΡ)
περισσότερα...
[ICS-1282] Δύο (2) θέσεις εγγεγραμμένων Μεταπτυχιακών φοιτητών σε Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ.
Ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης για την αναγνώριση και την 3Δ μοντελοποίηση εκθεμάτων και τον προσδιορισμό της 3Δ θέσης και του προσανατολισμού της κάμερας που τα παρατηρεί
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 16-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 03-12-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6Δ42469ΗΚΥ-ΘΙΩ)
περισσότερα...
[ICS-1281] Μηχανικός Λογισμικού
Ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης για την αναγνώριση και την 3Δ μοντελοποίηση εκθεμάτων και τον προσδιορισμό της 3Δ θέσης και του προσανατολισμού της κάμερας που τα παρατηρεί
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 16-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 03-12-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: Ψ8ΤΡ469ΗΚΥ-75Ζ)
περισσότερα...
[ICS-1280] Δύο (2) θέσεις εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ή Μηχανικών Η/Υ
Ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης για την κατανόηση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας μέσω οπτικών καταγραφών.
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 15-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 30-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 78Χ4469ΗΚΥ-ΔΗ4)
περισσότερα...
[ICS-1279] Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφορική, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικού Η/Υ
Ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης για την κατανόηση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας μέσω οπτικών καταγραφών.
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 15-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 30-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 7ΜΟ6469ΗΚΥ-ΗΣ4)
περισσότερα...
[ICS-1272] Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών /Μηχανική Υπολογιστών
Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων, σχημάτων μεταδεδομένων και διεπαφών χρήστη με στόχο την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για τον έλεγχο κατάστασης της εκκλησιαστικής πολιτισμικής κληρονομιάς, καταγραφή ταυτότητας της εκκλησιαστικής πολιτισμικής περιουσίας για προστασία από κλοπή, τεχνικές εξετάσεις για διάγνωση προβλημάτων, παρακολούθηση ενεργειών αποκατάστασης, εντοπισμός μνημείων σε διάφορα χαρτογραφικά υπόβαθρα. Καθορισμός προδιαγραφών ψηφιοποίησης εκκλησιαστικού αποθέματος και εναρμόνιση αυτών με την οντολογία και διεθνή πρότυπα. Επέκταση ανοικτού λογισμικού SYNTHESISmuseum ως προς τις παραπάνω ψηφιακές υπηρεσίες.
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 12-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 27-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΟΠΥ469ΗΚΥ-89Ν)
περισσότερα...
[ICS-1271] Κάτοχος Διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών/Βιολογία
Επαγωγή της εξελικτικής ιστορίας πληθυσμών χρησιμοποιώντας γονιδιωματικές αλληλουχίες και εύρεση γενετικών τόπων που έχουν αποκριθεί σε εξελικτικές πιέσεις.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 11-12-2018
Καταληκτική ημ/νία: 27-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 69ΞΚ469ΗΚΥ-Ε54)
περισσότερα...
[ICS-1270] Κάτοχος Διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών με ειδίκευση στη Βιοιατρική Πληροφορική
Aνάπτυξη βέλτιστων τεχνικών και εργαλείων για την καλύτερη πρόβλεψη της εξελικτικής πορείας του καρκίνου, εφαρμογή βέλτιστων εξατομικευμένων θεραπευτικών σχημάτων και εκτίμηση της απόκρισης στη θεραπεία με τη βοήθεια σύγχρονων απεικονιστικών τεχνικών (in vitro και in vivo). Σκοπός είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης τεχνολογικής πλατφόρμας που θα επιτρέπει την ανάπτυξη και εκτέλεση υπολογιστικών μοντέλων ικανών να εκτιμούν τη χωροχρονική εξέλιξη της νόσου και του μικροπεριβάλλοντoς χώρου (π.χ. αγγείωση), αλλά και την αποτελεσματικότητα της δράσης φαρμακευτικών ουσιών.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 12-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 27-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΨΞΞΓ469ΗΚΥ-ΔΥ3)
περισσότερα...
[ICS-1269] Μηχανικός Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών/Πληροφορική
Ανάπτυξη υπηρεσιών σημασιολογικής τεκμηρίωσης αντικειμένων, διερεύνησης (search) και front-end/back-end διεπαφής διαδικτυακής εφαρμογής βιοπληροφορικών επιστημονικών ροών.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 12-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 27-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΓ9Θ469ΗΚΥ-8ΔΕ)
περισσότερα...
[ICS-1268] Μηχανικός Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών
Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη διαχείριση ανοικτών επιστημονικών ροών στη βιοπληροφορική και ανάλυση γονιδιωματικών δεδομένων σε περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 09-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 26-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΨΩΚ8469ΗΚΥ-ΟΦ5)
περισσότερα...
[ICS-1267] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Τεχνικό Υποστήριξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Τεχνικό Υποστήριξης που θα απασχοληθεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και ‘Έρευνας (ΙΤΕ) μέσω σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, σχετικά με α) εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού σε φορείς υγείας, β) παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης χρηστών σε αίθουσα σεμιναρίων ή κατά την εργασία (on-the-job), γ) παροχή τεχνικής υποστήριξης σε χρήστες μέσω τηλεφωνικού κέντρου, απομακρυσμένης πρόσβασης ή επιτόπιας επίσκεψης, δ) συγκέντρωση δεδομένων και πραγματοποίηση παραμετροποίησης, μετάπτωσης και διασύνδεσης με τρίτα συστήματα.
Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 09-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 26-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΣΑΝ469ΗΚΥ-45Β)
περισσότερα...
[ICS-1266] Μηχανικός λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών/Πληροφορική
Ανάπτυξη τεχνολογιών για την αξιόπιστη λήψη του ηχητικού σήματος, την αναγνώριση φωνής αλλά και την ανίχνευση παθολογικών καταστάσεων στο ηχητικό σήμα.
Εργαστήριο: SPL
Ημ/νία ανάρτησης: 07-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 22-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6Ν9Θ469ΗΚΥ-3ΚΡ)
περισσότερα...
[ICS-1265] Εξειδικευμένος Επιστήμονας/ Μηχανικός Υπολογιστών
Συντονισμός και ενεργή συμμετοχή στο σύνολο των φάσεων του έργου, σε όλα τα πακέτα εργασίας ΠΕ1-ΠΕ4. Συγκεκριμένα, ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος (hardware και software) το οποίο θα επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση της νωπότητας - “φρεσκάδας” αλιευμάτων αποτελούμενο από μια μικρή (φορητή) φασματική κάμερα η οποία θα τροφοδοτεί αυτόνομα συστήματα ελέγχου και απόφασης υλοποιημένο σε μικρού μεγέθους υπολογιστή. Η κάμερα θα καταγράφει υπερφασματικές εικόνες τις οποίες θα προωθεί στο σύστημα ελέγχου. Το σύστημα ελέγχου θα κάνει ανάλυση και επεξεργασία των εικόνων που λαμβάνονται από την κάμερα και θα τις προωθεί σε ένα σύστημα απόφασης που θα κατατάσσει τα δείγματα σε μια συγκεκριμένη ποιοτική κατηγορία σύμφωνα με μια αρχιτεκτονική βαθιάς μηχανικής μάθησης (deep machine learning), χρησιμοποιώντας δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο σύστημα κατά την διάρκεια της διαδικασίας εκπαίδευσης.
Εργαστήριο: SPL
Ημ/νία ανάρτησης: 06-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 21-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΨΞ5Γ469ΗΚΥ-Υ9Π)
περισσότερα...
[ICS-1264] Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών
Εργασίες παραμετροποίησης αισθητήρων και πυλών εξόδου δικτύου που θα επικοινωνούν ασύρματα μέσω κατάλληλων δικτυακών συσκευών, οι οποίες θα παρέχουν τα προς ανάλυση δεδομένα σε πλατφόρμες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ).Βελτιστοποίηση παραμέτρων της υποδομής στο πεδίο ώστε οι αισθητήρες να παρέχουν αξιόπιστες μετρήσεις, να λειτουργούν ενεργειακά αυτόνομα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και να χρειάζονται ελάχιστη επίβλεψη. Βελτιστοποίηση παραμέτρων εξυπηρετητών για πλατφόρμες υποστήριξης υποδομών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ).
Εργαστήριο: SPL
Ημ/νία ανάρτησης: 01-11-2018
Καταληκτική ημ/νία: 16-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 73ΘΘ469ΗΚΥ-ΦΡΠ)
περισσότερα...
[ICS-1263] Μηχανικός Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών
Ανάπτυξη εφαρμογών για την αυτόματη αναγνώριση ηχητικών μοτίβων σχετικών με την ανθρώπινη δραστηριότητα σε προστατευόμενες περιοχές.
Εργαστήριο: SPL
Ημ/νία ανάρτησης: 29-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 13-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΞΘ7469ΗΚΥ-442)
περισσότερα...
[ICS-1262] Mία (1) θέση Πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχ/κού Η/Υ, Πληροφορικής και συναφών αντικειμένων
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «interpreting Άτομα Με Αναπηρία (i‐AMA)» (MIS 5030728), με αντικείμενο την Ανάπτυξη διεπαφής ανθρώπου υπολογιστή για άτομα με αναπηρία.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 22-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 06-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: Ψ4Ω9469ΗΚΥ-ΚΘ7)
περισσότερα...
Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ βαθμίδας
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρχιτεκτονική και Υλοποίηση Συστημάτων ["Computing Systems Architecture and Implementation"]
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τσιντάρη Ελένη, Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 19-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 23-11-2018
περισσότερα...
[ICS-1258] Μηχανικός σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» με Κωδικό ΟΠΣ 5002738
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 17-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 01-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 723Υ469ΗΚΥ-5ΟΗ)
περισσότερα...
[ICS-1255] Μηχανικός λογισμικού με πτυχίο και μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Υπολογιστών
Υλοποίηση εφαρμογής ανάκτησης, γεωχωρικής συσχέτισης και παρουσίασης πολιτισμικού περιεχομένου για έξυπνες φορητές συσκευές
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 17-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 01-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΙΔΦ469ΗΚΥ-ΦΟΤ)
περισσότερα...
[ICS-1254] Μηχανικός Λογισμικού με πτυχίο στην Πληροφορική και μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Υπολογιστών
Σχεδίαση, ανάπτυξη (με χρήση τεχνολογιών ιστού) και αξιολόγηση ευχρηστίας διεπαφών με στόχο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περιεχομένου στους τελικούς χρήστες του έργου.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 17-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 01-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: Ψ4Ζ6469ΗΚΥ-Ε6Ω)
περισσότερα...
[ICS-1253] Μηχανικός λογισμικού με πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών
Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ανάκτηση πληροφοριακού περιεχομένου από ετερογενείς πηγές, καθώς και Ανάπτυξη προγραμματιστικών διεπαφών (APIs) για τη διασύνδεση έξυπνων φορητών συσκευών με την κεντρική πλατφόρμα αποθήκευσης του Έργου
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 17-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 01-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6Κ3Ψ469ΗΚΥ-61Ω )
περισσότερα...
[ICS-1252] Μηχανικός Λογισμικού με πτυχίο ΑΕΙ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Δημιουργία περιβάλλοντος διαχείρισης πολιτισμικής πληροφορίας για την κατηγοριοποίηση, συσχέτιση και παρουσίαση γεωχωρικά αντιστοιχισμένου περιεχομένου σε έξυπνες φορητές συσκευές.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 17-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 01-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΑΦΗ469ΗΚΥ-ΟΒΙ)
περισσότερα...
[ICS-1251] Πτυχιούχος Φιλοσοφικής με Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Γλωσσολογία
Δημιουργία και επιμέλεια ηλεκτρονικού περιεχομένου σε εναλλακτικούς προσβάσιμους μορφοτύπους με στόχο τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 17-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 01-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΕΘ2469ΗΚΥ-Ν6Α)
περισσότερα...
[ICS-1250] Μηχανικός Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών
Σχεδίαση και ανάπτυξη υποστηρικτικής τεχνολογίας για Άτομα με Αναπηρία με χρήση μικροηλεκτρονικών κυκλωμάτων και δικτύου αισθητήρων.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 17-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 01-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 7Τ68469ΗΚΥ-ΛΕΩ)
περισσότερα...
[ICS-1249] Πτυχιούχος Μηχανικός Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Σχεδίαση εγκαταστάσεων Διάχυτης Νοημοσύνης και βιομηχανικός σχεδιασμός επαυξημένων αντικειμένων για έξυπνα περιβάλλοντα.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 17-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 01-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6Π2Δ469ΗΚΥ-ΛΥΨ)
περισσότερα...
[ICS-1248] Μηχανικός Λογισμικού με πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών
Ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 17-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 01-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΩΓΟ469ΗΚΥ-Υ9Ο)
περισσότερα...
[ICS-1247] Μηχανικός Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών
Εκπόνηση έρευνας σε θέματα Αντιστοίχησης Πολλαπλών Ψηφιακών Εικόνων από Ζωγραφικά Έργα Τέχνης. Η έρευνα θα αφορά σχεδιασμό του συστήματος, έρευνα σε αλγορίθμους που επιτρέπουν την αντιστοίχηση χαρακτηριστικών σημείων μεταξύ των εικόνων, με χωρικά ακριβή τρόπο και αναίρεση των σχετικών οπτικών και προοπτικών παραμορφώσεων, καθώς και υλοποίηση των αλγορίθμων σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 17-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 01-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΨΩΓ1469ΗΚΥ-96Ε )
περισσότερα...
[ICS-1246] Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Εργοθεραπευτής
Καταγραφή απαιτήσεων χρηστών, δημιουργία σεναρίων χρήσης και αξιολόγηση του συστήματος με ηλικιωμένους, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 17-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 01-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: Ψ4Ι8469ΗΚΥ-Ζ6Ξ )
περισσότερα...
[ICS-1245] Μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης με πτυχίο Μηχανικού στη Βιομηχανική Πληροφορική ή ισότιμου από Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Δημιουργία εικονικών χαρακτήρων και ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά συνεχούς παρακολούθησης ζωτικών μετρήσεων ηλικιωμένων.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 17-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 01-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΗΧΘ469ΗΚΥ-Θ4Ν )
περισσότερα...
[ICS-1244] Μηχανικός Λογισμικού με πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών
Δημιουργία σεναρίων χρήσης, δημιουργία σχεδιαστικών προτύπων των διεπαφών και ανάπτυξη πολύ-αισθητηριακής πλατφόρμας.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 17-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 01-11-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΧΟΛ469ΗΚΥ-ΗΤ5 )
περισσότερα...
[ICS-1243] Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Συντονισμός των απαιτούμενων διεργασιών για την ολοκλήρωση του έργου, πραγματοποίηση αξιολόγησης ευχρηστίας και πολυκαναλική διάχυση αποτελεσμάτων του Έργου.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 16-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 31-10-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΒΕΥ469ΗΚΥ-Η69 )
περισσότερα...
[ICS-1242] Μηχανικός Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών
Ανάπτυξη εργαλείων συλλογής και οπτικοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων και ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 16-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 31-10-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: Ω525469ΗΚΥ-Η0Γ)
περισσότερα...
[ICS-1241] Μηχανικός Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών
Καθορισμός και σχεδίαση σχήματος βάσης δεδομένων, ανάπτυξη μοντέλου αναπαράστασης γνώσης, ανάπτυξη εργαλείων συλλογής και παρουσίασης μεγάλου όγκου δεδομένων, σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας οργάνωσης κοινοτήτων χρηστών.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 16-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 31-10-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: Ω1Ι7469ΗΚΥ-ΝΑ1 )
περισσότερα...
[ICS-1240] Δύο (2) θέσεις Μηχανικού Λογισμικού με πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών
1η θέση: Καταγραφή απαιτήσεων χρηστών, δημιουργία σεναρίων χρήσης και ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές, 2η θέση: Δημιουργία σχεδιαστικών προτύπων των διεπαφών και ανάπτυξη εργαλείων παρουσίασης περιβαλλόντων επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 16-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 31-10-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 7ΤΤ3469ΗΚΥ-4ΔΣ )
περισσότερα...
[ICS-1239] Μηχανικός Λογισμικού με Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών
Ανάπτυξη εργαλείων παρουσίασης περιβαλλόντων επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας και ανάπτυξη εφαρμογών για τη γεφύρωση του φυσικού με τον ψηφιακό κόσμο.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 16-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 31-10-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΛΖ9469ΗΚΥ-ΓΥΚ)
περισσότερα...
[ICS-1238] Μηχανικός Λογισμικού με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών
Καταγραφή απαιτήσεων χρηστών,δημιουργία σεναρίων χρήσης, δημιουργία σχεδιαστικών προτύπων των διεπαφών, ανάπτυξη εφαρμογών για τη γεφύρωση του φυσικού με τον ψηφιακό κόσμο και ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 16-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 31-10-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΤΞ4469ΗΚΥ-ΒΧΗ)
περισσότερα...
[ICS-1237] Μηχανικός Λογισμικού με πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Πολυμέσα
Συντήρηση και αποσφαλμάτωση εγκαταστάσεων και συστημάτων Διάχυτης Νοημοσύνης και εγκατάσταση και συντήρηση διαδραστικών συστημάτων.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 16-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 31-10-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6Ε5Ψ469ΗΚΥ-623 )
περισσότερα...
[ICS-1236] Μηχανικός Λογισμικού με πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών
Ανάπτυξη υπηρεσίας κρατήσεων και ραντεβού, ανάπτυξη έξυπνης ουράς αναμονής, ανάπτυξη λογισμικού για διαδραστικά συστήματα και ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης ροών επισκεπτών σε πραγματικό χρόνο.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 16-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 31-10-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 7822469ΗΚΥ-ΡΗΨ)
περισσότερα...
[ICS-1235] Μηχανικός Λογισμικού με Διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών
Ανάπτυξη μικρογλώσσας και κατάλληλων αλγορίθμων για την υπηρεσία κρατήσεων και ραντεβού και για την έξυπνη ουρά αναμονής και ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης ροών επισκεπτών σε πραγματικό χρόνο με χρήση τεχνολογιών ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 16-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 31-10-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 65Σ0469ΗΚΥ-ΜΩΑ)
περισσότερα...
[ICS-1232] Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Υπολογιστών
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Καταγραφή και Ανάλυση απόψεων σε πραγματικό χρόνο με χρήση Deep Learning αλγορίθμων επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων κειμένου για τον τουρισμό-πολιτισμό στα Online/Social Media (SentiTour At Scale)», με κωδικό MIS 5030318.
Εργαστήριο: CARV
Ημ/νία ανάρτησης: 12-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 29-10-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: Ω4ΘΡ469ΗΚΥ-1Β9)
περισσότερα...
[ICS-1228] Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος / Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Μηχ. Υπολογιστών ή Πληροφορικής
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής μη επεμβατικών σημάτων με στόχο τον υπολογισμό βιοδεικτών κατάλληλων να ανιχνεύουν δυνητικά παθολογικές καταστάσεις σε βρέφη.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 04-10-2018
Καταληκτική ημ/νία: 19-10-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 94ΗΛ469ΗΚΥ-ΔΑΔ)
περισσότερα...
[ICS-1226] Εγγεγραμμένος μεταπτυχιακός φοιτητής σε τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Καταγραφή και Ανάλυση απόψεων σε πραγματικό χρόνο με χρήση Deep Learning αλγορίθμων επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων κειμένου για τον τουρισμό-πολιτισμό στα Online/Social Media (SentiTour At Scale)», με κωδικό MIS 5030318.
Εργαστήριο: CARV
Ημ/νία ανάρτησης: 18-09-2018
Καταληκτική ημ/νία: 03-10-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΧΟ8469ΗΚΥ-5ΦΧ)
περισσότερα...
[ICS-1225] Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Τεχνικό Υποστήριξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Τεχνικό Υποστήριξης που θα απασχοληθεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και ‘Έρευνας (ΙΤΕ) μέσω σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, σχετικά με α)εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών λογισμικού σε φορείς υγείας, β) Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης χρηστών σε αίθουσα σεμιναρίων ή κατά την εργασία (on‐thejob), γ)Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε χρήστες μέσω τηλεφωνικού κέντρου, απομακρυσμένης πρόσβασης ή επιτόπιας επίσκεψης, δ)Συγκέντρωση δεδομένων και πραγματοποίηση παραμετροποίησης, μετάπτωσης και διασύνδεσης με τρίτα συστήματα.
Απόφαση Ματαίωσης
Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 17-09-2018
Καταληκτική ημ/νία: 02-10-2018
περισσότερα...
[ICS-1224] Πτυχιούχος Μηχ. Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής μη επεμβατικών σημάτων με στόχο τον υπολογισμό βιοδεικτών κατάλληλων να ανιχνεύουν δυνητικά παθολογικές καταστάσεις σε βρέφη.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 14-09-2018
Καταληκτική ημ/νία: 29-09-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: Ω5ΚΛ469ΗΚΥ-19Ψ)
περισσότερα...
[ICS-1222] Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης στο Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΠ-ΙΤΕ
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 3 Οκτ. 2018. Απόφαση Διευθυντή ΙΠ

Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 13-09-2018
Καταληκτική ημ/νία: 03-10-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΦ0Λ469ΗΚΥ-Ζ31 )
περισσότερα...
[ICS-1221] Γραμματέας Διοίκησης στο Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΠ-ΙΤΕ
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για Υπάλληλο Γραμματέα Διοίκησης στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 3 Οκτ. 2018. Απόφαση Διευθυντή ΙΠ

Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 13-09-2018
Καταληκτική ημ/νία: 03-10-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΔΘ6469ΗΚΥ-ΠΕ4)
περισσότερα...
[ICS-1219] Πτυχιούχος Μηχανικός Λογισμικού / Προγραμματιστής PHR
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Προγραμματιστή στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 07-09-2018
Καταληκτική ημ/νία: 22-09-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 66Μ2469ΗΚΥ-2Μ4)
περισσότερα...
[ICS-1218] Πτυχιούχος Μηχανικός Λογισμικού / Προγραμματιστής
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Προγραμματιστή στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 07-09-2018
Καταληκτική ημ/νία: 22-09-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΨ1Θ469ΗΚΥ-ΣΥΕ)
περισσότερα...
[ICS-1214] Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Τ1ΕΔΚ-01800: Έρευνα και ανάπτυξη εργαλείων τεχνικού λογισμικού για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αντισεισμικής προστασίας σε υφιστάμενα κτήρια (ETAK)», με κωδικό MIS 5030523.
Εργαστήριο: CARV
Ημ/νία ανάρτησης: 14-08-2018
Καταληκτική ημ/νία: 29-08-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 9ΩΚΡ469ΗΚΥ-ΚΨΦ)
περισσότερα...
[ICS-1213] Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Τ1ΕΔΚ-01800: Έρευνα και ανάπτυξη εργαλείων τεχνικού λογισμικού για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αντισεισμικής προστασίας σε υφιστάμενα κτήρια (ETAK)», με κωδικό MIS 5030523.
Εργαστήριο: CARV
Ημ/νία ανάρτησης: 14-08-2018
Καταληκτική ημ/νία: 29-08-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 90ΞΑ469ΗΚΥ-Ζ4Η )
περισσότερα...
[ICS-1212] Κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Καταγραφή και Ανάλυση απόψεων σε πραγματικό χρόνο με χρήση Deep Learning αλγορίθμων επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων κειμένου για τον τουρισμό-πολιτισμό στα Online/Social Media (SentiTour At Scale)», με κωδικό MIS 5030318.
Εργαστήριο: CARV
Ημ/νία ανάρτησης: 14-08-2018
Καταληκτική ημ/νία: 29-08-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΜ5Ζ469ΗΚΥ-6ΣΥ)
περισσότερα...
[ICS-1211] Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «interpreting Άτομα Με Αναπηρία (i-AMA)», με κωδικό MIS 5030728.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 13-08-2018
Καταληκτική ημ/νία: 28-08-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΜΡ9469ΗΚΥ-ΕΣΖ)
περισσότερα...
[ICS-1207] Πτυχιούχος επιστήμης υπολογιστών με εμπειρία σε σύνθετες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr», «Δράση Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002735
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 01-08-2018
Καταληκτική ημ/νία: 16-08-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6Φ6Ω469ΗΚΥ-8ΚΩ)
περισσότερα...
Διευκρίνιση
[ICS-1206] Πληροφορικός/Επιστήμονας Υπολογιστών/Μηχανολόγος Μηχανικός / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη» (MIS 5002358) στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ‐ΙΤΕ) με αντικείμενο την ανάπτυξη έξυπνων τεχνικών επεξεργασίας σήματος Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων ΄Ήχου για περιβαλλοντικές εφαρμογές.
Εργαστήριο: SPL
Ημ/νία ανάρτησης: 04-07-2018
Καταληκτική ημ/νία: 19-07-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΠΚΙ469ΗΚΥ-ΣΒΙ)
περισσότερα...
[ICS-1202] Πτυχιούχος επιστήμης υπολογιστών με εμπειρία σε εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr», «Δράση Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002735
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 20-06-2018
Καταληκτική ημ/νία: 05-07-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΨΠΥΓ469ΗΚΥ-853)
περισσότερα...
[ICS-1197] Δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού με υποτροφία μεταπτυχιακού συνεργάτη στο ΙΠ-ΙΤΕ
Α. Υλοποίηση αλγορίθμων εύρεσης φυσικής επιλογής από γενετικά δεδομένα με την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας. Β. Βελτιστοποίηση αλγορίθμων για εύρεση φυσικής επιλογής, με στόχο την εκτέλεση τους σε ολόκληρα γονιδιώματα χιλιάδων δειγμάτων. Γ. Τεχνικές εύρεσης πιθανοφάνειας μέσω προσομοιώσεων, ώστε να παρακαμφθεί η δυσκολία εύρεσης μαθηματικού τύπου που να περιγράφει την πιθανοφάνεια των μοντέλων. Δ. Σύγκριση με άλλες μεθόδους Ε. Εκτίμηση αποτελεσμάτων με προσομοιώσεις και πραγματικά δεδομένα.
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 04-06-2018
Καταληκτική ημ/νία: 19-06-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: Ψ56Ξ469ΗΚΥ-ΩΞΞ)
περισσότερα...
[ICS-1196] Μηχανικός Λογισμικού / Τεχνικός Υποστήριξης
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Τεχνικό Υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 01-06-2018
Καταληκτική ημ/νία: 21-06-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 60Α9469ΗΚΥ-Α3Φ)
περισσότερα...
[ICS-1182] Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη» (MIS 5002358) στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ).
Εργαστήριο: SPL
Ημ/νία ανάρτησης: 18-05-2018
Καταληκτική ημ/νία: 04-06-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΨΟ7Θ469ΗΚΥ-7Ε4)
περισσότερα...
[ICS-1178] Μηχανικός Λογισμικού / Τεχνικός Υποστήριξης
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Τεχνικό Υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 26-04-2018
Καταληκτική ημ/νία: 11-05-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6Ω6Ο469ΗΚΥ-ΒΙΖ)
περισσότερα...
[ICS-1177] Δύο (2) θέσεις Οικονομολόγων ΠΕ
Πλήρωση δύο (2) θέσεων Οικονομολόγων ΠΕ στο Ινστιτούτο Πληροφορικής-ΙΤΕ και Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Εργαστήριο: ICS
Ημ/νία ανάρτησης: 23-04-2018
Καταληκτική ημ/νία: 08-05-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΨΘΞΔ469ΗΚΥ-Ζ5Ρ)
περισσότερα...
[ICS-1175] Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία νέων εργαλείων λογισμικού ανοιχτού κώδικα για τη στήριξη προηγμένων απεικονιστικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούν εμπορικό εξοπλισμό ψηφιακής φωτογραφίας για την απόκτηση δεδομένων - «Digital Lab Notebook» (DLN)»
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 16-04-2018
Καταληκτική ημ/νία: 11-05-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 735Κ469ΗΚΥ-7Γ8)
περισσότερα...
[ICS-1174] Ειδικός ανθρωπιστικών επιστημών (οντολογία, γνωσιοθεωρία, επιστημολογία)
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» με Κωδικό ΟΠΣ 5002738
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 16-04-2018
Καταληκτική ημ/νία: 02-05-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: Ψ0ΡΜ469ΗΚΥ-6Η7 )
περισσότερα...
[ICS-1172] Ειδικός ανθρωπιστικών επιστημών (οντολογία, γνωσιοθεωρία, επιστημολογία)
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» με Κωδικό ΟΠΣ 5002738
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 21-03-2018
Καταληκτική ημ/νία: 05-04-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΚΨΔ469ΗΚΥ-ΓΛΠ)
περισσότερα...
[ICS-1169] Επιστήμονας Ανθρωπιστικών επιστημών με εξειδίκευση στην πληροφορική
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» (ΟΠΣ 5002735) στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ)
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 16-02-2018
Καταληκτική ημ/νία: 02-03-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΞΗΑ469ΗΚΥ-ΖΨΖ)
περισσότερα...
[ICS-1158] 5 ΘΕΣΕΙΣ (ΒΛ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
Πλήρωση πέντε (5) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη» (MIS 5002358) στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ).
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 30-01-2018
Καταληκτική ημ/νία: 13-02-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΨΩΝ6469ΗΚΥ-8ΝΔ)
περισσότερα...
[ICS-1157] Μεταδιδάκτορας Επιστήμης Υπολογιστών
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ευφυή Δίκτυα Διανομής Νερού για Μείωση Απωλειών – SmartWater2020» που εντάσσεται στον Άξονα 3, Επενδυτική Προτεραιότητα 6f με τίτλο «Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης» και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Κύπρος” 2014-2020, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
Εργαστήριο: SPL
Ημ/νία ανάρτησης: 26-01-2018
Καταληκτική ημ/νία: 09-02-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΨΞ19469ΗΚΥ-Χ2Ζ)
περισσότερα...
[ICS-1156] Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ευφυή Δίκτυα Διανομής Νερού για Μείωση Απωλειών – SmartWater2020» που εντάσσεται στον Άξονα 3, Επενδυτική Προτεραιότητα 6f με τίτλο «Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης» και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Κύπρος” 2014-2020, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
Εργαστήριο: SPL
Ημ/νία ανάρτησης: 26-01-2018
Καταληκτική ημ/νία: 09-02-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 94Ρ0469ΗΚΥ-Ν1Ψ)
περισσότερα...
[ICS-1155] Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ευφυή Δίκτυα Διανομής Νερού για Μείωση Απωλειών – SmartWater2020» που εντάσσεται στον Άξονα 3, Επενδυτική Προτεραιότητα 6f με τίτλο «Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης» και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Κύπρος” 2014-2020, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.
Εργαστήριο: SPL
Ημ/νία ανάρτησης: 26-01-2018
Καταληκτική ημ/νία: 09-02-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΓΖ4469ΗΚΥ-Τ93)
περισσότερα...
[ICS-1153] Software Engineer position in R&D project
We are looking for a Software Engineer with very good knowledge and experience in programming, and interest in the area of computer networks. The position is within the INSPIRE research group (www.inspire.edu.gr) at the Institute of Computer Science of the Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH) with responsibilities on a recently funded network security project, as well as potentially other existing or new R&D projects. Previous experience with research is a plus.
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 23-01-2018
Καταληκτική ημ/νία: 31-12-2018
περισσότερα...
[ICS-1152] Πτυχιούχος επιστήμης υπολογιστών με μεταπτυχιακό τίτλο
Εκπόνηση έρευνας σε θέματα Αντιστοίχησης Πολλαπλών Ψηφιακών Εικόνων από Ζωγραφικά Έργα Τέχνης. Η έρευνα θα αφορά σχεδιασμό του συστήματος, έρευνα σε αλγορίθμους που επιτρέπουν την αντιστοίχηση χαρακτηριστικών σημείων μεταξύ των εικόνων, με χωρικά ακριβή τρόπο και αναίρεση των σχετικών οπτικών και προοπτικών παραμορφώσεων, καθώς και υλοποίηση των αλγορίθμων σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 18-01-2018
Καταληκτική ημ/νία: 02-02-2018
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 78ΑΓ469ΗΚΥ-Ο3Δ)
περισσότερα...
[ICS-1148] Ειδικός επιστήμονας σε θέματα σύγχρονης βιοπληροφορικής και ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή-Κρήτη (BITAΔ-ΚΡΗ)»_αρ33
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 08-12-2017
Καταληκτική ημ/νία: 22-12-2017
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΨΩΑΨ469ΗΚΥ-ΕΓΞ)
περισσότερα...
[ICS-1147] Βιοιατρική τεχνολογία και ανάλυση ιατρικών απεικονιστικών δεδομένων
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή-Κρήτη (BITAΔ-ΚΡΗ)»_αρ32
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 08-12-2017
Καταληκτική ημ/νία: 22-12-2017
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΒΥΑ469ΗΚΥ-ΨΑΦ)
περισσότερα...
[ICS-1146] Μεταδιδακτορικός Ερευνητής - Ανάπτυξη μοριακών μοντέλων καρκίνου
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή-Κρήτη (BITAΔ-ΚΡΗ)»_αρ23
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 08-12-2017
Καταληκτική ημ/νία: 22-12-2017
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΨΒ5Χ469ΗΚΥ-Φ2Κ)
περισσότερα...
[ICS-1145] Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ (Μοντελοποίηση, σχεδιασμός και υλοποίηση βιο-ρομποτικών πρωτοτύπων και συστημάτων ελέγχου)
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή-Κρήτη (BITAΔ-ΚΡΗ)»_αρ 23
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 05-12-2017
Καταληκτική ημ/νία: 20-12-2017
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΤΠΥ469ΗΚΥ-Η34)
περισσότερα...
[ICS-1144] Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ (Σχεδιασμός, μοντελοποίηση και υλοποίηση βιο-ρομποτικών πρωτοτύπων)
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή-Κρήτη (BITAΔ-ΚΡΗ)»_αρ22
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 05-12-2017
Καταληκτική ημ/νία: 20-12-2017
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: Ψ3ΝΕ469ΗΚΥ-57Σ)
περισσότερα...
[ICS-1143] Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Ρομποτική, Επεξεργασία Εικόνων)
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή-Κρήτη (BITAΔ-ΚΡΗ)»_αρ21
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 05-12-2017
Καταληκτική ημ/νία: 20-12-2017
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: Ψ9Ω2469ΗΚΥ-2ΚΠ)
περισσότερα...
[ICS-1142] Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Ρομποτική, Επεξεργασία Εικόνων)
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή-Κρήτη (BITAΔ-ΚΡΗ)»_αρ 20
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 05-12-2017
Καταληκτική ημ/νία: 20-12-2017
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΖ20469ΗΚΥ-ΔΡΑ)
περισσότερα...
[ICS-1141] Μεταπτυχιακός Φοιτητής σε θέματα Ρομποτικής (Εναέρια Ρομποτικά Συστήματα)
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή-Κρήτη (BITAΔ-ΚΡΗ)»_αρ 14
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 05-12-2017
Καταληκτική ημ/νία: 20-12-2017
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΩΘΨ469ΗΚΥ-ΜΣΑ)
περισσότερα...
[ICS-1140] Υποψήφιος Διδάκτορας σε θέματα Ρομποτικής (Συνεργασία Ανθρώπου-Ρομπότ, Μηχανική Μάθηση)
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Υποψήφιος Διδάκτορας) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή-Κρήτη (BITAΔ-ΚΡΗ)»_αρ13
Εργαστήριο: CVRL
Ημ/νία ανάρτησης: 05-12-2017
Καταληκτική ημ/νία: 20-12-2017
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΨΠ59469ΗΚΥ-ΨΩ1)
περισσότερα...
[ICS-1138] Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Μηχανικός Η/Υ - Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την κατ' οίκον παρακολούθηση, υποστήριξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ)»
Εργαστήριο: SPL
Ημ/νία ανάρτησης: 27-11-2017
Καταληκτική ημ/νία: 11-12-2017
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: Ψ44Δ469ΗΚΥ-1ΣΥ)
περισσότερα...
[ICS-1136] Μηχανικός Λογισμικού, με ΜΔΕ στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κέντρο για τη μελέτη και την αειοφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων»
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 20-11-2017
Καταληκτική ημ/νία: 04-12-2017
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΜΣΑ469ΗΚΥ-487)
περισσότερα...
Διευκρίνιση
[ICS-1135] Πτυχιούχος επιστήμης υπολογιστών με μεταπτυχιακό τίτλο
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΠΟλιτισμός ΤΕχνολογΙΑ: Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων (ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΙΙ)»
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 20-11-2017
Καταληκτική ημ/νία: 04-12-2017
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΨΤΚΜ469ΗΚΥ-Θ9Α)
περισσότερα...
Διευκρίνιση
[ICS-1134] Μηχανικός σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων.
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΠΟλιτισμός ΤΕχνολογΙΑ: Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων (ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΙΙ)»
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 20-11-2017
Καταληκτική ημ/νία: 04-12-2017
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΗΜΓ469ΗΚΥ-ΣΔΤ)
περισσότερα...
Διευκρίνιση
[ICS-1133] Πτυχιούχος Πληροφορικής, ΜΔΕ σε διαδικτυακά πληροφοριακά συστήματα
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία»
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 20-11-2017
Καταληκτική ημ/νία: 04-12-2017
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΞΠ1469ΗΚΥ-Φ55)
περισσότερα...
Διευκρίνιση
[ICS-1132] Πτυχιούχος Πληροφορικής, ΜΔΕ σε Πληροφοριακά συστήματα
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία»
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 20-11-2017
Καταληκτική ημ/νία: 04-12-2017
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 68Ψ5469ΗΚΥ-233)
περισσότερα...
Διευκρίνιση
[ICS-1131] Πτυχιούχος Πληροφορικής, ΜΔΕ σε σύνθετες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία»
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 20-11-2017
Καταληκτική ημ/νία: 04-12-2017
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 722Ε469ΗΚΥ-Ν3Φ)
περισσότερα...
Διευκρίνιση
[ICS-1130] Αρχαιολόγος / μουσειολόγος με εξειδίκευση στην πληροφορική
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία»
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 20-11-2017
Καταληκτική ημ/νία: 04-12-2017
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 7Γ6Η469ΗΚΥ-6ΟΖ)
περισσότερα...
Διευκρίνιση
[ICS-1129] Ειδικός_Ανθρωπιστικών επιστημών, οντολογία, γνωσιοθεωρία, επιστημολογία
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία»
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 20-11-2017
Καταληκτική ημ/νία: 04-12-2017
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: Ω85Π469ΗΚΥ-473)
περισσότερα...
Διευκρίνιση
[ICS-1128] Ειδικός επιστήμονας σε θέματα σύγχρονης βιοπληροφορικής και ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή-Κρήτη (BITAΔ-ΚΡΗ)
Απόφαση Ματαίωσης
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 20-11-2017
Καταληκτική ημ/νία: 04-12-2017
περισσότερα...
[ICS-1127] Ειδικός_Βιοιατρική τεχνολογία και ανάλυση ιατρικών απεικονιστικών δεδομένων
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή-Κρήτη (BITAΔ-ΚΡΗ)
Απόφαση Ματαίωσης
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 20-11-2017
Καταληκτική ημ/νία: 04-12-2017
περισσότερα...
[ICS-1126] Μεταδιδακτορικός Ερευνητής - Ανάπτυξη μοριακών μοντέλων καρκίνου
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή-Κρήτη (BITAΔ-ΚΡΗ)»
Απόφαση Ματαίωσης
Εργαστήριο: CBML
Ημ/νία ανάρτησης: 20-11-2017
Καταληκτική ημ/νία: 04-12-2017
περισσότερα...
[ICS-1121] Έκτακτο προσωπικό- Ινστιτούτο Πληροφορικής
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και ‘Έρευνας (ΙΤΕ) μέσω σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη. Αναλυτική περιγραφή της θέσης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος.
Εργαστήριο: HCI
Ημ/νία ανάρτησης: 06-11-2017
Καταληκτική ημ/νία: 22-11-2017
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΨΨΗΛ469ΗΚΥ-ΔΦ4)
περισσότερα...
Μία (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας
Μία (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Υπολογιστική Όραση με έμφαση στη Μοντελοποίηση Παραμορφώσιμων Αντικειμένων»
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τσιντάρη Ελένη, Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 20-07-2017
Καταληκτική ημ/νία: 31-08-2017
περισσότερα...
Μία (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας
Μία (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Στατιστική Επεξεργασία σημάτων με έμφαση σε εφαρμογές σε εικόνα, βίντεο και οικονομικές χρονοσειρές»
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τσιντάρη Ελένη, Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 16-05-2017
Καταληκτική ημ/νία: 23-06-2017
περισσότερα...
[ICS-1100] Ζητείται απόφοιτος της Τμήματος Επικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Ζητείται απόφοιτος της Τμήματος Επικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η απασχόληση αφορά προωθητικές ενέργειες του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, όπως σύνταξη δελτίων τύπου, τη σύνταξη newsletter, συνεργασία με δημοσιογράφους για προώθηση του Κέντρου, διαχείριση και προώθηση με ηλεκτρονικά μέσα, όπως μέσω του website και των κοινωνικών δικτύων (facebook, twitter, κτλ). Η έδρα της εργασίας είναι στο Ηράκλειο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο fragopou@ics.forth.gr
Εργαστήριο: DCS
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φραγκοπούλου Παρασκευή
Ημ/νία ανάρτησης: 28-07-2016
Καταληκτική ημ/νία: 01-08-2016
περισσότερα ...
[ICS-1095] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Διεπιστημονικών Ερευνητικών Δραστηριοτήτων στην Κατεύθυνση της Βιολογίας Συστημάτων» (ΒΙΟΣΥΣ), που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: CVRL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ελένη Τσιντάρη
Ημ/νία ανάρτησης: 09-06-2015
Καταληκτική ημ/νία: 24-06-2015
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: Ω429469ΗΚΥ-ΒΟΓ)
περισσότερα ...
[ICS-1094] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Διεπιστημονικών Ερευνητικών Δραστηριοτήτων στην Κατεύθυνση της Βιολογίας Συστημάτων» (ΒΙΟΣΥΣ), που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: CVRL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ελένη Τσιντάρη
Ημ/νία ανάρτησης: 09-06-2015
Καταληκτική ημ/νία: 24-06-2015
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΞΣΧ469ΗΚΥ-930)
περισσότερα ...
[ICS-1093] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Ήχου-Εικόνας για Πυκνή Καταγραφή και Μετάδοση Γεγονότων,” που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης “Συνεργασία 2011 -Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς,” και χρηματοδοτείται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου .
Εργαστήριο: SPL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 02-06-2015
Καταληκτική ημ/νία: 17-06-2015
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 7ΗΙ6469ΗΚΥ-ΤΙΙ)
περισσότερα ...
[ICS-1092] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Ήχου-Εικόνας για Πυκνή Καταγραφή και Μετάδοση Γεγονότων,” που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης “Συνεργασία 2011 -Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς,” και χρηματοδοτείται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου .
Εργαστήριο: SPL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 02-06-2015
Καταληκτική ημ/νία: 17-06-2015
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: Β8ΞΞ469ΗΚΥ-Ο4Λ)
περισσότερα ...
[ICS-1091] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εικονικών εργαστηρίων» που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «Ελληνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας: Κατασκευή και Λειτουργία Εθνικής Υποδομής LifeWatch» στον Άξονα Προτεραιότητας “01 – Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη” του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” – ΕΣΠΑ 2007-2013, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 19-05-2015
Καταληκτική ημ/νία: 03-06-2015
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΒΣ0469ΗΚΥ-0ΘΤ)
περισσότερα ...
[ICS-1090] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΑΝΑΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (CoRLAB), που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: TNL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 13-05-2015
Καταληκτική ημ/νία: 29-05-2015
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΒΖΖΨ469ΗΚΥ-3Β7)
περισσότερα ...
[ICS-1089] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΠΟΛΙτισμός-ΤΕχνολογΙΑ, Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων – ΠΟΛΙΤΕΙΑ» που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ», και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους πτυχιούχους πληροφορικής με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ελένη Τσιντάρη
Ημ/νία ανάρτησης: 22-04-2015
Καταληκτική ημ/νία: 07-05-2015
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6Π8Τ469ΗΚΥ-Ν9Τ)
περισσότερα ...
[ICS-1088] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΣΗΣ) ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Software Developer
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με έδρα το Ηράκλειο-Κρήτης αναζητεί «Software Developer», για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης (ανάθεση) έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: Διάχυτης Νοημοσύνης (Ambient Intelligence)
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ειρήνη Κοντάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 06-04-2015
Καταληκτική ημ/νία: 08-05-2015
περισσότερα ...
[ICS-1087] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΣΗΣ) ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Interactive Applications Programmer/Developer
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με έδρα το Ηράκλειο-Κρήτης αναζητεί «Interactive Applications Programmer-Developer», για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης (ανάθεση) έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: Διάχυτης Νοημοσύνης (Ambient Intelligence)
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ειρήνη Κοντάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 06-04-2015
Καταληκτική ημ/νία: 08-05-2015
περισσότερα ...
[ICS-1086] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΣΗΣ) ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Interactive Applications Graphic Designer
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με έδρα το Ηράκλειο-Κρήτης αναζητεί «Interactive Applications Graphic Designer», για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης (ανάθεση) έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: Διάχυτης Νοημοσύνης (Ambient Intelligence)
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ειρήνη Κοντάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 06-04-2015
Καταληκτική ημ/νία: 08-05-2015
περισσότερα ...
[ICS-1085] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΣΗΣ) ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Computer Vision Developer
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με έδρα το Ηράκλειο-Κρήτης αναζητεί «Computer Vision Developer», για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης (ανάθεση) έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: Διάχυτης Νοημοσύνης (Ambient Intelligence)
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ειρήνη Κοντάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 06-04-2015
Καταληκτική ημ/νία: 08-05-2015
περισσότερα ...
[ICS-1084] Μηχανικός Λογισμικού / Προγραμματιστής
Στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το Κέντρο ενδιαφέρεται για την απασχόληση Προγραμματιστή με σύμβαση ανάθεσης έργου στο Ηράκλειο.
Εργαστήριο: CBML
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αποστολίδη Θεανώ
Ημ/νία ανάρτησης: 09-02-2015
Καταληκτική ημ/νία: 05-03-2015
περισσότερα ...
[ICS-1083] Marie Curie Researcher in Wireless Networks (ER<10)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
Εργαστήριο: TNL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Dr. Elias Tragos
Ημ/νία ανάρτησης: 20-01-2015
Καταληκτική ημ/νία: 28-02-2015
περισσότερα ...
[ICS-1082] Early-stage researcher in storage architectures using emerging storage devices
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
Εργαστήριο: CARV
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καθ. Άγγελος Μπίλας
Ημ/νία ανάρτησης: 19-01-2015
Καταληκτική ημ/νία: 31-05-2015
περισσότερα ...
[ICS-1081] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο «EPILOGEAS» και τίτλο «Επιλογή Μεταβλητών Βασισμένη σε Αιτιακή Μοντελοποίηση για Δεδομένα Omics», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: CBML
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αποστολίδη Θεανώ
Ημ/νία ανάρτησης: 09-01-2015
Καταληκτική ημ/νία: 23-01-2015
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 7Ν5Ξ469ΗΚΥ-ΓΩΕ)
περισσότερα ...
[ICS-1080] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εικονικών εργαστηρίων» που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «Ελληνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας: Κατασκευή και Λειτουργία Εθνικής Υποδομής LifeWatch» στον Άξονα Προτεραιότητας “01 – Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη” του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” – ΕΣΠΑ 2007-2013, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 24-11-2014
Καταληκτική ημ/νία: 08-12-2014
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΤΚΝ469ΗΚΥ-ΚΘ1)
περισσότερα ...
[ICS-1079] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εικονικών εργαστηρίων» που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «Ελληνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας: Κατασκευή και Λειτουργία Εθνικής Υποδομής LifeWatch» στον Άξονα Προτεραιότητας “01 – Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη” του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” – ΕΣΠΑ 2007-2013, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 24-11-2014
Καταληκτική ημ/νία: 08-12-2014
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 7Η9Θ469ΗΚΥ-Κ28)
περισσότερα ...
[ICS-1078] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εικονικών εργαστηρίων» που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «Ελληνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας: Κατασκευή και Λειτουργία Εθνικής Υποδομής LifeWatch» στον Άξονα Προτεραιότητας “01 – Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη” του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” – ΕΣΠΑ 2007-2013, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 24-11-2014
Καταληκτική ημ/νία: 08-12-2014
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΝ07469ΗΚΥ-ΖΦ9)
περισσότερα ...
[ICS-1077] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (CoRLAB), που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: TNL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 05-11-2014
Καταληκτική ημ/νία: 19-11-2014
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΡΕΑ469ΗΚΥ-Ν5Σ)
περισσότερα ...
[ICS-1076] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (CoRLAB), που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: TNL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 05-11-2014
Καταληκτική ημ/νία: 19-11-2014
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΦΦ7469ΗΚΥ-ΕΙ0)
περισσότερα ...
[ICS-1075] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένη φορητή πλατφόρμα για την πρόβλεψη επιληπτικών κρίσεων και καινοτόμες προσεγγίσεις νευροανάδρασης για την υποστήριξη εξατομικευμένης φροντίδας ασθενών (PredictES)», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: CBL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αποστολίδη Θεανώ
Ημ/νία ανάρτησης: 20-10-2014
Καταληκτική ημ/νία: 04-11-2014
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 76ΜΔ469ΗΚΥ-Υ16)
περισσότερα ...
[ICS-1074] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΑΝΑΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (CoRLAB), που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: TNL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 09-09-2014
Καταληκτική ημ/νία: 30-09-2014
περισσότερα ...
[ICS-1073] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου GANDALF, που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: DCS
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 04-08-2014
Καταληκτική ημ/νία: 20-08-2014
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 7ΨΟ2469ΗΚΥ-06Χ)
περισσότερα ...
[ICS-1072] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εικονικών εργαστηρίων» που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «Ελληνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας: Κατασκευή και Λειτουργία Εθνικής Υποδομής LifeWatch» στον Άξονα Προτεραιότητας “01 – Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη” του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” – ΕΣΠΑ 2007-2013, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 30-07-2014
Καταληκτική ημ/νία: 14-08-2014
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΨΡΘΖ469ΗΚΥ-Σ3Ω)
περισσότερα ...
[ICS-1071] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΑΝΑΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (CoRLAB), που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: TNL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 30-07-2014
Καταληκτική ημ/νία: 01-09-2014
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΒΘ6Ψ469ΗΚΥ-ΓΦ5)
περισσότερα ...
[ICS-1070] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΠΟΛΙτισμός-ΤΕχνολογΙΑ, Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων – ΠΟΛΙΤΕΙΑ» που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ», και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους πτυχιούχους πληροφορικής με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 29-07-2014
Καταληκτική ημ/νία: 13-08-2014
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΠ4Η469ΗΚΥ-Ε7Η)
περισσότερα ...
[ICS-1069] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΠΟΛΙτισμός-ΤΕχνολογΙΑ, Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων – ΠΟΛΙΤΕΙΑ» που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ», και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους πτυχιούχους πληροφορικής με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 29-07-2014
Καταληκτική ημ/νία: 13-08-2014
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 7ΛΒΕ469ΗΚΥ-1ΗΠ)
περισσότερα ...
[ICS-1068] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΠΟΛΙτισμός-ΤΕχνολογΙΑ, Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων – ΠΟΛΙΤΕΙΑ» που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ», και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους πτυχιούχους πληροφορικής με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 29-07-2014
Καταληκτική ημ/νία: 13-08-2014
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6Β2Ο469ΗΚΥ-Γ45)
Αποτέλεσμα ένστασης
περισσότερα ...
[ICS-1067] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Ήχου-Εικόνας για Πυκνή Καταγραφή και Μετάδοση Γεγονότων,” που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης “Συνεργασία 2011 -Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς,” και χρηματοδοτείται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου . Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιάς σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα: Α. Μια Θέση Μεταδιδάκτορα Ερευνητή
Εργαστήριο: SPL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 16-07-2014
Καταληκτική ημ/νία: 30-07-2014
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 66Γ5469ΗΚΥ-Χ4Ζ)
περισσότερα ...
[ICS-1066] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου GANDALF που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, και χρηματοδοτείται από Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα: Α. Μια Θέση Επιστήμονα για την για την υλοποίηση εφαρμογών επεξεργασίας δεδομένων και δεδομένων δικτύου
Εργαστήριο: DCS
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 16-07-2014
Καταληκτική ημ/νία: 30-07-2014
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 6ΝΡ0469ΗΚΥ-ΘΘ3)
περισσότερα ...
[ICS-1065] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο «EPILOGEAS» και τίτλο «Επιλογή Μεταβλητών Βασισμένη σε Αιτιακή Μοντελοποίηση για Δεδομένα Omics», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: BIL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αποστολίδη Θεανώ
Ημ/νία ανάρτησης: 27-06-2014
Καταληκτική ημ/νία: 11-07-2014
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΒΖΖ469ΗΚΥ-ΧΗΕ)
περισσότερα ...
[ICS-1064] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου #1643 GreenVM: Συστήματα χρόνου εκτέλεσης, αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας, για κλιμακώσιμες πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές, που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ", και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: CARV
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 25-06-2014
Καταληκτική ημ/νία: 07-07-2014
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 7ΤΠΩ469ΗΚΥ-Χ3Κ)
περισσότερα ...
[ICS-1063] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου #1643 GreenVM: Συστήματα χρόνου εκτέλεσης, αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας, για κλιμακώσιμες πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές, που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ", και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: CARV
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 25-06-2014
Καταληκτική ημ/νία: 07-07-2014
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΡ22469ΗΚΥ-ΓΓΓ)
περισσότερα ...
[ICS-1062] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου #1643 GreenVM: Συστήματα χρόνου εκτέλεσης, αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας, για κλιμακώσιμες πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές, που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ", και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: CARV
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 25-06-2014
Καταληκτική ημ/νία: 07-07-2014
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 7ΝΧΩ469ΗΚΥ-Γ31)
περισσότερα ...
[ICS-1061] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο «EPILOGEAS» και τίτλο «Επιλογή Μεταβλητών Βασισμένη σε Αιτιακή Μοντελοποίηση για Δεδομένα Omics», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: BIL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αποστολίδη Θεανώ
Ημ/νία ανάρτησης: 23-06-2014
Καταληκτική ημ/νία: 08-07-2014
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΒΑΟΞ469ΗΚΥ-ΞΕΒ)
περισσότερα ...
[ICS-1059] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εικονικών εργαστηρίων» που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «Ελληνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας: Κατασκευή και Λειτουργία Εθνικής Υποδομής LifeWatch» στον Άξονα Προτεραιότητας “01 – Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη” του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” – ΕΣΠΑ 2007-2013, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ελένη Τσιντάρη
Ημ/νία ανάρτησης: 13-06-2014
Καταληκτική ημ/νία: 30-06-2014
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 755Ι469ΗΚΥ-ΦΙΞ)
περισσότερα ...
[ICS-1058] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΑΝΑΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ «CoRLAB» (το οποίο εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ») απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου σε διδακτορικό φοιτητή.
Εργαστήριο: TNL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 10-06-2014
Καταληκτική ημ/νία: 13-06-2014
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΩΗ5Ο469ΗΚΥ-10Ρ)
περισσότερα ...
[ICS-1057] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εικονικών εργαστηρίων» που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «Ελληνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας: Κατασκευή και Λειτουργία Εθνικής Υποδομής LifeWatch» στον Άξονα Προτεραιότητας “01 – Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη” του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” – ΕΣΠΑ 2007-2013, απευθ
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ελένη Τσιντάρη
Ημ/νία ανάρτησης: 06-06-2014
Καταληκτική ημ/νία: 23-06-2014
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: ΒΖΕ4469ΗΚΥ-ΗΛΥ)
περισσότερα ...
[ICS-1056] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Διεπιστημονικών Ερευνητικών Δραστηριοτήτων στην Κατεύθυνση της Βιολογίας Συστημάτων» (ΒΙΟΣΥΣ), που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: CVRL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 28-05-2014
Καταληκτική ημ/νία: 11-06-2014
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 7Α9Ι469ΗΚΥ-Κ30)
περισσότερα ...
[ICS-1055] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Διεπιστημονικών Ερευνητικών Δραστηριοτήτων στην Κατεύθυνση της Βιολογίας Συστημάτων» (ΒΙΟΣΥΣ), που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: CVRL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλας Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 28-05-2014
Καταληκτική ημ/νία: 11-06-2014
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 62ΥΦ469ΗΚΥ-3ΨΒ )
περισσότερα ...
[ICS-1054] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου #1643 GreenVM: Συστήματα χρόνου εκτέλεσης, αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας, για κλιμακώσιμες πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές, που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ", ΕΣΠΑ 2007-2013,, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: CARV
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 20-05-2014
Καταληκτική ημ/νία: 15-06-2014
Αποτελέσματα
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 7ΨΕΨ469ΗΚΥ-ΒΣ5)
περισσότερα ...
[ICS-1053] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο «EPILOGEAS» και τίτλο «Επιλογή Μεταβλητών Βασισμένη σε Αιτιακή Μοντελοποίηση για Δεδομένα Omics», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: BIL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αποστολίδη Θεανώ
Ημ/νία ανάρτησης: 20-05-2014
Καταληκτική ημ/νία: 04-06-2014
Η ανάρτηση της πράξης ολοκληρώθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ: 66Ω7469ΗΚΥ-Φ62)
περισσότερα ...
[ICS-1051] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο «EPILOGEAS» και τίτλο «Επιλογή Μεταβλητών Βασισμένη σε Αιτιακή Μοντελοποίηση για Δεδομένα Omics», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου .
Εργαστήριο: BIL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αποστολίδη Θεανώ
Ημ/νία ανάρτησης: 19-05-2014
Καταληκτική ημ/νία: 03-06-2014
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1050] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου GANDALF, που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
Εργαστήριο: DCS
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ελένη Τσιντάρη
Ημ/νία ανάρτησης: 06-05-2014
Καταληκτική ημ/νία: 20-05-2014
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1049] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου GANDALF, που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου .
Εργαστήριο: DCS
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ελένη Τσιντάρη
Ημ/νία ανάρτησης: 17-04-2014
Καταληκτική ημ/νία: 02-05-2014
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1048] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου GANDALF, που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μεταπτυχιακής υποτροφίας.
Εργαστήριο: DCS
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ελένη Τσιντάρη
Ημ/νία ανάρτησης: 17-04-2014
Καταληκτική ημ/νία: 02-05-2014
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1047] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου GANDALF, που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: DCS
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ελένη Τσιντάρη
Ημ/νία ανάρτησης: 17-04-2014
Καταληκτική ημ/νία: 02-05-2014
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1046] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΠΟΛΙτισμός ΤΕχνολογΙΑ, Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων - ΠΟΛΙΤΕΙΑ», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα μία θέση Επιστήμονα για ανάπτυξη διαδικτυακών διεπαφών και υπηρεσιών για την προβολή πολιτισμικής πληροφορίας σε ετερογενή περιβάλλοντα και πλατφόρμες.
Εργαστήριο: HCI
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 28-03-2014
Καταληκτική ημ/νία: 11-04-2014
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1045] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών για τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής μέσω της παροχής κατ’ οίκον ιατρικής παρακολούθησης και υποβοήθησης καθημερινών δραστηριοτήτων – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα μία θέση Επιστήμονα για σχεδίαση και ανάπτυξη προσβάσιμου λογισμικού.
Εργαστήριο: HCI
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 28-03-2014
Καταληκτική ημ/νία: 11-04-2014
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1044] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών για τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής μέσω της παροχής κατ’ οίκον ιατρικής παρακολούθησης και υποβοήθησης καθημερινών δραστηριοτήτων – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα μία θέση Επιστήμονα για ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων υποβοήθησης καθημερινών δραστηριοτήτων για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία.
Εργαστήριο: HCI
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 28-03-2014
Καταληκτική ημ/νία: 11-04-2014
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1043] Μηχανικός Λογισμικού / Τεχνικός Υποστήριξης
Στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το Κέντρο ενδιαφέρεται για την απασχόληση με σύμβαση ανάθεσης έργου Μηχανικών Λογισμικού / Τεχνικών Υποστήριξης στις πόλεις Αθήνα και Πάτρα.
Εργαστήριο: CML
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αποστολίδη Θεανώ
Ημ/νία ανάρτησης: 19-03-2014
Καταληκτική ημ/νία: 19-06-2014
περισσότερα ...
[ICS-1042] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΠΕΦΥΚΑ: Περιβάλλον και Φυσικές Καταστροφές: Νέες μέθοδοι για τη μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
Εργαστήριο: TNL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 07-03-2014
Καταληκτική ημ/νία: 21-03-2014
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1041] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ενοποιημένη πλατφόρμα συστημάτων ασφαλείας, πληροφόρησης και προσβασιμότητας για έξυπνες και συνδυασμένες θαλάσσιες μεταφορές - ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013», άξονας 3, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: HCI
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ελένη Τσιντάρη
Ημ/νία ανάρτησης: 20-02-2014
Καταληκτική ημ/νία: 07-03-2014
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1040] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ενοποιημένη πλατφόρμα συστημάτων ασφαλείας, πληροφόρησης και προσβασιμότητας για έξυπνες και συνδυασμένες θαλάσσιες μεταφορές - ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013», άξονας 3, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: HCI
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ελένη Τσιντάρη
Ημ/νία ανάρτησης: 20-02-2014
Καταληκτική ημ/νία: 07-03-2014
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1039] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ενοποιημένη πλατφόρμα συστημάτων ασφαλείας, πληροφόρησης και προσβασιμότητας για έξυπνες και συνδυασμένες θαλάσσιες μεταφορές - ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013», άξονας 3, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους τεχνικούς διακόσμησης με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: HCI
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 20-02-2014
Καταληκτική ημ/νία: 07-03-2014
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1038] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ενοποιημένη πλατφόρμα συστημάτων ασφαλείας, πληροφόρησης και προσβασιμότητας για έξυπνες και συνδυασμένες θαλάσσιες μεταφορές - ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013», άξονας 3, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους τεχνικούς διακόσμησης με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: HCI
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 20-02-2014
Καταληκτική ημ/νία: 07-03-2014
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1037] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «RealEstate2.0 – Καινοτόμες υπηρεσίες RealEstate: αξιοποιώντας το Web 2.0 (RealEstate2.0: Informed Real-Estate Services: Leveraging Web 2.0)», που εντάσσεται στην πράξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ελένη Τσιντάρη
Ημ/νία ανάρτησης: 12-02-2014
Καταληκτική ημ/νία: 28-02-2014
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1036] Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στα Δίκτυα Υπολογιστών
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ξενοφώντας Δημητρόπουλος
Ημ/νία ανάρτησης: 19-01-2016
Καταληκτική ημ/νία: 31-12-2016
περισσότερα ...
[ICS-1035] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΠΟΛΙτισμός-ΤΕχνολογΙΑ, Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων – ΠΟΛΙΤΕΙΑ» που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 04-02-2014
Καταληκτική ημ/νία: 20-02-2014
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1034] Θέσεις για Μεταπτυχιακούς ή Διδακτορικούς Φοιτητές στα Δίκτυα Υπολογιστών
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
Εργαστήριο: TNL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ξενοφώντας Δημητρόπουλος
Ημ/νία ανάρτησης: 19-01-2016
Καταληκτική ημ/νία: 31-12-2016
περισσότερα ...
[ICS-1032] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου eMoDiA (electronic Molecular Diagnostics Assistant - Ηλεκτρονικός Βοηθός Μοριακής Διαγνωστικής), το οποίο εντάσσεται στην πράξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 (Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς), απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: BIL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ελένη Τσιντάρη
Ημ/νία ανάρτησης: 23-01-2014
Καταληκτική ημ/νία: 14-02-2014
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1031] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση πλήρους απασχόλησης Έμπειρου Ερευνητή Μarie Curie στους τομείς της αναπαράστασης γνώσης και 3D μοντελοποίησης για την Πολιτιστική Κληρονομιά
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση μίας (1) θέσης πλήρους απασχόλησης Έμπειρου Ερευνητή Μarie Curie στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στους τομείς της αναπαράστασης γνώσης, τεχνολογιών βάσεων δεδομένων και web και 3D μοντελοποίησης για την Πολιτιστική Κληρονομιά.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μαρία Θεοδωρίδου
Ημ/νία ανάρτησης: 22-01-2014
Καταληκτική ημ/νία: 30-09-2014
περισσότερα ...
[ICS-1030] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 «Δράσεις ανάπτυξης της ΔΥΑΣ», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «DARIAH-ΚΡΗΤΗ - Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 17-01-2014
Καταληκτική ημ/νία: 03-02-2014
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1029] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΠΟΛΙτισμός-ΤΕχνολογΙΑ, Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων – ΠΟΛΙΤΕΙΑ» που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 16-01-2014
Καταληκτική ημ/νία: 03-02-2014
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1028] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «RealEstate2.0 – Καινοτόμες υπηρεσίες RealEstate: αξιοποιώντας το Web 2.0 (RealEstate2.0: Informed Real-Estate Services: Leveraging Web 2.0)», που εντάσσεται στην πράξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ελένη Τσιντάρη
Ημ/νία ανάρτησης: 15-01-2014
Καταληκτική ημ/νία: 03-02-2014
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1027] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΑΝΑΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (CoRLAB), που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα: Α. Δύο Θέσεις Μεταδιδακτόρων Ερευνητών
Εργαστήριο: TNL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 08-01-2014
Καταληκτική ημ/νία: 31-01-2014
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1026] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου #1643 GreenVM: Συστήματα χρόνου εκτέλεσης, αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας, για κλιμακώσιμες πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές, που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ", απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μεταπτυχιακής υποτροφίας.
Εργαστήριο: CARV
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλας Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 13-12-2013
Καταληκτική ημ/νία: 30-12-2013
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1025] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων Ήχου-Εικόνας για Πυκνή Καταγραφή και Μετάδοση Γεγονότων,” που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης “Συνεργασία 2011 -Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς,” απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: SPL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 12-12-2013
Καταληκτική ημ/νία: 27-12-2013
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1019] Θέση Μηχανικού Λογισμικού στην Υπολογιστική Όραση

Ημερομηνία ανακοίνωσης: 25 Νοεμβρίου 2013

Θέση: Μηχανικός λογισμικού σε υπολογιστική όραση (κωδικός: ICS-1019)

Έναρξη: Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης

Διάρκεια: 1 έως 3 έτη, με δυνατότητα παράτασης

Μισθός: Ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και σε αναλογία με τα προσόντα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: *** 20 Ιανουαρίου 2014 ***

Εργαστήριο: CVRL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αναπλ. Καθ. Αντώνης Αργυρός
Ημ/νία ανάρτησης: 25-11-2013
Καταληκτική ημ/νία: 20-01-2014
περισσότερα ...
[ICS-1018] Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στην Υπολογιστική Όραση

Ημερομηνία ανακοίνωσης : 25 Νοεμβρίου 2013

Θέση: Μεταδιδακτορικός ερευνητής, υπολογιστική όραση (κωδικός:ICS-1018)

Έναρξη: Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης

Διάρκεια: 1 έως 3 έτη, με δυνατότητα παράτασης

Μισθός: Ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και σε αναλογία με τα προσόντα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: *** 20 Ιανουαρίου 2014 ***

Εργαστήριο: CVRL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αναπλ. Καθ. Αντώνης Αργυρός
Ημ/νία ανάρτησης: 25-11-2013
Καταληκτική ημ/νία: 20-01-2014
περισσότερα ...
[ICS-1017] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Προηγμένα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης με Διαχείριση Διαδικτυακής Τεχνολογίας και Εφαρμογές στην Φροντίδα Υγείας (Ai-CARE)», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: CML
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αποστολίδη Θεανώ
Ημ/νία ανάρτησης: 21-11-2013
Καταληκτική ημ/νία: 06-12-2013
περισσότερα ...
[ICS-1016] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένη φορητή πλατφόρμα για την πρόβλεψη επιληπτικών κρίσεων και καινοτόμες προσεγγίσεις νευροανάδρασης για την υποστήριξη εξατομικευμένης φροντίδας ασθενών (PredictES)», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: CML
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αποστολίδη Θεανώ
Ημ/νία ανάρτησης: 21-11-2013
Καταληκτική ημ/νία: 06-12-2013
περισσότερα ...
[ICS-1015] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένη φορητή πλατφόρμα για την πρόβλεψη επιληπτικών κρίσεων και καινοτόμες προσεγγίσεις νευροανάδρασης για την υποστήριξη εξατομικευμένης φροντίδας ασθενών (PredictES)», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: CML
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αποστολίδη Θεανώ
Ημ/νία ανάρτησης: 21-11-2013
Καταληκτική ημ/νία: 06-12-2013
περισσότερα ...
[ICS-1014] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 «Δράσεις Ανάπτυξης της ΔΥΑΣ», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «DARIAH-Κρήτη - Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 13-11-2013
Καταληκτική ημ/νία: 28-11-2013
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1013] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου [6] «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εικονικών εργαστηριών (ΙΤΕ)» που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «Ελληνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας: Κατασκευή και Λειτουργία Εθνικού Κόμβου της Υποδομής LifeWatch», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλας Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 13-11-2013
Καταληκτική ημ/νία: 28-11-2013
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1012] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής αυτού απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Α. Μια Θέση Επιστήμονα για Computer Vision Developer

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δημήτρης Γραμμένος
Ημ/νία ανάρτησης: 07-11-2013
Καταληκτική ημ/νία: 30-11-2013
περισσότερα ...
[ICS-1011] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής αυτού απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Α. Μια Θέση Επιστήμονα για Interactive Applications Programmer / Developer

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δημήτρης Γραμμένος
Ημ/νία ανάρτησης: 07-11-2013
Καταληκτική ημ/νία: 30-11-2013
περισσότερα ...
[ICS-1010] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής αυτού απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Α. Μια Θέση Επιστήμονα για Interactive Applications Graphic Designer

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δημήτρης Γραμμένος
Ημ/νία ανάρτησης: 07-11-2013
Καταληκτική ημ/νία: 30-11-2013
περισσότερα ...
[ICS-1009] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου #1643 GreenVM: Συστήματα χρόνου εκτέλεσης, αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας, για κλιμακώσιμες πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές, που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης "<
Εργαστήριο: CARV
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 04-11-2013
Καταληκτική ημ/νία: 26-11-2013
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1008] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου #1643 GreenVM: Συστήματα χρόνου εκτέλεσης, αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας, για κλιμακώσιμες πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές, που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ", απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μεταπτυχιακής υποτροφίας.
Εργαστήριο: CARV
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 04-11-2013
Καταληκτική ημ/νία: 26-11-2013
περισσότερα ...
[ICS-1007] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου #1643 GreenVM: Συστήματα χρόνου εκτέλεσης, αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας, για κλιμακώσιμες πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές, που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ", απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου .
Εργαστήριο: CARV
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 04-11-2013
Καταληκτική ημ/νία: 26-11-2013
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1006] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) (Εργαστήριο Βιοπληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Διεπιστημονικών Ερευνητικών Δραστηριοτήτων στην Κατεύθυνση της Βιολογίας Συστημάτων» (ΒΙΟΣΥΣ), που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: BIL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 30-08-2013
Καταληκτική ημ/νία: 01-10-2013
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1005] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΑΝΑΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (CoRLAB), που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: TNL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 19-08-2013
Καταληκτική ημ/νία: 10-09-2013
περισσότερα ...
[ICS-1004] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «RealEstate2.0 – Καινοτόμες υπηρεσίες RealEstate: αξιοποιώντας το Web 2.0 (RealEstate2.0: Informed Real-Estate Services: Leveraging Web 2.0)», που εντάσσεται στην πράξη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 23-07-2013
Καταληκτική ημ/νία: 20-08-2013
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-1003] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Μία (1) θέση Ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παράλληλος Προγραμματισμός: Γλώσσες, Εργαλεία και Συστήματα"

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 1514/85 ΦΕΚ 13/Α/85
2. Το Π.Δ. 432/87 ΦΕΚ 204/Α/87
3. Το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ Αριθ. 277/18-5/15-6-2013

Προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή ως εξής:

Μία (1) θέση Ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: "Παράλληλος Προγραμματισμός: Γλώσσες, Εργαλεία και Συστήματα".

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσούλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 18-06-2013
Καταληκτική ημ/νία: 01-09-2013
περισσότερα ...
[ICS-1002] Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας ενδιαφέρεται για την απασχόληση Μηχανικού Λογισμικού / Προγραμματιστή, για το παρακάτω έργο:

Περιγραφή έργου

Καθήκοντα

  1. Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου υψηλής απόδοσης.
  2. Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας, ρύθμιση, διόρθωση σφαλμάτων και επανασχεδιασμός όλων των δραστηριοτήτων ελέγχου και αλλαγών λογισμικού.
  3. Μοντελοποίηση, αλλαγές σχήματος και συντήρηση βάσης δεδομένων.
  4. Βελτιστοποίηση ερωτημάτων, ανάπτυξη αποθηκευμένων διαδικασιών, βελτιστοποίηση εφαρμογών και σχεδιασμός βάσεων δεδομένων.
  5. Βελτιστοποίηση και προσαρμογή εσωτερικών διαδικασιών ανάπτυξης.
  6. Τεχνική υποστήριξη 2ου επιπέδου για θέματα παραγωγικής λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης υποστήριξης εκτός κανονικού ωραρίου).
Εργαστήριο: [.gr]
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μ. Βασιλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 12-06-2013
Καταληκτική ημ/νία: 12-09-2013
περισσότερα ...
[ICS-1000] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ / ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ηλεκτρονικός Βοηθός Μοριακής Διαγνωστικής» (electronic Molecular Diagnostics Assistant – eMoDiA), που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου .
Εργαστήριο: CML
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσουλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 17-05-2013
Καταληκτική ημ/νία: 10-07-2013
Αποτελέσματα
περισσότερα ...
[ICS-999] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013, «Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας ογκολογικών παθήσεων (ΥΠ.ΕΡ.ΘΕ.Ν)», προκηρύσσει μια υποτροφία επιμόρφωσης – εξειδίκευσης, ειδικότητας Πληροφορικής με εξειδίκευση στο τομέα σχεδιασμού εφαρμογών διαδικτύου για χρήση υπολογιστικών μοντέλων και καλεί ενδιαφερόμενους με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
Εργαστήριο: CML
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 01-01-2012
Καταληκτική ημ/νία: 11-12-2012
περισσότερα ...
[ICS-998] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013, «Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας ογκολογικών παθήσεων (ΥΠ.ΕΡ.ΘΕ.Ν)», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «Ανταγωνιστικότητα», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: CML
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 01-01-2012
Καταληκτική ημ/νία: 01-01-2012
περισσότερα ...
[ICS-997] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013, «Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας ογκολογικών παθήσεων (ΥΠ.ΕΡ.ΘΕ.Ν)», προκηρύσσει μια υποτροφία επιμόρφωσης – εξειδίκευσης, ειδικότητας Πληροφορικής με εξειδίκευση στο τομέα σχεδιασμού εφαρμογών διαδικτύου για την ανάπτυξη διεπαφών εκτέλεσης υπολογιστικών μοντέλων και καλεί ενδιαφερόμενους με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
Εργαστήριο: CML
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θεανώ Αποστολίδη
Ημ/νία ανάρτησης: 11-01-2012
Καταληκτική ημ/νία: 02-02-2012
περισσότερα ...
[ICS-996] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013, «Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας ογκολογικών παθήσεων (ΥΠ.ΕΡ.ΘΕ.Ν)», προκηρύσσει μια υποτροφία επιμόρφωσης – εξειδίκευσης, ειδικότητας Πληροφορικής με εξειδίκευση στον τομέα σχεδιασμού εφαρμογών για την ανάπτυξη μοντέλων θεραπείας καρκίνου για την πρόβλεψη απόκρισης του ασθενή σε θεραπευτική αγωγή και καλεί ενδιαφερόμενους με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
Εργαστήριο: CML
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θεανώ Αποστολίδη
Ημ/νία ανάρτησης: 14-05-2012
Καταληκτική ημ/νία: 05-06-2012
περισσότερα ...
[ICS-995] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013, «Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας ογκολογικών παθήσεων (ΥΠ.ΕΡ.ΘΕ.Ν)», προκηρύσσει μια υποτροφία επιμόρφωσης – εξειδίκευσης, ειδικότητας Πληροφορικής με εξειδίκευση στον τομέα σχεδιασμού εφαρμογών για την ανάπτυξη μοντέλων θεραπείας καρκίνου για την πρόβλεψη απόκρισης του ασθενή σε θεραπευτική αγωγή και καλεί ενδιαφερόμενους με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
Εργαστήριο: CML
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θεανώ Αποστολίδη
Ημ/νία ανάρτησης: 10-09-2012
Καταληκτική ημ/νία: 03-10-2012
περισσότερα ...
[ICS-994] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 «Δράσεις για συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη ηλεκτρονικής Εθνικής Υποδομής», της πράξης «Ελληνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας: Κατασκευή και Λειτουργία Εθνικού Κόμβου της Υποδομής LifeWatch», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 01-01-2013
Καταληκτική ημ/νία: 01-01-2013
περισσότερα ...
[ICS-993] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (CoRLAB), που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης “ΑΡΙΣΤΕΙΑ” απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσουλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 01-01-2013
Καταληκτική ημ/νία: 01-01-2013
περισσότερα ...
[ICS-992] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της του υποέργου 1 «Δράσεις για συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη ηλεκτρονικής Εθνικής Υποδομής», της πράξης «Ελληνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας: Κατασκευή και Λειτουργία Εθνικού Κόμβου της Υποδομής LifeWatch», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 01-01-2013
Καταληκτική ημ/νία: 15-03-2013
περισσότερα ...
[ICS-991] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 «Δράσεις για συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη ηλεκτρονικής Εθνικής Υποδομής», της πράξης «Ελληνικό Δίκτυο Ερευνών Βιοποικιλότητας: Κατασκευή και Λειτουργία Εθνικού Κόμβου της Υποδομής LifeWatch», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 01-01-2013
Καταληκτική ημ/νία: 15-03-2013
περισσότερα ...
[ICS-990] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσουλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 01-01-2013
Καταληκτική ημ/νία: 31-03-2013
περισσότερα ...
[ICS-989] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ηλεκτρονικός Βοηθός Μοριακής Διαγνωστικής» (electronic Molecular Diagnostics Assistant – eMoDiA), που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσουλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 01-01-2013
Καταληκτική ημ/νία: 31-03-2013
περισσότερα ...
[ICS-988] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (CoRLAB)», που εντάσσεται στη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσουλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 01-01-2013
Καταληκτική ημ/νία: 12-02-2013
περισσότερα ...
[ICS-987] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου GreenVM: Συστήματα χρόνου εκτέλεσης, αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας, για κλιμακώσιμες πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ", απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 01-01-2013
Καταληκτική ημ/νία: 07-02-2013
περισσότερα ...
[ICS-986] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: μία (1) θέση Ερευνητή
Μία (1) θέση Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας (Κύριου Ερευνητή) με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση για Όλους στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή», "Design for All in Human - Computer Interaction".
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσουλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 01-01-2013
Καταληκτική ημ/νία: 15-03-2013
περισσότερα ...
[ICS-985] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: μία (1) θέση Ερευνητή
Μία (1) θέση Ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας* (Εντεταλμένου Ερευνητή) με γνωστικό αντικείμενο: «Αναπαράσταση Γνώσης και Λογισμός», "Knowledge Representation and Reasoning".
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσουλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 01-01-2013
Καταληκτική ημ/νία: 15-03-2013
περισσότερα ...
[ICS-984] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» και περιφερειών σε μετάβαση με εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013 και στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΡΑΞΗ Ι : «Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» για την υλοποίηση του έργου EDGE «Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Έρευνας: Μεθοδολογική προσέγγιση στη Βιολογία Συστημάτων», προκηρύσσει μια υποτροφία επιμόρφωσης – εξειδίκευσης, ειδικότητας Πληροφορικής με εξειδίκευση στο τομέα ανάπτυξης διαδικτυακών τεχνολογιών και καλεί ενδιαφερόμενους με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 27-11-2012
Καταληκτική ημ/νία: 11-12-2012
περισσότερα ...
[ICS-983] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ (έργο “GreenVM”) προκηρύσσει μια μεταπτυχιακή υποτροφία Μηχανικού ή Επιστήμονα Υπολογιστών με εξειδίκευση στους τομείς Γλωσσών Προγραμματισμού και Παράλληλων Συστημάτων και μια μεταπτυχιακή υποτροφία Μηχανικού ή Επιστήμονα Υπολογιστών με εξειδίκευση στους τομείς Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Παράλληλων Αλγορίθμων, και καλεί ενδιαφερόμενους με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 27-11-2012
Καταληκτική ημ/νία: 11-12-2012
περισσότερα ...
[ICS-982] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013, «Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής κλινικών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών για την καλύτερη διάγνωση και εκτίμηση της βέλτιστης εξατομικευμένης θεραπείας ογκολογικών παθήσεων (ΥΠ.ΕΡ.ΘΕ.Ν)», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης «Ανταγωνιστικότητα», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 27-11-2012
Καταληκτική ημ/νία: 11-12-2012
περισσότερα ...
[ICS-981] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» και περιφερειών σε μετάβαση με εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013 και στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΡΑΞΗ Ι : «Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» για την υλοποίηση του έργου EDGE «Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Έρευνας: Μεθοδολογική προσέγγιση στη Βιολογία Συστημάτων», που στοχεύει στην υποστήριξη της συνεργασίας ελλήνων επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων με δικτύωση των υπαρχόντων υποδομών γονιδιωματικής έρευνας, επιτρέποντας την ανάπτυξη, διακίνηση και χρήση υποδομών, εργαλείων και τεχνογνωσίας σε προγράμματα ολοκληρωμένης, μεγάλης κλίμακας/υψηλής απόδοσης ανάλυσης βιολογικών συστημάτων, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 27-11-2012
Καταληκτική ημ/νία: 11-12-2012
περισσότερα ...
[ICS-980] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «CoRLAB» (το οποίο εντάσσεται στην «ΑΡΙΣΤΕΙΑ») προκηρύσσει μια μεταπτυχιακή υποτροφία στον τομέα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και καλεί ενδιαφερόμενους με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 27-11-2012
Καταληκτική ημ/νία: 11-12-2012
περισσότερα ...
[ICS-979] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «TRACER Ανίχνευση τρωτοτήτων και ενίσχυση της ασφάλειας εφαρμογών και συστημάτων παλαιών γενεών (legacy systems) στο Διαδίκτυο» προκηρύσσει δύο μεταπτυχιακές υποτροφίες επιστημώνων/μηχανικών υπολογιστών με εξειδίκευση στο τομέα της ασφάλεια, δικτύων και λογισμικού και καλεί ενδιαφερόμενους με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 27-11-2012
Καταληκτική ημ/νία: 11-12-2012
περισσότερα ...
[ICS-978] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Σύστημα Τεκμηρίωσης-Ανάδειξης-Αξιοποίησης Μνημείων Πολιτισμικής Κληρονομιάς μέσω ολοκληρωμένης Τρισδιάστασης Αποτύπωσης Μοντελοποίησης και καταγραφής Μεταδεδομένων – 3DΣΥΣΤΕΚ», που εντάσσεται στην Κατηγορία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» - ΠΡΑΞΗ Ι: «Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 27-11-2012
Καταληκτική ημ/νία: 10-12-2012
περισσότερα ...
[ICS-977] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Σύστημα Τεκμηρίωσης-Ανάδειξης-Αξιοποίησης Μνημείων Πολιτισμικής Κληρονομιάς μέσω ολοκληρωμένης Τρισδιάστασης Αποτύπωσης Μοντελοποίησης και καταγραφής Μεταδεδομένων – 3DΣΥΣΤΕΚ», που εντάσσεται στην Κατηγορία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» - ΠΡΑΞΗ Ι: «Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 27-11-2012
Καταληκτική ημ/νία: 10-12-2012
περισσότερα ...
[ICS-976] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Σύστημα Τεκμηρίωσης-Ανάδειξης-Αξιοποίησης Μνημείων Πολιτισμικής Κληρονομιάς μέσω ολοκληρωμένης Τρισδιάστασης Αποτύπωσης Μοντελοποίησης και καταγραφής Μεταδεδομένων – 3DΣΥΣΤΕΚ», που εντάσσεται στην Κατηγορία «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» - ΠΡΑΞΗ Ι: «Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 27-11-2012
Καταληκτική ημ/νία: 10-12-2012
περισσότερα ...
[ICS-975] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “FINNO – mechanism for fostering innovation in South East Europe” για την προώθηση της καινοτομίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας SOUTH EAST EUROPE, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσουλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 26-11-2012
Καταληκτική ημ/νία: 10-12-2012
περισσότερα ...
[ICS-974] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη καινοτόμων πολυκαναλικών ψηφιακών υπηρεσιών» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες για τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών, οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE)», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης 143/1402 του Ειδικού Στόχου 1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσουλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 27-11-2012
Καταληκτική ημ/νία: 10-12-2012
περισσότερα ...
[ICS-973] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη καινοτόμων πολυκαναλικών ψηφιακών υπηρεσιών» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες για την βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών, οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE)», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης 143/1402 του Ειδικού Στόχου 1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσουλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 27-11-2012
Καταληκτική ημ/νία: 10-12-2012
περισσότερα ...
[ICS-972] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη καινοτόμων πολυκαναλικών ψηφιακών υπηρεσιών» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες για την βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών, οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE)», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης 143/1402 του Ειδικού Στόχου 1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσουλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 27-11-2012
Καταληκτική ημ/νία: 10-12-2012
περισσότερα ...
[ICS-971] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη καινοτόμων πολυκαναλικών ψηφιακών υπηρεσιών» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες για την βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών, οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE)», που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης 143/1402 του Ειδικού Στόχου 1 του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσουλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 27-11-2012
Καταληκτική ημ/νία: 10-12-2012
περισσότερα ...
[ICS-970] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ESF-GSRT HYDRO-ROB, προκηρύσσει μια μεταπτυχιακή υποτροφία με εξειδίκευση στον τομέα των Υπολογιστικών Νευροεπιστημών και καλεί ενδιαφερόμενους με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσουλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 29-04-2013
Καταληκτική ημ/νία: 13-05-2013
περισσότερα ...
[ICS-969] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/Εργαστήριο Βιοπληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Διεπιστημονικών Ερευνητικών Δραστηριοτήτων στην Κατεύθυνση της Βιολογίας Συστημάτων» (ΒΙΟΣΥΣ), που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 25-04-2013
Καταληκτική ημ/νία: 30-04-2013
περισσότερα ...
[ICS-966] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 «Δράσεις Ανάπτυξης της ΔΥΑΣ», της πράξης «DARIAH-Κρήτη-Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής γα τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 24-04-2013
Καταληκτική ημ/νία: 09-05-2013
περισσότερα ...
[ICS-965] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 «Δράσεις Ανάπτυξης της ΔΥΑΣ», της πράξης «DARIAH-Κρήτη-Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής γα τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: ISL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 24-04-2013
Καταληκτική ημ/νία: 09-05-2013
περισσότερα ...
[ICS-961] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Μηχανικός Λογισμικού / Τεχνικός Υποστήριξης
Στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το Κέντρο ενδιαφέρεται για την απασχόληση με σύμβαση ανάθεσης έργου Μηχανικών Λογισμικού στις πόλεις Αθήνας και Πάτρας.
Εργαστήριο: CML
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αποστολίδη Θεανώ
Ημ/νία ανάρτησης: 01-01-2013
Καταληκτική ημ/νία: 14-08-2013
περισσότερα ...
[ICS-960] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Μηχανικός Λογισμικού / Προγραμματιστής
Στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το Κέντρο ενδιαφέρεται για την απασχόληση Προγραμματιστή με σύμβαση ανάθεσης έργου στο Ηράκλειο.
Εργαστήριο: CML
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αποστολίδη Θεανώ
Ημ/νία ανάρτησης: 01-01-2013
Καταληκτική ημ/νία: 14-08-2013
περισσότερα ...
[ICS-959] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Τεχνικό Προσωπικό
Στο πλαίσιο της υλοποίησης ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που έχει αναλάβει, το Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο Κρήτης ενδιαφέρεται για την απασχόληση τεχνικού προσωπικού.
Εργαστήριο: CVRL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τσακίρης Δημήτριος
Ημ/νία ανάρτησης: 01-01-2013
Καταληκτική ημ/νία: 14-08-2013
περισσότερα ...
[ICS-958] Θέση σε Γλώσσες Προγραμματισμού και Παραλληλισμό
Μία θέση για μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες Τριτοβάθμιου Ιδρύματος (π.χ. Πανεπιστήμιο Κρήτης), διαρκείας 1-3 έτη, είναι διαθέσιμη στο εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI, του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ στο Ηράκλειο, της Κρήτης, στις περιοχές των Γλωσσών Προγραμματισμού και Παραλληλισμού. Η θέση έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του έργου “GreenVM” της δράσης “ΑΡΙΣΤΕΙΑ”, και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Στόχος του έργου αυτού είναι η ανάπτυξη μιας Εικονικής Μηχανής Java για πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές χωρίς συνέπεια μνήμης. Ειδικότερα, η έρευνα θα αφορά στην υλοποίηση ενός JVM, στην ανάπτυξη συστήματος χρόνου εκτέλεσης για τη διαχείριση εργασιών, στην ανάπτυξη και διατύπωση τυπικής σημασιολογίας της Εικονικής Μηχανής, και στη μελέτη των θεωρητικών ιδιοτήτων του συστήματος.
Εργαστήριο: CARV
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Πολύβιος Πρατικάκης
Ημ/νία ανάρτησης: 01-01-2013
Καταληκτική ημ/νία: 14-08-2013
περισσότερα ...
[ICS-957] Θέση σε Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και/ή Παράλληλους Αλγόριθμους
Μία θέση για μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους Διδάκτορες Τριτοβάθμιου Ιδρύματος (π.χ. Πανεπιστήμιο Κρήτης), διαρκείας 1-3 έτη, είναι διαθέσιμη στο εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI, του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ στο Ηράκλειο, της Κρήτης, στις περιοχές της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και/ή των Παράλληλων Αλγορίθμων. Η θέση έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του έργου “GreenVM” της δράσης “ΑΡΙΣΤΕΙΑ”, και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας Εικονικής Μηχανής Java και ενεργειακά αποδοτικών βιβλιοθηκών δομών δεδομένων για πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές χωρίς συνέπεια μνήμης. Ειδικότερα, η έρευνα θα αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση ενεργειακά αποδοτικών βιβλιοθηκών δομών δεδομένων για τέτοιες αρχιτεκτονικές ή/και την επέκταση της αρχιτεκτονικής με κατάλληλους μετρητές ενέργειας για την αποτίμηση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος.
Εργαστήριο: CARV
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φατούρου Παναγιώτα
Ημ/νία ανάρτησης: 01-01-2013
Καταληκτική ημ/νία: 14-08-2013
περισσότερα ...
[ICS-956] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/Εργαστήριο Βιοπληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Διεπιστημονικών Ερευνητικών Δραστηριοτήτων στην Κατεύθυνση της Βιολογίας Συστημάτων» (ΒΙΟΣΥΣ), που εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και Περιφερειών σε Μετάβαση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη δράση εθνικής εμβέλειας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ», απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
Εργαστήριο: CML
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λιάνα Κεφαλάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 25-04-2013
Καταληκτική ημ/νία: 30-04-2013
περισσότερα ...
[ICS-955] Πρόσληψη ενός νέου ερευνητή (υποψήφιου διδάκτορα)
Πρόγραμμα REVAMMAD: εκπαίδευση νέας γενιάς επιστημόνων στην ανίχνευση ασθενειών, μέσω απεικόνισης του αμφιβληστροειδούς χιτώνα
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα REVAMMAD στοχεύει στη διεπιστημονική εκπαίδευση στον ακαδημαϊκό, κλινικό και βιομηχανικό τομέα, με σκοπό νέα βιοϊατρικά επιτεύγματα. Υποψήφιοι διδάκτορες θα εκπαιδευτούν από πρωτοπόρους ακαδημαϊκούς και κλινικούς επιστήμονες, με σκοπό την επίτευξη καινοτομιών στη διάγνωση, πρόγνωση και αντιμετώπιση ασθενειών, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση, τα εγκεφαλικά και στεφανιαία νοσήματα. Το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Marie Curie Initial Training Network) με 3,8 εκατομμύρια ευρώ.
Εργαστήριο: CVRL
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ζαμπούλης Ξενοφών
Ημ/νία ανάρτησης: 01-01-2013
Καταληκτική ημ/νία: 03-06-2013
περισσότερα ...
[ICS-954] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «TRACER Ανίχνευση τρωτοτήτων και ενίσχυση της ασφάλειας εφαρμογών και συστημάτων παλαιών γενεών (legacy systems) στο Διαδίκτυο» προκηρύσσει μία Υποτροφία Επιμόρφωσης Εξειδίκευσης επιστήμονα/μηχανικού υπολογιστών με εξειδίκευση στο τομέα της ασφάλειας δικτύων και λογισμικού και καλεί ενδιαφερόμενους με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χρυσουλα Ηλιάκη
Ημ/νία ανάρτησης: 01-01-2013
Καταληκτική ημ/νία: 18-04-2013
περισσότερα ...
Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα