Θέσεις Εργασίας

[ICS-981] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» και περιφερειών σε μετάβαση με εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013 και στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΡΑΞΗ Ι : «Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» για την υλοποίηση του έργου EDGE «Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Έρευνας: Μεθοδολογική προσέγγιση στη Βιολογία Συστημάτων», που στοχεύει στην υποστήριξη της συνεργασίας ελλήνων επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων με δικτύωση των υπαρχόντων υποδομών γονιδιωματικής έρευνας, επιτρέποντας την ανάπτυξη, διακίνηση και χρήση υποδομών, εργαλείων και τεχνογνωσίας σε προγράμματα ολοκληρωμένης, μεγάλης κλίμακας/υψηλής απόδοσης ανάλυσης βιολογικών συστημάτων, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με κατάλληλη τεχνογνωσία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και ειδικότερα:

Α. Μία Θέση Επιστήμονα Προγραμματιστή για το σχεδιασμό ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης δεδομένων

Αντικείμενο Εργασιών: Σχεδιασμός ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης δεδομένων (κλινικών, εργαστηριακών και γονιδιακών) για διευκόλυνση της ανακάλυψης νέας γνώσης και εφαρμογή εργαλείων υποστήριξης απόφασης

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδικότητας Πληροφορική ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώσεις βιολογίας, βιοιατρικής, βιοπληροφορικής και συναφών τομέων, καθώς και σχετική εμπειρία θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα
 • Eιδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία σε έρευνα και ανάπτυξη υποδομών διαδικτυακών εφαρμογών
 • Eμπειρία και τεχνογνωσία από συμμετοχή σε ανάλυση, σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – Βασιλικά Βουτών

Προβλεπόμενη Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Από 1/1/2013 έως 31/12/2013 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του έργου.

Ύψος αμοιβής
Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί και την εμπειρία του αντισυμβαλλόμενου.

Υποβολή Προτάσεων
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι την 11/12/2012 και ώρα 14.00.
Η πρότασή τους θα πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης
 • Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν μέχρι την αναφερόμενη ημερομηνία την πρότασή τους στην διεύθυνση :
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτου Πληροφορικής: υπόψη κας Λιάνας Κεφαλάκη
Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο, Κρήτη

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα 14.00 στο email: liana@ics.forth.gr

Αξιολόγηση Προτάσεων

 • Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και συνάπτεται/νται σύμβαση /εις μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντες
 • Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφτούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής
 • Εφόσον κριθεί απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί
 • Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι “πρόσληψης”
 • Ο /Οι ενδιαφερόμενος/νοι που θα επιλεγεί /ούν θα ειδοποιηθούν κατ΄ιδίαν για την αρχική αποδοχή της πρότασης του/τους και θα κληθεί/ούν να προσκομίσει/ουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά ( ή επικυρωμένα αντίγραφά αυτών). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται
 • Το ΙΤΕ διατηρεί την ευχέρεια να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν

Επικοινωνία
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Λιάνα Κεφαλάκη, e-mail: liana@ics.forth.gr
Η παρούσα έχει αναρτηθεί και στο διαδικτυακό χώρο του Ινστιτούτου Πληροφορικής.

  

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα