Δελτίο Τύπου

19.12.2017
“Ψηφιοποίησε την επιχείρησή σου” - Αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού έργου CloudSocket

Η ψηφιοποίηση δεν είναι μόνο ένα μέσο για την παροχή υπηρεσιών, αλλά τα ίδια τα δεδομένα θεωρούνται ως η μελλοντική πρώτη ύλη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Συνεπώς, η συγχώνευση της ψηφιακής τεχνολογίας και της διαχείρισης υπηρεσιών για την υποστήριξη της δημιουργίας και της παροχής υπηρεσιών, πρέπει να εναρμονίζει κατάλληλα το επιχειρησιακό (business) με το πληροφοριακό (IT) επίπεδο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί τόσο ευκαιρία όσο και πρόκληση για τις επιχειρήσεις όσον αφορά την υιοθέτηση νέων ψηφιακών υπηρεσιών. Τα ψηφιακά δεδομένα είναι πλέον ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο (asset) για τις επιχειρήσεις, σε ένα περιβάλλον όπου το μέγεθος της αγοράς δεδομένων αναμένεται να αυξηθεί κατά 36,9% από το 2016 έως το 2020 και να φτάσει σε αξία τα 75,7 δισ. ευρώ το 2020. Όμως, αυτή η ψηφιοποίηση των δεδομένων φέρνει τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με ζητήματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, τη συμμόρφωση σε νομικούς κανονισμούς καθώς επίσης και ένα αυξημένο κόστος για πιο σύνθετες υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Από τη άλλη πλευρά, δημιουργούνται προϋποθέσεις για ταχύτερη ανάπτυξη, μεγαλύτερη ευελιξία και αναζήτηση νέων ευκαιριών που προκύπτουν από τα ψηφιακά επιχειρησιακά μοντέλα.

Η πρόκληση για κάθε επιχείρηση είναι λοιπόν να εντοπίσει εκείνες τις ψηφιακές υπηρεσίες που υποστηρίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και αποφεύγουν εκείνες που είτε δεν επιφέρουν κέρδη είτε αυξάνουν τους κινδύνους, όπως είναι το κλείδωμα σε έναν προμηθευτή (vendor lock-in).

Το πρόγραμμα CloudSocket[1] της ΕΕ είναι ένα ερευνητικό έργο ύψους 4 εκατ. ευρώ που συντονίζεται από την αυστριακή εταιρεία BOC[2] και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»[3]. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην προαναφερόμενη πρόκληση μέσω της συμμετοχής και της συνεργασίας εταίρων, όπως έμπειρα ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικές επιχειρήσεις και τελικοί χρήστες.

Η BWCON[4], ένα γερμανικό εκκολαπτήριο νέων επιχειρήσεων (Business Incubator) υποστηρίζει περίπου 600 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σχεδιάζει να τις βοηθήσει να ψηφιοποιήσουν τις δραστηριότητές τους, φιλοξενώντας ολοκληρωμένες επιχειρησιακές διαδικασίες στο υπολογιστικό νέφος (cloud), ενώ η ιταλική συμβουλευτική εταιρεία MATHEMA[5] που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Τοσκάνης υποστηρίζει τις διαδικασίες μετασχηματισμού των επιχειρήσεων προς το υπολογιστικό νέφος.

Η σύγχρονη τεχνολογία υπολογιστικού νέφους μπορεί να προσφέρει μεγάλη ευελιξία και αυτοματοποίηση, αποτελώντας έτσι ένα υποσχόμενο μέσο για την εύκολη εναρμόνιση μεταξύ του επιχειρησιακού και πληροφοριακού επιπέδου (business-to-IT alignment). Ωστόσο, η διαχείριση μιας τέτοιας ευέλικτης και αυτοματοποιημένης τεχνολογίας, η οποία πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις επιχειρησιακές ανάγκες, είναι αρκετά περίπλοκη, καθώς οι επιχειρηματικές απαιτήσεις πρέπει να μεταφράζονται κατά μήκος διαφορετικών διασυνδεδεμένων επιπέδων σε τεχνολογικές παροχές.

Η Επιχειρησιακή Διαδικασία ως Υπηρεσία (Business Process as a Service - BPaaS) θεωρείται ως το κατάλληλο μέσο για την αντιστοίχιση των επιχειρησιακών αναγκών στην κατάλληλη αλληλεπίδραση υπηρεσιών και σε ολοκληρωμένες και εκτελέσιμες ροές εργασίας, που βασίζονται στις υπηρεσίες και αναπτύσσονται στο υπολογιστικό νέφος. Επίσης, καθιστά δυνατή τη συγχώνευση λογισμικού, δεδομένων και υποδομών σε πολλαπλά (ακόμη και ιδιωτικά) υπολογιστικά νέφη.

Οι τεχνολογικές επιχειρήσεις του CloudSocketπροσφέρουν νέες και προσαρμόσιμες λύσεις: Η εταιρεία συμβουλευτικής και λογισμικού BOC προσφέρει το εργαλείο ADONIS[6] για τη εκτεταμένη διαχείριση επιχειρησιακών καθώς και το εργαλείο διαχείρισης ΤΠΕ ADOIT[7] για να υποστηρίξει τη μετατροπή των παραδοσιακών επιχειρησιακών διαδικασιών σε ψηφιακή μορφή που μπορεί να αναπτυχθεί στο υπολογιστικό νέφος. Η ιταλική επιχείρηση FHOSTER[8] παρέχει μια πλατφόρμα (LivebaseTM) που υποστηρίζει την ψηφιοποίηση δεδομένων και υποστηρίζει την κατανομή (allocation) των ροών εργασίας μιας διαδικασίας BPaaS για την ανάπτυξη τους στο υπολογιστικό νέφος. Η ρουμανική επιχείρηση YMENS[9] παρέχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα αγοράς (marketplace) που καλύπτει την προσφορά τόσο υπηρεσιών Software-as-a-Service(SaaS) όσο και BPaaS. Η ισπανική ATOS[10] είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση ΤΠΕ στην Ευρώπη η οποία παρέχει μια μηχανή εκτέλεσης και διαχείρισης ροών εργασίας σε πολλαπλά υπολογιστικά νέφη, καθώς και μια μηχανή ServiceLevelAgreement(SLA) που είναι σε θέση να διαχειρίζεται τις συμβάσεις SLA μεταξύ του παρόχου και του πελάτη μιας διαδικασίας BPaaS.

Αυτοί οι τεχνικοί εταίροι παρέχουν ισχυρό αντίκτυπο, ενισχύοντας τα υπάρχοντα προϊόντα και εργαλεία τους με νέα καινοτόμα ευρήματα που παράγονται στο έργο για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών εταιριών και την καλύτερη δυνατή υποστήριξη της ψηφιοποίησης τους. Επομένως, οι εταίροι αυτοί έχουν αποδείξει την δυνητική υποστήριξη κάθε επιμέρους εργαλείου καθώς επίσης και τον αντίκτυπο και τα οφέλη μιας ενοποίησης των εργαλείων αυτών με τη μορφή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου (framework).

Στο έργο, προτείνουμε μια προσέγγιση βασισμένη σε μοντέλα για τη διαχείριση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Ειδικότερα, υποστηρίζουμε το σχεδιασμό, την ανάλυση, την προσομοίωση, την εκτέλεση και την παρακολούθηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, προκειμένου να αξιολογηθεί το όφελος της ψηφιοποίησής τους.

Θέματα που λαμβάνονται υπόψη στην προαναφερόμενη προσέγγιση περιλαμβάνουν την αντικατάσταση χειροκίνητων εργασιών με αυτοματοποιημένες, την εξουσιοδότηση εκτέλεσης αυτοματοποιημένων εργασιών σε αξιόπιστες τρίτες υπηρεσίες που αναπτύσσονται στο υπολογιστικό νέφος ή ολόκληρη την εξωτερική ανάθεση των εκμεταλλευόμενων ΤΠΕ της επιχειρησιακής διαδικασίας στο υπολογιστικό νέφος μέσω μιας διαδικασίας BPaaS.

Μετά την ανάλυση των επιχειρησιακών διαδικασιών, που αντιστοιχεί στην θεώρηση όλων των δυνατών τρόπων υλοποίησής τους, συγκρίνονται τα διαφορετικά μοντέλα κόστους, αναδεικνύοντας τους πιθανούς κινδύνους καθώς και το κόστος ανά επιχειρησιακή διαδικασία όταν εξουσιοδοτείται η λειτουργία της υποδομής ΤΠΕ της στο υπολογιστικό νέφος.

Οι νομικοί περιορισμοί και οι κανονισμοί, η υποστήριξη ΤΠΕ και η πιθανότητα κινδύνων, ακόμη και η οργανωτική δομή της επιχείρησης μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων που συνδέονται με τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρονται από το υπολογιστικό νέφος για την βελτίωση της απόδοσης και της ευελιξίας των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Οι ερευνητικοί εταίροι του έργου παρέχουν έξυπνη τεχνολογία - όπως σημασιολογικά, εννοιολογικά και μαθηματικά μοντέλα - για να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων μεταξύ πολλαπλών ευκαιριών υλοποίησης διαδικασιών BPaaS. Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένης Επιστήμης της Βορειοδυτικής Ελβετίας (FHNW[11]) προτείνει μια προσέγγιση για την εκτίμηση της ετοιμότητας μετάβασης στο υπολογιστικό νέφος, αναπτύσσει έξυπνο λογισμικό για το ταίριασμα των επιχειρησιακών απαιτήσεων με τις αντίστοιχες προσφορές του υπολογιστικού νέφους. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να διακρίνει ποια τμήματα της επιχειρησιακής διαδικασίας μπορούν να μεταφερθούν στο υπολογιστικό νέφος. Το γερμανικό πανεπιστήμιο του Ulm (UULM[12]) αποτελεί ένα πρότυπο κέντρο ανάπτυξης τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους που διερευνά την επερχόμενη ανάγκη για δημιουργία και υποστήριξη λύσεων ενορχήστροσης πολλαπλών νεφών. Μια τέτοια λύση παρουσιάζει τα οφέλη της αποφυγής κλειδώματος σε έναν προμηθευτή, καθώς και της βελτίωσης της ποιότητα της ψηφιακά μετασχηματισμένης επιχειρησιακής διαδικασίας. Αυτό θεωρείται μια από τις επικείμενες τάσεις όπου ένας χρήστης χρησιμοποιεί λύσεις από διάφορους παρόχους υπηρεσιών που εκτελούνται σε πολλά νέφη.

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ[13]) αποτελεί ένα δημόσιο ερευνητικό κέντρο που αναπτύσσει έξυπνους αλγορίθμους για την ανακάλυψη και επιλογή υπηρεσιών οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους διάφορους τύπους απαιτήσεων του τελικού χρήστη καθώς και λύσεις παραγωγής γνώσης επιχειρηματικής ευφυΐας. Οι εν λόγω λύσεις στοχεύουν στην παροχή διαφορετικών τρόπων αξιολόγησης διαδικασιών BPaaS, όπως είναι η αποτίμηση των βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs), οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην παραγωγή γνώσης που μπορεί να βελτιώσει τις ψηφιοποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες.

Το αποτέλεσμα της διαβούλευσης μιας διαδικασίας BPaaS είναι ένας ατομικός προσδιορισμός που αναδεικνύει τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες, τους κινδύνους και το κόστος ψηφιοποίησης, μέρους ή ολόκληρης της επιχειρησιακής διαδικασίας όταν μεταφέρουμε στο υπολογιστικό νέφος την διαχείριση και την υποστήριξη των υπολογιστικών της μέσων. Το έργο CloudSocket ανέδειξε πώς αυτές οι επιχειρησιακές διαδικασίες μπορούν να υλοποιηθούν εν μέρη ή συνολικά και πώς μπορούν να λειτουργούν σε περιβάλλοντα πολλαπλών υπολογιστικών νεφών. Όλα τα απαραίτητα εργαλεία είναι διαθέσιμα για να υποστηρίξουν είτε την επιλογή υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών στο υπολογιστικό νέφος, είτε την παραγωγή νέων επιχειρησιακών διαδικασιών. Επιπλέον, υποστηρίζουν την προσαρμοστική συμπεριφορά της επιχειρησιακής διαδικασίας BPaaSκατά το χρόνο εκτέλεσης και την αξιολόγησή της προκειμένου να βελτιωθεί και να γίνει πιο αποδοτική για τον ιδιοκτήτη της.

 

Τρέχουσα κατάσταση:

Το Ευρωπαϊκό Έργο CloudSocket θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2017. Βίντεο, εκπαιδευτικά σεμινάρια και demoείναι διαθέσιμα στο κοινό, όπου μαζί με την πρώτη ανατροφοδότηση (feedback) από τους δύο τελικούς χρήστες του έργου (BWCONκαι MATHEMA) παρέχουν γνώση σχετικά με:

• πώς μπορούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μετασχηματιστούν μέσω της ψηφιοποίησης,

• πώς μπορούν να εντοπιστούν οι κίνδυνοι και προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις,

• τον τρόπο με τον οποίο εκτιμάται το κόστος και η προσπάθεια που είναι απαραίτητη για την εξατομίκευση της υποστήριξης συστημάτων ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις και την παροχή ειδικών λύσεων σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης μιας συγκεκριμένης διαδικασίας BPaaS ανάλογα με τους στόχους των τελικών χρηστών της,

• τη δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου προφίλ εργασίας για επιχειρήσεις που επιτελούν το ρόλο του ενδιάμεσου (broker) ο οποίος βασίζεται στης συμβουλευτική επιχειρήσεων και σε προσόντα που σχετίζονται με τη λειτουργία λύσεων σε υπολογιστικό νέφος και

• πώς οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να απαντήσουν στο κύμα ψηφιοποίησης που συμβαίνει μαζικά στην Ευρώπη.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή περαιτέρω πληροφορίας είτε προσωπικά, από την ιστοσελίδα είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Dr. Robert Woitsch

(Συντονιστής)

Robert.woitsch@boc-eu.com,

www.boc-group.com,

www.cloudsockete.eu

++43-1-905 10 56

 [13]https://www.forth.gr/

 

                                                                                                                                                                                                         

www.cloudsocket.eu         χρηματοδοτείται από την E.E.                                                                                                                                                                                                      

 Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα