Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

05ΑΚΜΩΝ96

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: 05AKMΩΝ96 - Παροχή Υπηρεσιών στην Περιοχή των Σημασιολογικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας / ΕΠΑΝ

Συντονιστής/Ανάδοχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Γρηγόρης Αντωνίου

Διάρκεια: 01/06/2006 - 30/06/2008

Ημ/νία Λήξης: 30/6/2008

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 259382

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 259382

Στόχος έργου: 

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η παραγωγή νέας τεχνογνωσίας, η προώθηση της εξειδίκευσης σε κρίσιμους τομείς και η ανάπτυξη της εργαστηριακής υποδομής για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων για την μοντελοποίηση και την διαχείριση δεδομένων και σημασιολογικής πληροφορίας στο διαδίκτυο και σε διάχυτα (ambient) περιβάλλοντα.

Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν τον εμπλουτισμό του ανθρώπινου δυναμικού, την επέκταση και αναβάθμιση του εξοπλισμού, και την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών εργασιών για την παραγωγή νέας γνώσης και την μεταφορά αυτής στην παραγωγική διαδικασία. Οι ερευνητικές και αναπτυξιακές εργασίες εντάσσονται στους εξής τομείς: ανάπτυξη πληροφοριακών εργαλείων σε πλατφόρμα λογισμικού ανοικτού κώδικα (open source), υποστήριξη ποιότητας υπηρεσίας, επέκταση των τεχνολογιών υποδομής του εργαστηρίου (π.χ. επέκταση του συστήματος διαχείρισης δεδομένων και σημασιολογικής πληροφορίας στο διαδίκτυο), ανάπτυξη οντολογιών σε τομείς πέρα από τον πολιτισμό (όπως βιοπληροφορική και υγεία), και την εφαρμογή σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και διάχυτα (ambient) περιβάλλοντα. Εκτός από την εξειδίκευση και την παραγωγή νέας γνώσης στους ανωτέρω τομείς, έμφαση θα δοθεί και στην ενοποίηση της εξειδίκευσης με την μελέτη της αλληλεπίδρασης και των απαιτήσεων μεταξύ των τομέων.

Με την ολοκλήρωση του προτεινόμενου έργου, το εργαστήριο θα διευρύνει το σύνολο του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, της εκπόνησης μελετών, και της μελέτης και σχεδίασης προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων για την διαχείριση, τεκμηρίωση και προβολή της πληροφορίας και γνώσης.

Τα οφέλη από τα παραπάνω είναι η αύξηση της απασχόλησης, η αύξηση της εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε τεχνολογίες αιχμής που αναμένονται να παίξουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον, και η αύξηση της αριστείας, της προηγμένης υποδομής, και της ανταγωνιστικότητας του εργαστηρίου, τόσο για την προσέλκυση συμβολαίων με τον ιδιωτικό τομέα, όσο και για την προσέλκυση χρηματοδότησης μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων.

Κατάλογος εργασιών του εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του έργου
05ΑΚΜΩΝ96 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»"

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Grigoris Antoniou

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα