Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

Κατανεμημένo Σύστημα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: Κατανεμημένo Σύστημα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Οικονομικών, ΜΟΠ (Ιδιωτικός Τομέας)

Διάρκεια: 12/01/1992 - 11/07/1993

Ημ/νία Λήξης: 11/7/1993

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 381511

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 38034

Στόχος έργου: " Στα πλαίσια του έργου "Distributed Enterprise Resource Planning - DERP" κατασκευάστηκε ένα πρωτογενές σύστημα (Generic System) για την υποστήριξη των αποφάσεων (Decision Support) σε διαδικασίες Προγραμματισμού και Ελέγχου Παραγωγής (Production Planning, Schedulling, and Control), Ελεγχο Ποιότητας (Quality Control) και Κόστους (Cost Control) σε Βιομηχανικές Διεργασίες Διακριτής Παραγωγής (Discrete Manufacturing). Ο Βιομηχανικός χώρος Διακριτής Παραγωγής χαρακτηρίζεται από μια πληθώρα συνιστωσών που καθορίζουν τις επιμέρους απαιτήσεις της εκάστοτε εγκατάστασης. Η τεχνογνωσία για την αντιστοίχιση των Συνιστωσών Παραγωγής στις Μεθόδους Διαχείρισης ενσωματώθηκε στη δομή του DERP ώστε το τελικό σύστημα να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ειδικές απαιτήσεις. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής στα πλαίσια του έργου αυτού, ανέπτυξε ένα σύστημα Προγραμματισμού Ροϊκής Παραγωγής."

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα