Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

PARTHENOS

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies

Φορέας Χρηματοδότησης: EU H2020-INFRADEV-1-2014-1

Συντονιστής/Ανάδοχος: PIN SOC.CONS. A R.L. - SERVIZI DIDATTICI E SCIENTIFICI PER L UNIVERSITA DI FIRENZE

Εταίροι: 
• INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE
• CLARIN ERIC
• KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN – KNAW
• THE PROVOST, FELLOWS, FOUNDATION SCHOLARS & THE OTHER MEMBERS OF BOARD OF THE COLLEGE OF THE HOLY & UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN
• CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
• CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
• AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
• FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS
• KING'S COLLEGE LONDON
• OESTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
• Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche
• GEORG-AUGUST-UNIVERSITAET GOETTINGEN STIFTUNG • OEFFENTLICHEN RECHTS
• SOCIETA INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEL MEDIOEVO LATINO-S.I.S.M.E.L.ASSOCIAZIONE
• ACADEMY OF ATHENS

Διάρκεια: 01/05/2015 - 30/04/2019

Ημ/νία Λήξης: 30/04/2019

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 11.999.711

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 866.250

Web Site: http://www.parthenos-project.eu/

Στόχος έργου: Το ΠΑΡΘΕΝΟΣ αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνοχής της έρευνας στον ευρύτερο τομέα των γλωσσικών σπουδών, στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στην Πολιτιστική Κληρονομιά, στην Ιστορία, στην Αρχαιολογία και σε συναφείς τομείς, μέσω ενός θεματικού συμπλέγματος Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών, ενσωματώνοντας πρωτοβουλίες, ηλεκτρονικών υποδομών και άλλων υποδομών παγκόσμιας κλάσης, και δημιουργώντας γέφυρες μεταξύ διαφορετικών, αλλά στενά συνδεδεμένων, αλληλένδετων πεδίων. Το ΠΑΡΘΕΝΟΣ θα επιτύχει αυτόν το στόχο με τον καθορισμό και την υποστήριξη κοινών προτύπων, το συντονισμό κοινών δραστηριοτήτων, την εναρμόνιση πολιτικών και υλοποίησης, καθώς και με την ανάπτυξη συγκεντρωμένων υπηρεσιών και κοινών λύσεων στα ίδια προβλήματα. Το ΠΑΡΘΕΝΟΣ θα ασχοληθεί και θα παρέχει κοινές λύσεις τόσο για τον ορισμό και την υλοποίηση κοινών πολιτικών, όσο και λύσεις για τον κύκλο ζώης ανθρωπιστικών και γλωσσικών δεδομένων. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες του τομέα που απαιτούν εξειδικευμένη σχεδίαση, εμπεριέχοντας διεπιστημονικές διατάξεις για τη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων, την υλοποίηση κοινών μηχανισμών για την πιστοποίηση, την εξουσιοδότηση, τη πρόσβαση και για τις πολιτικές επιμέλειας των δεδομένων. Επίσης σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η μακροχρόνια διατήρηση, τα κριτηρία ποιότητας και έγκρισης / πιστοποίησης των δεδομένων, η διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η αντιμετώπιση των ευαίσθητων δεδομένων και των θεμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής, η πραγματοποίηση μελετών σχετικές με καινοτόμες μεθόδους για τις ανθρωπιστικές επιστήμες, η τυποποίηση και η διαλειτουργικότητα, η χρήση κοινών εργαλείων για υπηρεσίες προσανατολισμένες σε δεδομένα, όπως είναι η ανακάλυψη των πόρων, οι υπηρεσίες αναζήτησης, η αξιολόγηση της ποιότητας των μεταδεδομένων, ο σχολιασμός των πηγών, δραστηριότητες επικοινωνίας, και κοινές δραστηριότητες κατάρτισης. Σχεδιασμένο σύμφωνα με τα δύο ERICs του τομέα, DARIAH και CLARIN, και με τη συμμετοχή όλων των σχετικών Integrating Activities έργων, το ΠΑΡΘΕΝΟΣ θα παραδώσει τις κατευθυντήριες γραμμές, τα πρότυπα, τις μεθόδους, τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν τόσο από όλους τους συνεργάτες, όσο και από όλη την ερευνητική κοινότητα. Θα αξιοποιήσει τις ομοιότητες και τις συνέργειες για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων σε συναφείς τομείς.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Martin Doerr, martinATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα