Δελτίο Τύπου

23.12.2015
Διασυνοριακές υπηρεσίες Συνοπτικού Ιστορικού Ασθενή και Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τώρα ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση

Εννέα Κράτη – Μέλη[1], από κοινού με τη Γενική Διεύθυνση Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGSANTE), διενέργησαν δοκιμές και έλεγξαν την τελευταία έκδοση του εργαλείου OpenNCP, μίας εφαρμογής αναφοράς, ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί τρία δομικά στοιχεία του έργου e-SENSγια την ηλεκτρονική ταυτοποίηση (e-Identification), τη μη-αποποίηση (Non-repudiation) και την αναζήτηση δυνατοτήτων (CapabilityLookup-BDX-SMP).

Το δομικό στοιχείο της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης προσφέρει  τη δυνατότητα για καλύτερη ταυτοποίηση των ασθενών, όταν αυτοί αναζητούν ιατρική περίθαλψη σε κάποιο συνεργαζόμενο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και παρέχει  διασφαλίσεις για  τη συγκατάθεση του ασθενούς.

Το δομικό στοιχείο της μη-αποποίησης δημιουργεί και κάνει διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία για την τέλεση ενός γεγονότος ή μίας πράξης  με σκοπό την επίλυση διαφορών για την τέλεση ή μη κάποιου γεγονότος ή πράξης.

Το δομικό στοιχείο της αναζήτησης δυνατοτήτων θα επιτρέψει στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGDIGIT) να φιλοξενεί τις κεντρικές, διατομεακές υπηρεσίες διαμόρφωσης των  υποδομών των Εθνικών Σημείων Επαφής (NCP) για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη στις χώρες της ΕΕ.

Οι δοκιμές διενεργήθηκαν  κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ηλεκτρονικής Υγείας στη Λισαβόνα (9 με 11 Δεκεμβρίου 2015) σε μία ειδική εκδήλωση η οποία διοργανώθηκε από το έργο EXPAND, μία πρωτοβουλία της ΕΕ  που στοχεύει στην ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων προηγούμενων Ευρωπαϊκών Έργων του τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας και τη θεμελίωση μίας βιώσιμης λύσης προς την κατεύθυνση των διασυνοριακών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τον οργανισμό IntegratingtheHealthcareEnterprise(IHE Europe), έναν  οργανισμό που προωθεί τη συνεργασία μεταξύ παρόχων υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης, κλινικών ιατρών και προμηθευτών με σκοπό τη συνεργασία για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας εντός των  Ευρωπαϊκών Συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Η εκδήλωση είχε σαν στόχο να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο η νέα έκδοση του εργαλείου OpenNCP (υλοποίηση αναφοράς με άδεια χρήσης ανοικτού κώδικα), έχει συμμορφωθεί με τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με το συνοπτικό ιστορικό ασθενή και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Εκπρόσωποι των Γενικών Διευθύνσεων της Πληροφορικής (DGDIGIT) και της Υγείας (DGSANTE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  συμμετείχαν ενεργά στην παρακολούθηση των δοκιμών για τον έλεγχο της συμμόρφωσης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ακόμη  επτά χώρες[2] ως παρατηρητές.

Κατά την διάρκεια του επόμενου έτους , ο τομέας Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth) του έργου e-SENS θα εργαστεί για την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων επιχειρησιακής ετοιμότητας, στο τεχνικό επίπεδο, των διατομεακών δομικών στοιχείων καθώς και για την ενσωμάτωσή τους στην υλοποίηση αναφοράς  του  Εθνικού  Σημείου Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία (OpenNCP) .

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο: www.esens.eu

Επικοινωνήστε μαζί μας: esens.info@lists.esens.eu

Συμμετοχή της Ελλάδας:

Η Ελλάδα συμμετέχει στο έργο με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθώς και το Υπουργείο Υγείας), το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Συμμετοχή ΙΤΕ:

Το ΙΤΕ συμμετέχει στο έργο με το Ινστιτούτο Πληροφορικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε

  • με τον υπεύθυνο του έργου κ. Πλεξουσάκη: dp@ics.forth.gr
  • με το συντονιστή της ομάδας εργασίας για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το συνοπτικό ιστορικό ασθενή κ. Κατεχάκη: katehaki@ics.forth.gr

[1]Αυστρία, Ελβετία, Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Πορτογαλία

[2]Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Σλοβενία και ΣουηδίαΌροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα