Θέσεις Εργασίας

[ICS-958] Θέση σε Γλώσσες Προγραμματισμού και Παραλληλισμό
Φορέας: Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Αρχική ημ/νία: 1η Ιανουαρίου 2013
Διάρκεια: 1-3 έτη
Τοποθεσία: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
Ημ/νία ανακοίνωσης: Σεπτέμβριος, 2012
Περιγραφή:

Μία θέση για μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες Τριτοβάθμιου Ιδρύματος (π.χ. Πανεπιστήμιο Κρήτης), διαρκείας 1-3 έτη, είναι διαθέσιμη στο εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Συστημάτων VLSI, του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ στο Ηράκλειο, της Κρήτης, στις περιοχές των Γλωσσών Προγραμματισμού και Παραλληλισμού. Η θέση έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του έργου “GreenVM” της δράσης “ΑΡΙΣΤΕΙΑ”, και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Στόχος του έργου αυτού είναι η ανάπτυξη μιας Εικονικής Μηχανής Java για πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές χωρίς συνέπεια μνήμης. Ειδικότερα, η έρευνα θα αφορά στην υλοποίηση ενός JVM, στην ανάπτυξη συστήματος χρόνου εκτέλεσης για τη διαχείριση εργασιών, στην ανάπτυξη και διατύπωση τυπικής σημασιολογίας της Εικονικής Μηχανής, και στη μελέτη των θεωρητικών ιδιοτήτων του συστήματος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο στην Πληροφορική, ή στην Επιστήμη Υπολογιστών, ή στη Μηχανική Υπολογιστών, ή ισοδύναμο, καθώς και ευρύ φάσμα ικανοτήτων, όπως η κατανόηση αρχών θεωρητικής πληροφορικής, καλές προγραμματιστικές ικανότητες και ικανότητα στην υλοποίηση συστημάτων, καθώς και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι αιτούντες/αιτούσες πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα:
  • Λεπτομερές Βιογραφικό Σημείωμα
  • Έκθεση ενδιαφερόντων
  • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, ή/και πιστοποιητικό εισδοχής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
  • Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων Αγγλικής Γλώσσας
  • Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών
  • Ονόματα τριών ατόμων από τους οποίους η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει συστατικές επιστολές.
Links:
FORTH-ICS: http://www.ics.forth.gr
CARV: http://www.ics.forth.gr/carv/index.html

Για περισσότερες πληροφορίες ή για υποβολή αίτησης, επικοινωνήστε με:

Δρ. Πολύβιος Πρατικάκης
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
70013 Ηράκλειο, Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ

Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου: polyvios@ics.forth.gr
Τηλ.: +30 2810 391949

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα