Δελτίο Τύπου

19.04.2013
Ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου: IOLanes «Βελτίωση της κλιμακωσιμότητας και απόδοσης του συστήματος

Τον Μάρτιο του 2013, ολοκληρώθηκε το ερευνητικό, ευρωπαϊκό πρόγραμμα IOLanes, διάρκειας τριών ετών (www.iolanes.eu), το οποίο ασχολήθηκε με προβλήματα των συστημάτων αποθήκευσης σε πολυεπεξεργαστικούς εξυπηρετητές που χρησιμοποιούνται σε σύγχρονα κέντρα δεδομένων (data-centres). Η πρόσβαση σε δεδομένα είναι ένα βασικό πρόβλημα για τις σύγχρονες εφαρμογές στην περιοχή του CloudComputingκαι τις υπολογιστικές υποδομές που τις υποστηρίζουν. Τα data-centersέχουν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν μεγάλους πολυεπεξεργαστικούς εξυπηρετητές, που διαθέτουν περισσότερους από 8 επεξεργαστές, και σύντομα θα έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν τις λίγες εκατοντάδες. Ωστόσο, οι πιο πολλοί από αυτούς τους επεξεργαστές κινδυνεύουν να μένουν αδρανείς, γιατί όταν χρησιμοποιούνται από πολλές εφαρμογές καταλήγουν να δημιουργούν προβλήματα απόδοσης κατά την πρόσβαση στο σύστημα αποθήκευσης και στα δεδομένα. Για παράδειγμα, πολλές εφαρμογές σήμερα εμφανίζουν ξαφνική πτώση στην απόδοση, όταν αρχίζει να τρέχει ταυτόχρονα με αυτές μια απλή εφαρμογή που κάνει backupσε κάποιο μέρος των δεδομένων, σε κάποιον άλλο επεξεργαστή. Επιπλέον, όταν οι εφαρμογές τρέχουν σε κάποια ιδεατή μηχανή (virtualmachine) το κόστος της πρόσβασης σε δεδομένα μέσω του hypervisorπου διαχειρίζεται τις (πολλές) ιδεατές μηχανές και τους (πολλούς) επεξεργαστές αυξάνεται σημαντικά.

Το IOLanesακολουθεί μια νέα μέθοδο, σύμφωνα με την οποία οι πόροι του εξυπηρετητή (μνήμη, Ι/Ο, επεξεργαστές) χωρίζονται σε επιμέρους τμήματα και κάθε εφαρμογή χρησιμοποιεί το δικό της τμήμα, χωρίς να επηρεάζεται από άλλες εφαρμογές· το IOLanesέχει πετύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα στην απόδοση των εφαρμογών, όταν αυτές εκτελούνται σε διαμοιραζόμενους εξυπηρετητές. Έτσι, οι «κύκλοι ανά Ι/Ο» που ξοδεύουν οι εφαρμογές μειώνονται έως και δύο τάξεις μεγέθους (100 φορές), ο χρόνος απόκρισης των εφαρμογών προς τους χρήστες βελτιώνεται κατά μία τάξη μεγέθους (10 φορές), και το κόστος της χρήσης ιδεατών μηχανών για Ι/Ο μειώνεται σε μηδενικά επίπεδα.

Το IOLanesάνοιξε τον δρόμο για να βελτιωθεί σημαντικά η απόδοση των συστημάτων αποθήκευσης σε μελλοντικούς εξυπηρετητές, με συνεισφορά σε τρεις κατευθύνσεις:

(α) Έρευνα: Τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στο έργο IOLanesέχουν γίνει διεθνώς σημείο αναφοράς για συστήματα αποθήκευσης σε μοντέρνους πολυεπεξεργαστικούς εξυπηρετητές.

(β) Βιομηχανία: Η τεχνολογία που προτείνει το IOLanesέχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται σε εμπορικά προϊόντα.

(γ) Διασυνδέσεις: Το IOLanesέχει δημιουργήσει ισχυρές συνεργασίες ανάμεσα σε ερευνητικούς οργανισμούς και τη βιομηχανία, με σκοπό τη βελτίωση των μελλοντικών συστημάτων αποθήκευσης σε data-centres.

Στο μέλλον, πιστεύουμε ότι η τεχνολογία και τα πρωτότυπα που δημιούργησε το IOLanesθα αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση των συστημάτων αποθήκευσης και την δυνατότητά μας να επεξεργαζόμαστε με αποτελεσματικό τρόπο τους τεράστιους όγκους δεδομένων που συσσωρεύονται.

Οι οργανισμοί που συμμετείχαν στο IOLanesήταν οι ακόλουθοι:

  • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ελλάδα – Συντονιστής
  • BarcelonaSupercomputingCentre(BSC), Ισπανία
  • UniversityofMadrid(UPM), Ισπανία
  • INTELPerformanceLabs, Ιρλανδία
  • IBM Research Labs, Haifa, Ισραήλ
  • NeurocomS.A., Ελλάδα

Επικοινωνία: Καθηγητής Άγγελος Μπίλας, ΙΤΕ, Email: bilas@ics.forth.gr

ToIOLanesυποστηρίχθηκε οικονομικά από το Έβδομο Πρόγραμμα-Πλαίσιο Έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μέρος της Μονάδας Ενσωματωμένων Συστημάτων – G3 Διεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας.Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα