Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

3DΣΥΣΤΕΚ

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: 3DΣΥΣΤΕΚ - Σύστημα Τεκμηρίωσης - Ανάδειξης - Αξιοποίησης Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω ολοκληρωμένης Τρισδιάστατης Αποτύπωσης, Μοντελοποίησης και Καταγραφής Μεταδεδομένων

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας / ΕΣΠΑ 2007-2013, Συνεργασία 2009

Συντονιστής/Ανάδοχος: ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - Μ. ΞΙΝΟΓΑΛΟΣ - Φ. ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Ο.Ε., Μιχάλης Ξυνόγαλος

Εταίροι: ITE, TEI Κρήτης

Διάρκεια: 18/04/2011 - 17/08/2014

Ημ/νία Λήξης: 17/8/2014

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 587.710

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 151.010

Web Site: http://www.ics.forth.gr/isl/3D-SYSTEK/

Στόχος έργου: Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Συστήματος Τεκμηρίωσης - Ανάδειξης - Αξιοποίησης Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς που θα συνδυάζει: • Τις διαδικασίες τρισδιάστατης αποτύπωσης αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω σάρωσης laser. • Την τρισδιάστατη μοντελοποίηση αυτών μέσω σύγχρονων λύσεων λογισμικού. • Την καταγραφή μεταδεδομένων και πληροφοριών σχολιασμού τόσο κατά τις φάσεις συλλογής και επεξερ-γασίας των δεδομένων, όσο και επί των τελικών τρισδιάστατων προϊόντων αυτών. • Την δυνατότητα αυτοματοποιημένης εξαγωγής τυπικών και κατανοητών παραδοτέων (π.χ. όψεων, κατόψεων, τομών), άμεσα χρησιμοποιήσιμων από τους αρχαιολογικούς φορείς, με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Martin Doerr, martinATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα