Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: "Ηλεκτρονικό Εμπόριο Σύστημα Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την παροχή Τουριστικών Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου"

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Δημήτρης Πλεξουσάκης

Εταίροι: Πανεπιστήμιο Κρήτης/Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πειραιά/Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Ερευνητικό Κέντρο, Μινωϊκές Γραμμές, Hellenic Information Technology Corporation , Unixfor, Archimedia , Zeus Travel , Ntia Travel

Διάρκεια: 01/06/1999 - 31/03/2001

Ημ/νία Λήξης: 31/3/2001

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1115187

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 93513

Στόχος έργου: "Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας τουρισμού, και ειδικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συγκαταλλέγονται σε αυτήν, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον εκσυγχρονισμό του πληροφοριακού δικτύου, μέσα στο οποίο διευθετείται η παροχή των τουριστικών υπηρεσιών στο κοινό. Το έργο Ηλεκτρονικό Εμπόριο αποβλέπει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ηλεκτρονικού εμπορίου για τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας παγκόσμιας αγοράς τουριστικών υπηρεσιών διαμορφούμενης με βάση και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Το πλαίσιο συνεργασίας για το σχεδιασμό του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ηλεκτρονικής εμπορείας τουριστικών υπηρεσιών συμπεριλαμβάνει τρεις κύριες δράσεις: την υιοθέτηση σύγχρονων επιχειρηματικών πρακτικών, τη χρησιμοποίηση αξιόπιστης τηλεπικοινωνιακής υποδομής, και τη μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας από τον τομέα της πληροφορικής. Η εφαρμογή των τελικών αποτελεσμάτων αναμένεται να επιδράσει συνολικά στον κύκλο εργασιών της τουριστικής οικονομίας, και να δημιουργήσει υπηρεσίες και προϊόντα προστιθέμενης αξίας προσιτά σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στον κλάδο του τουρισμού (προμηθευτές και πράκτορες τουριστικών υπηρεσιών, χρήστες-καταναλωτές)."

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Dimitris Plexousakis, dpATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα