Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

PlanetData

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: PlanetData

Φορέας Χρηματοδότησης: EU - FP7

Συντονιστής/Ανάδοχος: UNIVERSITAET INNSBRUCK, Dieter Fensel

Εταίροι: STICHTING CENTRUM VOOR WISKUNDE EN INFORMATICA, ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE, FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS, FREIE UNIVERSITAET BERLIN, INSTITUT JOZEF STEFAN, Karlsruher Institut fuer Technologie, SEMANTIC TECHNOLOGY INSTITUTE INTERNATIONAL, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

Διάρκεια: 01/10/2010 - 30/09/2014

Ημ/νία Λήξης: 30/9/2014

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 3.723.387

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 328.592

Στόχος έργου: "Το Δίκτυο αριστείας PlanetData στοχεύει στη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα υποστηρίξει οργανισμούς στην ασφαλή δημοσίευση των δεδομένων τους στο Διαδίκτυο. Ο βασικός σκοπός του PlanetData είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο ευρωπαίων ερευνητών, το οποίο θα παρέχει στους εμπλεκόμενους οργανισμούς την κατάλληλη υποστήριξη, ώστε να δημοσιεύουν τα δεδομένα τους με ασφάλεια. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους ερευνητές να διαχειριστούν, αλλά και να κατανοήσουν τους μεγάλους όγκους (δομημένων και ημιδομημένων) δεδομένων τα οποία δημοσιεύονται συνεχώς στο Διαδίκτυο. Τα δεδομένα αυτά συμπεριλαμβάνουν ροές δεδομένων, εγγραφές microblog, ψηφιακά αρχεία, πηγές e-science, δεδομένα του δημόσιου τομέα, ή διασυνδεδεδεμένα δεδομένα. Το Δίκτυο Αριστείας προσπαθεί να επιλύσει έναν αριθμό βασικών προκλήσεων, ώστε να υποστηριχτεί η αποτελεσματική, κλιμακόσιμη και ασφαλής δημοσίευση δεδομένων μεγάλου όγκου σε μορφές, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν την χρήση υπηρεσιών. Στοχεύει στην υποστήριξη αναπαράστασης ροών δεδομένων και στην ανάπτυξη κλιμακούμενων τεχνικών για την ολοκλήρωση, δημοσίευση και πρόσβαση τέτοιων πηγών πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό. Επιπλέον, το PlanetData μελετάει το πρόβλημα της αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων και ορίζει βέλτιστες πρακτικές, για τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα παράγονται (λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες, όπως η προέλευσή τους, πληροφορίες χώρου και χρόνου, κτλ.), με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας της επεξεργασίας, αλλά και των τεχνικών ανάκτησης δεδομένων. Το Δίκτυο Αριστείας PlanetData θα παρέχει μηχανισμούς για την ασφαλή πρόσβαση, καταγραφή, διατήρηση και, όταν είναι δυνατόν, τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων με τη χρήση τεχνικών διόρθωσης, κατά τη διαδικασία επεξεργασίας τους. Σε αυτό το πλαίσιο, τμήμα της έρευνας θα πραγματοποιηθεί από το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και θα περιλάβει τεχνικές διόρθωσης, με τις οποίες θα μπορέσουν να επιλυθούν παραβιάσεις περιορισμών των δεδομένων. Επιπλέον, οι ερευνητές του ΙΤΕ θα μελετήσουν θέματα σχετικά με την προέλευση, την ελεγχόμενη πρόσβαση και την ιδιωτικότητα των δεδομένων, καθώς και τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων. Για τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, ένα σημαντικό πρόβλημα σχετίζεται με την καταγραφή της προέλευσής τους. Η προέλευση των δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, για την κρίση της αξιοπιστίας τους και της ποιότητάς τους. Επιπλέον, οι ερευνητές του ΙΤΕ θα ασχοληθούν με τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου πρόσβασης και ιδιωτικότητας για μεγάλου μεγέθους διασυνδεδεμένα δεδομένα, με τρόπο που να μην αποτελεί εμπόδιο για τη χρήση τους."

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Giorgos Flouris, fgeoATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα