Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Προηγμένα Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Προηγμένα Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων- Ολοκληρωμένο Υπολογιστικό Περιβάλλον Κατάρτισης και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Έργων

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Πάνος Κωνσταντόπουλος

Εταίροι: Περιφέρεια Κρήτης - Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Διάρκεια: 01/05/1999 - 31/10/2001

Ημ/νία Λήξης: 31/10/2001

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 50009

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 22226

Στόχος έργου: Η κατάρτιση και η παρακολούθηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων έχει αναδειχθεί σε μείζον ζητούμενο, μέσα στο ενιαίο χρηματοδοτικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Η δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων, ικανών να υποστηρίξουν την πρόβλεψη δράσεων και τη λήψη αποφάσεων κατά τη διαδικασία σύλληψης και υλοποίησης κάθε ανάλογου έργου ή προγράμματος, αποσκοπεί κυρίως στο να ελαχιστοποιήσει τα προβλήματα που προέρχονται από τη συναρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων και την αδυναμία συντονισμού των ενεργειών των εμπλεκομένων φορέων.
Ένα τέτοιο πληροφοριακό σύστημα σχεδιάζεται στο πλαίσιο του έργου. Οι διαφορές του από τα συνηθισμένα συστήματα εντοπίζονται τόσο στο περιεχόμενο όσο και τον τρόπο οργάνωσης της πληροφορίας.
Το περιεχόμενο συνίσταται σε πληροφορίες γύρω από τις ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους της εσωτερικής οργάνωσης της διοίκησης και σε πληροφορίες γύρω από τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε ανεξάρτητους διοικητικούς μηχανισμούς. Η σχετική γνώση κρίνεται αναγκαία για την καλύτερη απονομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στους εμπλεκομένους φορείς.
Στον τρόπο οργάνωσης της πληροφορίας επιχειρείται μια ακόμα εφαρμογή του Συστήματος Σημασιολογικού ευρετηριασμού (SIS). Το SIS προσφέρει δυνατότητες συνεργασίας του τελικού συστήματος με υπολογιστικά εργαλεία (όπως spreadsheets), με συστήματα επεξεργασίας κειμένου (word processors), κ.ά.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Chrysoula Bekiari, bekiariATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα