Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Κατηγορία: national

Τίτλος Έργου: ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΠΟΛΙτισμός-ΤΕχνολογΙΑ Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας / ΕΣΠΑ 2007-2013

Συντονιστής/Ανάδοχος: ΙΤΕ, Άγγλος Δημήτριος

Διάρκεια: 01/07/2013 - 30/09/2015

Ημ/νία Λήξης: 30/9/2015

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.329.288

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 240.295

Στόχος έργου: 

Το έργο αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του ΙΤΕ και είναι μια ολοκληρωμένη διεπιστημονική δράση μεταξύ έξι ερευνητικών ιδρυμάτων, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη και τη χρήση νέων τεχνολογιών και εργαλείων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθόδων, τεχνικών, υλικών και εργαλείων με τη χρήση εφαρμογών για την ανάλυση / διάγνωση, την τεκμηρίωση, τη μελέτη, την προστασία και την ανάδειξη αρχαιολογικών / ιστορικών αντικειμένων, έργων τέχνης, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Οι προτεινόμενες δράσεις που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου κυμαίνονται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

  • Επιστήμη και τεχνολογία για την ανάλυση, την ανίχνευση και την παρέμβαση (π.χ., αναλυτικές μέθοδοι, geo-διασκόπηση αρχαιολογικών χώρων, πίνακες καθαρισμού με λέιζερ κλπ)
  • Άυλο πολιτιστικό περιεχόμενο (βιβλία, αρχεία, βάσεις δεδομένων)
  • Υλικά αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς (μουσειακά αντικείμενα, μνημεία, χώρους)
Το Κέντρο Πολιτισμικής Πληροφορικής θα αναπτύξει μεθόδους και συστήματα για:
  • Δημόσια Αλληλεπίδραση με μουσειακά αντικείμενα
  • Πλατφόρμα Γνώσης για Τεχνολογίας Εφαρμογών στην συντήρηση έργων τέχνης
  • Τυποποιημένη τεκμηρίωση αναλυτικών μεθόδων και παρεμβάσεων για τη συντήρηση έργων τέχνης
  • Ανάπτυξη εθνικών κατευθυντήριων γραμμές για τη μοντελοποίηση χωρικών δεδομένων με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία INSPIRE

Υπεύθυνος Επικοινωνιας: Martin Doerr, martinATics.forth.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα