Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

KP-Lab

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Developing Knowledge-Practices Laboratory

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΕ - IST

Συντονιστής/Ανάδοχος: University of Helsinki, Liisa Ilomaki

Εταίροι: EVTEK, HUJI, Silogic, POYRY, ELTE, TUS, KI, UU, FH OO F&E, SCIENTER, DIBE, VSE, uniNE, INPT, TUK, UIO, FORTH, Tessera, UPS, Skeria, Radvision

Διάρκεια: 01/02/2006 - 31/01/2011

Ημ/νία Λήξης: 31/1/2011

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 14.114.528

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 939.132

Web Site: http://www.kp-lab.org/

Στόχος έργου: 

Το KP - Lab στοχεύει στη δημιουργία ενός συστήματος μάθησης με τη χρήση καινοτομικών πρακτικών διαμοίρασης, δημιουργίας και εργασίας με τη γνώση στην εκπαίδευση αλλά και σε επαγγελματικούς χώρους.

Το KP - Lab στοχεύει στην ανάπτυξη θεωριών, εργαλείων και πρακτικών μοντέλων που προάγουν την στοχευμένη προώθηση και δημιουργία γνώσης όπως και τ o μετασχηματισμό των γνωσιακών πρακτικών. Ο βασικός τρόπος ανάπτυξης των συνεργατικών τεχνολογιών είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται ερευνητές, προγραμματιστές και χρήστες τεχνολογιών. Συνεπώς, οι σχεδιαστικές αρχές είναι οι ακόλουθες:

  1. Οργάνωση δραστηριοτήτων σχετικά με συνεργατικές εξελίξεις των αντικειμένων της γνώσης
  2. «Συμμετρική προαγωγή της γνώσης» σχετικά με αυθεντικά προβλήματα
  3. Στοχευμένος μετασχηματισμός των γνωσιακών πρακτικών
  4. Συνεξέλιξη εργαλείων, κοινωνικών πρακτικών και συμμετεχόντων.

Το KP - Lab περιλαμβάνει σχεδιαστικά πειράματα και μακροχρόνιες μελέτες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικούς οργανισμούς. Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί βασίζεται σε αναδυόμενες τεχνολογίες όπως ο σημασιολογικός ιστός, η πολυμεσική επικοινωνία πραγματικού χρόνου, η πρόσβαση από παντού μέσω ασύρματων και ενσύρματων συσκευών και η χρήση υπολογιστικών συστημάτων μέσα στους οργανισμούς. Οι περισσότερες τεχνολογίες βασίζονται κυρίως σε πρότυπα ανοικτού λογισμικού. Τα πρώτα τρία χρόνια θα αποτελούν μια φάση έρευνας και ανάπτυξης και τα δύο τελευταία χρόνια θα είναι μια φάση εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης.

Κάθε συνεργάτης του έργου είναι σχεδιασμένο να συνεισφέρει διαφορετικά είδη ειδίκευσης. Οι ερευνητές που αντιπροσωπεύουν την παιδαγωγική και την ψυχολογία ερευνούν τα μοντέλα των εργαλείων και τις πρακτικές, ενώ οι ερευνητές της τεχνολογίας ερευνούν και αναπτύσσουν τεχνολογικές λύσεις. Οι επιχειρήσεις προσφέρουν ερευνητικά περιβάλλοντα και συμμετέχουν στην ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων. Τέλος, τα ινστιτούτα που αντιπροσωπεύουν τους τελικούς χρήστες συμμετέχουν στις συνεξελικτικές διεργασίες.

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Vassilis Christophides, christopATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα