Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Πλατφόρμα CIMI Z39.50

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Πλατφόρμα CIMI Z39.50 - Δηλωτική περιγραφή wrappers Z39.50

Φορέας Χρηματοδότησης: CIMI Projects

Διάρκεια: 01/06/1997 - 31/12/1997

Ημ/νία Λήξης: 31/12/1997

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 6750

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 6750

Στόχος έργου: "Βασικός στόχος του έργου "CIMI Z39.50 Testbed" ήταν να παρουσιάσει πως το πρότυπο Ζ39.50 μπορεί να υποστηρίξει την επερώτηση και ανάκτηση ειδικών τύπων μουσειακής πληροφορίας (π.χ. αντικείμενα διαχείρισης συλλογών, εικόνων με συσχετιζόμενο προς αυτές κείμενο, βιβλιογραφικών αναφορών) και άλλες πηγές διαθέσιμων πληροφοριών μεταξύ πολλαπλών εξυπηρετητών και πελατών γεωγραφικά κατανεμημένων. Για την επίτευξη μιας αποδοτικής και αποτελεσματικής επερώτησης και ανάκτησης πληροφοριών από ετερογενής και κατανεμημένες πηγές, η ομάδα εργασίας του CIMI Z39.50 αντιμετώπισε τρία βασικά προβλήματα : α) Μοντελοποίηση της επερώτησης και ανάκτησης μέσα από διάφορες πηγές μουσειακής πληροφορίας, οι οποίες περιέχουν διαφορετικά δεδομένα και τύπους δεδομένων. β) Παροχή σαφούς σημασιολογίας που σχετίζεται με σημεία πρόσβασης καθώς και άλλων κριτηρίων επερώτησης για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων ανάμεσα σε ανομοιογενή και ετερογενή συστήματα και βάσεις δεδομένων. γ) Ανάπτυξη σχημάτων και αφηρημένων δομών εγγραφών για την ενεργοποίηση της ανάκλησης τμημάτων και/ή ολόκληρων των ψηφιακών αντικειμένων από κατανεμημένα συστήματα."

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα