Θέσεις Εργασίας

[ICS-986] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: μία (1) θέση Ερευνητή

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν. 1514/85 ΦΕΚ 13/Α/85
 2. Το Π.Δ. 432/87 ΦΕΚ 204/Α/87
 3. Το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ Αριθ. 270/18-5/19.1.13

Προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή ως εξής:

Μία (1) θέση Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας (Κύριου Ερευνητή) με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση για Όλους στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή», "Design for All in Human - Computer Interaction".

Περιγραφή: Η προκηρυσσόμενη θέση στοχεύει στην ενδυνάμωση του υπάρχοντος ερευνητικού δυναμικού και στην ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ στην περιοχή της Καθολικής Πρόσβασης και της Σχεδίαση για Όλους στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 • αποδειγμένη εμπειρία στην διαμόρφωση και εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και εργαλείων για τη Σχεδίαση για Όλους, τη προσβασιμότητα, την ευχρηστία και τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης στην ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών εφαρμογών, υπηρεσιών και έξυπνων περιβαλλόντων.
 • τεκμηριωμένη ικανότητα σχεδιασμού, οργάνωσης, συντονισμού και καθοδήγησης ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ποικίλων ομάδων χρηστών βάσει των αρχών και μεθοδολογιών της Καθολικής Πρόσβασης και της Σχεδίασης για Όλους
 • τεκμηριωμένη ικανότητα προώθησης καινοτόμων προσεγγίσεων, δημοσιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και μεταφοράς τεχνογνωσίας στην ανάπτυξη καθολικά προσβάσιμων τεχνολογιών
 • σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

 1. Αίτηση.
 2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (στα Ελληνικά και Αγγλικά).
 3. Αντίγραφα εργασιών σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 4. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (ένα αντίτυπο).
 5. Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (στα Αγγλικά).

Κατάθεση δικαιολογητικών:
Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση chrys@ics.forth.gr
και ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
Ηλιάκη Χρυσούλα
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ν. Πλαστήρα 100
Βασιλικά Βουτών
Τ.Κ. 70013 Ηράκλειο Κρήτης

Επικοινωνία: Γραμματεία Ινστιτούτου Πληροφορικής - ΙΤΕ, κ. Ηλιάκη Χρυσούλα τηλ. +30-2810-391603, email: chrys@ics.forth.gr.

Ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων: Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα