Θέσεις Εργασίας

[ICS-1063] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου #1643 GreenVM: Συστήματα χρόνου εκτέλεσης, αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας, για κλιμακώσιμες πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές, που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ", και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Α. Μια Θέση Επιστήμονα Υπολογιστών

Αντικείμενο Εργασιών

Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας εικονικής μηχανής Java και ενός Συστήματος Χρόνου Εκτέλεσης, καθώς και μιας βιβλιοθήκης παραλληλισμού, που θα είναι αποδοτικά ως προς την καταναλισκόμενη ισχύ, όλα αυτά για μια πολυπύρηνη αρχιτεκτονική που δεν παρέχει συνέπεια κρυφής μνήμης. Το αντικείμενο της θέσης είναι «Γλώσσες Προγραμματισμού και Παραλληλισμός (Programming Languages & Parallelism)», με έμφαση σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:

 1. Συστήματα Χρόνου Εκτέλεσης
 2. Παράλληλος και Κατανεμημένος Προγραμματισμός
 3. Εικονικές Μηχανές και συστήματα Χρόνου Εκτέλεσης Java
 4. Διαχείριση Κατανεμημένης/Κοινόχρηστης Μνήμης
 5. Σημασιολογία Γλωσσών Παράλληλου Προγραμματισμού

Το έργο GreenVM ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και θα τερματίσει το Σεπτέμβριο του 2015.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών.
 • Εμπειρία στην περιοχή της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών ή/και των Παράλληλων Αλγόριθμων με έμφαση σε κάποιο/α από τα πεδία που προαναφέρθηκαν.
 • Κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος ως Υποψήφιος Διδάκτορας σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ.
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

Επιθυμητά προσόντα

 • Ικανότητα Προσαρμογής και Συνεργασίας σε ερευνητική ομάδα.

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Διάρκεια 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου.

Ύψος αμοιβής

Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους μέχρι την 7/7/2014 και ώρα 14:00.

Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 2. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης.
 3. Βεβαιώσεις που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία, αποδεικτικά δεξιοτήτων, ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα την πρότασή τους στην διεύθυνση:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Χρυσούλας Ηλιάκη
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 711 10 Ηράκλειο, Κρήτη

Προσοχή: Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η πρόταση θα έχει παραληφθεί μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: chrys@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα.
 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
 3. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η βαθμολόγηση των κριτηρίων των υποψηφίων θα γίνει ως ακολούθως :

  Απαραίτητα προσόντα:

  Α. Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Επιστήμη Υπολογιστών ή στη Μηχανική Υπολογιστών, Συντελεστής: 40%

  Οι σπουδές των υποψηφίων βαθμολογούνται, κατά την κρίση της επιτροπής, στην κλίμακα 1-5 ως ακολούθως: 5: εξαιρετικής ποιότητας, 4: καλής ποιότητας, 3: μέτριας ποιότητας, 2: χαμηλής ποιότητας, 1: πολύ χαμηλής ποιότητας. Η βαθμολόγηση θα λάβει υπόψη της στοιχεία όπως το Πανεπιστήμιο στο οποίο έχουν πραγματοποιηθεί και/ή πραγματοποιούνται οι σπουδές, τη διάρκεια τους, το βαθμό, τυχόν ερευνητικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, κ.α. Η βαθμολόγηση θα αντικατοπτρίζει επίσης τη συνάφεια των σπουδών του υποψήφιου με το αντικείμενο της θέσης.

  Β. Εμπειρία στην περιοχή του Παράλληλου ή/και του Κατανεμημένου Υπολογισμού με έμφαση σε ένα ή περισσότερα από τα πεδία που προαναφέρθηκαν, Συντελεστής: 60%

  Γ. Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

 4. Ως εργασιακή εμπειρία θεωρείται η εμπειρία πλέον των πτυχιακών σπουδών και λαμβάνεται υπόψη εφόσον υπάρχουν στο φάκελο τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Ειδίκευση ή εργασιακή εμπειρία μικρότερη των τριών μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη.
 5. Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
 6. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης.”
 7. Ο ενδιαφερόμενος που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του και θα κληθεί να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
 8. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΤΕ-ΙΠ καθώς και στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 9. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της αποφάσεως εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 10. Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Επικοινωνία

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Χρυσούλα Ηλιάκη, e-mail: chrys@ics.forth.gr

 

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα