Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή (HCI)

Από τη δημιουργία του, το 1989, το Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα συνεργασίας.

Έργα: Όλα | Ευρωπαϊκά | Εθνικά

Ευρωπαϊκά

PRODROMOS (TRANSNATIONAL COOPERATION HELLAS-CYPRUS (INTERREG) 2007-2013)
1/6/2013 - 30/11/2015
PRODROMOS – Integrated platform for security, information and accessibility in intelligent multimodal trasport
The project "PRODROMOS" deals with the creation and implementation of an integrated methodology to complement a "single window" platform, for the security, information and operation of intelligent marine transport. The platform in development aims the improvement of the efficiency and security of supply chains and of trafficking through seaports. The project builds on previous actions, especially regarding the creation of a "single window" portal by the Cyprus Ports Authority, and systems studies made by the Department of Public Works of the Ministry of Transport (Cyprus).
NOTRE (Grant Agreement no. 692048)
1/1/2016 - 31/12/2018
NOTRE (Network for Social Computing Research)
NOTRE is a Horizon 2020 funded project. The vision of NOTRE is to develop a network that will strengthen and enhance the potential of the newly established Social Computing Research Centre (SCRC) at the Cyprus University of Technology (CUT) for stimulating scientific excellence and innovation capacity in the area of social aspects of computing.
COGNITUS (Grant Agreement no. 678605)
1/1/2016 - 31/12/2018
COGNITUS (Converging broadcast and user generated content for interactive ultra-high definition services)
The COGNITUS collaborative research project is a Horizon 2020 innovation action and it received funding from the European Union. It includes eight partners from across Europe, led by BBC R&D. This action addresses the future of UHD content production and distribution. The COGNITUS consortium will bring together researchers and experts in video broadcasting, processing and analytics, with the objective of exploring innovative technology and push the boundaries of conventional broadcasting architectures. COGNITUS envisages new scenarios in which conventional professionally-produced high quality content in the Ultra High Definition (UHD) format is enhanced and aggregated with user generated content (UGC).
VERITAS aims to develop, validate and assess tools for built-in accessibility support at all stages of ICT and non-ICT product development, including specification, design, development and testing. The goal is to introduce simulation-based and virtual reality testing at all stages of assistive technologies product design and development into the automotive, smart living spaces, (buildings & construction, domotics), workplace and infotainment applications areas.
CARDIAC (Grant Agreement no. 248582)
1/3/2010 - 28/2/2013
CARDIAC (Coordination Action in R&D in Accessible and Assistive ICT)
The major aim of the project will be to improve the overall success of Challenge 7 ICT 2009 7.2 "Accessible and Assistive ICT" by drafting a research agenda road-map highlighting research priorites and topics that will favour eAccessibility and will require support both in terms of raising awareness and additional funding for research activites.
REMOTE (AAL Joint Programme Project) 1/6/2009 - 31/5/2012
1/6/2009 - 31/10/2012
REMOTE
REMOTE aims at delivering an open architecture platform to enable professional carers in observing at anytime and from anywhere the elderly and in identifying at run-time risks in activity and medical signals emitted from the individual’s REMOTE wearable and mobile equipment. The Project focuses on agents for interfacing appropriately the REMOTE platform to all primary users (carers and the elderly), following a holistic, yet person-centric, approach: (i)Innovative elderly-friendly concepts and designs for i-TV, mobile phone and PDA platforms.(ii)Empowering interfaces for enabling groups of professional experts in collaborative, yet personalised, health-care, able to adapt to the various patterns of work and other contextual parameters of each individual professional carer.
The main goal of ACCESSIBLE is to improve the accessibility of software development products, by introducing a harmonised accessibility methodology into the software design and development processes, using significantly better measurement strategies and methodologies. ACCESSIBLE will research and develop a process for collating and merging different methodological tools, checking the coherence with the W3C/WAI ARIA and other standards in order to produce an Open Source Assessment Simulation Environment.
OASIS (Grant Agreement no. 215754)
1/1/2008 - 31/12/2011
Open architecture for Accessible Services Integration and Standardisation
OASIS is an Integrated Project with the scope to revolutionise the interoperability, quality, breadth and usability of services for all daily activities of older people. More specifically, OASIS targets to utilise ICT and other key technologies in order to provide holistic services to older people to support their physical and psychological independence, stimulate their social or psychological engagement and foster their emotional well being. In doing so, OASIS thus addresses key areas of their activities encompassing: independent living and socialising, autonomous mobility, and flexible work-ability.
DfA@eInclusion (Contract no. 033838)
1/1/2007 - 31/12/2009
Design for All for eInclusion
The DfA@eInclusion Coordination Action (CA) aims to contribute towards the advancement of eInclusion in Europe through fostering design for all. Towards this end, DfA@eInclusion will continue, extend and enhance previous efforts targeted to the creation of a sound Design for All (DfA) interdisciplinary theoretical framework of reference and a set of proven engineering practices.
InterLink (Contract no. 34561)
1/10/2006 - 31/5/2009
International Cooperation Activities in Future and Emerging ICTs
InterLink aims at advancing Europe’s knowledge in a number of critical research areas, at promoting European solutions and knowledge world-wide and at influencing the way research in these areas will evolve internationally. Towards these goals, InterLink supports coordination actions that will enable the European research community to interact with research communities outside Europe in a series of strategic, basic research areas that were identified by the FET co-ordinated action Beyond-The-Horizon, related to Information Society Technologies (IST) and provides the means and support mechanisms to link European research communities to the best research carried out in other developed countries in these areas.
ASK-IT integrated project aims to establish Ambient Intelligence (AmI) in semantic web enabled services, to support and promote the mobility of Mobility Impaired people, enabling the provision of personalised, self-configurable, intuitive and context-related applications and services and facilitating knowledge and content organisation and processing.
The major objective of INTUITION is to bring together leading experts and key actors across all major areas of VE understanding, development, testing and application in Europe, including industrial representatives, SMEs and key research institutes, universities and major international organizations or associations in order to overcome fragmentation and promote VE establishment within product and process design. Its major objectives include the integration of resources and VR equipment all around Europe, the structuring of European Research Area at VR and the promotion of Europe as a leading force in this field worldwide.Project results are available at: http://cordis.europa.eu/ictresults/index.cfm?section=news&tpl=article&BrowsingType=Features&ID=90613
INTERREG IIIB ARCHIMED - EMBD-PANORAMA
1/6/2006 - 30/10/2008
Eastern Mediterranean Biodiversity Panorama
DELOS (Contract no. G038-507618)
1/1/2004 - 31/12/2007
A Network of Excellence on Digital Libraries
MICOLE (Contract no. 511592 - Specific Targeted Research Project)
1/9/2004 - 31/8/2007
Multimodal collaboration environment for inclusion of visually impaired children
eUser (Contract no. 507180)
1/1/2004 - 31/12/2005
Evidence-based support for the design and delivery of user-centred on-line public services
IST 1999-2000-38833 - D4ALLnet
1/1/2003 - 31/12/2005
Design for All Network of Excellence (Δίκτυο Αριστείας στη Σχεδίαση για Όλους)
Το έργο D4ALLnet "Design for All Network of Excellence" (IST-2001-38833) είναι ένα θεματικό δίκτυο κέντρων αριστείας στη Σχεδίαση για Όλους (DfA) στην Ευρώπη, που υποστηρίζει και συμβάλλει στις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Δικτύου EDeAN για την προώθηση των πρακτικών της DfA στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
IST-2000-26449-SEN-IST-NET
1/7/2001 - 31/12/2003
European Network of Excellence in Information Society Technologies for Special Educational Needs
Κύριος στόχος του έργου SEN-IST-NET είναι να στηρίξει την ανάπτυξη της παιδαγωγικής και τεχνολογικής καινοτομίας στην Ευρώπη, προς όφελος των εμπλεκομένων στο χώρο των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST) και όλων των εκπαιδευομένων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (SEN). Το SEN-IST-NET αφορά το πρόβλημα του αποκλεισμού ορισμένων ομάδων εκπαιδευομένων από την πλήρη συμμετοχή τους σε νέους τρόπους μάθησης, εξαιτίας κοινωνικού μειονεκτήματος ή αναπηρίας, ή και των δύο. Το SEN-IST-NET παρέχει μία κοινή πλατφόρμα για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, όχι μόνο για την ανάπτυξη αυτών καθαυτών των τεχνολογιών αλλά και για βασικά ερωτήματα που αφορούν την παιδαγωγική και την τεχνολογικά-υποστηριζόμενη μάθηση.
IST-2000-26089 - VIEW
1/1/2001 - 31/12/2003
Εικονικά και Αλληλεπιδραστικά Περιβάλλοντα για Εργασιακούς Χώρους του Μέλλοντος
Κύριος στόχος του έργου είναι να αντιμετωπίζει την έλλειψη κατάλληλων οδηγιών και προτύπων για την υλοποίηση άριστων πρακτικών και τη χρήση τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας. Το έργο εστιάζει στη λήψη πρωτοβουλιών και στην υποστήριξη της ενσωμάτωσης Εικονικών Περιβαλλόντων (Ves) στην ανάπτυξη προϊόντων, στις διαδικασίες αξιολόγησης και εκπαίδευσης, καθώς και στην ευρύτερη αποδοχή Ves στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο VIEW of the Future έχει ως στόχο την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών, μεθοδολογιών και εργαλείων που θα δίνουν τη δυνατότητα στη βιομηχανία να χρησιμοποιήσει κατάλληλα Ves.
IST-2000-25286 - 2WEAR
1/1/2001 - 31/12/2003
A Runtime for Adaptive and Extensible Wireless Wearables
Το έργο 2WEAR αφορά την ανάπτυξη συστημάτων διαφορετικών μικρών και απομακρυσμένων μεταξύ τους συσκευών που επικοινωνούν ασύρματα. Τέτοιες φορετές συσκευές (όπως ακουστικά, γυαλιά, πλήκτρα, στυλό, πορτοφόλια) παρέχουν στους χρήστες αυξημένες και ουσιαστικές δυνατότητες ενσωμάτωσης. Η κοινοπραξία του έργου 2WEAR διεξάγει έρευνα και αναπτύσσει αυτά τα συστήματα συνδυάζοντας τεχνογνωσία από τον ερευνητικό / ακαδημαϊκό χώρο (Forth-ICS, ETH) και τη βιομηχανία (Nokia, MASC).
IST-1999-14101 - IS4ALL
1/10/2000 - 31/12/2003
Information Society for All
Το ΙS4ALL είναι ένα Θεματικό Δίκτυο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IST (IST-1999-14101), και έχει ως επιδίωξη να καθιερώσει ένα ευρύ, διεπιστημονικό και στενά συνεργαζόμενο «δίκτυο εμπειρογνωμόνων» (Working Group) με στόχο να συνθέσει, αξιολογήσει και καταστήσει διαθέσιμο ένα κατανοητό κώδικα πρακτικής με έμφαση στον τρόπο που η Καθολική Σχεδίαση εφαρμόζεται στον τομέα της Τηλεματικής στην Υγεία. Το έργο αυτό διαρκεί τρία χρόνια και εμπλέκονται σε αυτό εξέχοντες φορείς από τους τομείς της Τηλεματικής στην Υγεία, της Επικοινωνίας Ανθρώπου – Μηχανής και της Καθολικής Πρόσβασης.
IST-1999-20656 - PALIO
1/11/2000 - 30/4/2003
Personalised Access to Local Information and Services for Tourists
TMR Programme - TACIT
1/1/1998 - 31/12/2002
Theory and Applications of Continuous Interaction Techniques
VP/2000/008 - InclusiveByDesign
1/12/2000 - 31/8/2002
Social Inclusion by Proactive Design
Telematics Applications Programme DE4105 - WAI
1/1/1998 - 30/6/1999
Web Accessibility Initiative
ACTS AC042 - AVANTI
1/9/1995 - 31/8/1998
Adaptive and Adaptable Interactions for Multimedia Telecommunications Applications
HORIZON - HESTIA
1/1/1996 - 30/6/1998
Vocational Training of People with Special Needs in Computer-based Working Environments
TIDE TP1001 - ACCESS
1/1/1994 - 31/12/1996
Development platform for unified ACCESS to enabling environments
HANDYNET II
1/1/1994 - 31/12/1996
Development of a European Information System for people with special needs
TIDE 213 - CORE-II
1/8/1993 - 31/1/1995
Consensus creation and awareness for R&D activities in Technology for disabled and elderly people
TIDE 215 - GUIB-II
1/7/1993 - 31/12/1994
Textual and Graphical User Interfaces for Blind People
RACE R2009 - IPSNI-II
1/1/1992 - 31/12/1994
Access to B-ISDN services and applications by people with special needs
TIDE 309 - HEART
1/4/1993 - 30/9/1994
Horizontal European Activities in Rehabilitation Technology
HORIZON - REGION OF CRETE
1/7/1992 - 31/12/1993
Development of educational software and computer-based vocational training for disabled people
TIDE 126 - CORE
1/2/1992 - 31/7/1993
Consensus creation and awareness for R&D activities in Technology for disabled and elderly people
TIDE 103 - GUIB
1/12/1991 - 31/5/1993
Textual and Graphical User Interfaces for Blind People
HANDYNET
25/9/1989 - 24/9/1992
Development of a European Information System for people with special needs
RACE R1066 - IPSNI
1/1/1989 - 31/12/1991
Integration of people with special needs in IBC
ETSI STC HF4 PT6V
1/11/1990 - 31/7/1991
Evaluation of the standardisation situation in Europe and recommendations for future work
TIDE - TMS
1/1/1990 - 30/6/1991
TIDE Market Survey

Συμμετοχή σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης Ε&Α άλλων Εργαστηρίων του ΙΠ-ΙΤΕ

HOBBIT (Grant Agreement 288146)
1/11/2011 - 30/10/2014
HOBBIT: The Mutual Care Robot
The HOBBIT project sets out to study a future robot that will make older persons feel safe at home. It will pick up objects from the floor, can learn objects and bring objects, and it is equipped with easy-to-use entertainment functions. HOBBIT will offer tools to stay socially connected, keep active with playing games and exercise, and enjoy your time checking out now films, music and books. HOBBIT will detect emergency situations and trigger an appropriate alarm. The focus of HOBBIT is on the development of the mutual care concept: building a relationship between the human and the robot in which both take care for each other. Like when a person learns what an animal understands and can do; similar to building a bond with a pet. The main task of the robot is fall prevention and detection. To achieve this, the robot will clean the floor from all objects and thus reduce the risk of falling. It will detect emergency situations such that help can be called in time. The purpose of the Mutual Care approach is to increase the acceptance of the home robot.
IST-1999-12581 - JUST
1/1/2000 - 31/12/2002
JUST-in-time health emergency interventions - Training of non-professionals by Virtual Reality and advanced IT tools
IST-1999-11337 - iCities
1/1/2000 - 31/12/2002
Information Cities
TELEMATICS - ATTRACT
1/5/1998 - 30/4/2000
Applications in Telemedicine Taking Rapid Advantage of Cable Television Network Evolution
RISI II - TEMETEN
1/3/1997 - 29/2/2000
Towards a European Medical and Teleworking Network

Εθνικά

KRIPIS “Quality of life”
1/7/2013 - 31/12/2015
Intelligent technologies for enhancing Quality of Life through the provision of health monitoring at home and support for everyday life activities
The KRIPIS “Quality of life” Project aims at investigating, designing, developing and evaluating integrated technological environments, including sensors and materials, targeted to enhancing quality of life for patients and older people through health monitoring at home, thus allowing early discharge protocols from hospital, as well as facilities to easy everyday life home activities. The project is conducted in collaboration with the CML Laboratory of ICS- FORTH, as well as the IESL and the IACM Institutes of FORTH.
Accessible Broadband services
7/7/2008 - 30/9/2009
Universally Accessible eSevices for Disabled People (Panhellenic Assiociation of the Blind)
Universally Accessible eServices for Disabled People", is a National funded project that aims to promote the equal participation of people with disabilities in e-government services, and supports independent living by enabling the provision of personalised and informative fully accessible e-services available through mobile devices as well as traditional desktop PCs equipped with assistive technology. The project involves the development of an accessible web portal for the provision of e-services developed for the Panhellenic Association of the Blind, the procurement of the necessary technical infrastructure (PCs&PDAs) as well as special peripheral assistive technology devices and software for people with disabilities, and the provision of Internet connections through broadband networks (wired and wireless).
Starlight is a novel software environment for developing and interacting with multimodal interactive electronic textbooks that provide a Dual User Interface, i.e., an interface concurrently accessible by visually impaired and sighted persons. The platform, named Starlight, comprises two sub-systems: (a) the 'Writer’, facilitating the authoring of electronic textbooks; and (b) the 'Reader’, enabling multimodal interaction with the created electronic textbooks. Up to now, the Starlight platform has been used for the development of 8 products that have been approved by the Pedagogical Institute of Greece and purchased for use in Greek Primary and Secondary Schools. A public version of the Starlight Reader has been released for free use by blind people. In this context, a number of copyright-free Greek texts and translated English books are offered as free downloads.
eGovernment Services for Disabled
1/3/2007 - 30/11/2008
Access of Disabled People to eGovernment Services (Information Society S.A.)
The project has developed the Greek eGovernment portal, in the context of the Operational Programme "Information Society", Measure 2.2 "Government online". The website was developed by the "Access for the disabled to e-government services" project, which is co-funded by the European Social Fund (ESF) and the Hellenic Ministry of Interior. It aims to constitute a generic and systematic technological approach for supporting accessibility and usability of the content, as well as the design and development of accessible web services addressing people with disabilities. The website comprises of the following accessible web services:(i) Electronic Citizen Service Center, (ii) Job Finding Service, (iii)Digital library of assistive technology product and services.
OPEP
1/3/2007 - 28/10/2008
Development of Portable Information Systems for Visitors in Selected Museums and Archaeological Sites (Hellenic Culture Organisation, Ministry of Culture)
EQUAL – ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
1/4/2005 - 30/6/2007
Integrated intervetion for the equal participation of people with disabilities in the labour market.
The project focuses on specific discrimination and inequality problems that people with disabilities face in their attempt to enter the labour market due to their disability or multiple discrimination due to their disability as well as due to their sex, nationality, religion, immigration status, linguistic and cultural differences, etc. This project aims to develop and promote innovative methods, services and practices to enable accessibility and integration into the labour market for the members of the above mentioned target groups.
Educational Portal
31/3/2005 - 31/12/2005
Development of Educational Portal for the Region of Crete
The development of an Educational Portal for primary and secondary education in the area of Crete, will contribute to integrating the Information Society Technologies to the educational system, promoting the cultural identity of Crete, the implementation of a society with a substantial technical base that will be in the position to exploit effectively the arising opportunities for communication, collaboration among educators, students, related governmental bodies, parents and any other stakeholders in the field of education.
ΕΥΤΕΧΝΟΣ
2/5/2003 - 30/6/2005
Επιμόρφωση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Άτομα με Αναπηρίες
Το έργο αυτό αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ανθρώπινου δικτύου μεταξύ ακαδημαϊκών / ερευνητικών εταίρων, μιας ιδιωτικής επιχείρησης και ενός μη κερδοσκοπικού φορέα ΑμεΑ, με στόχο την ενημέρωση και κατάρτιση του επιστημονικού, ερευνητικού αλλά και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στη χρήση νέων τεχνολογιών μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης, τα οποία θα καταδείξουν τρόπους, τεχνικές και μεθόδους, με τους οποίους είναι εφικτή η εφαρμογή και η χρήση των νέων τεχνολογιών για ΑμεΑ.
EQUAL - ΠΡΟΚΛΗΣΗ
15/10/2002 - 28/2/2005
Διακρίβωση και Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Απλή και Πολλαπλή τους μορφή που υφίστανται άτομα με Αναπηρίες στην Αγορά Εργασίας
Το έργο EQUAL-ΠΡΟΚΛΗΣΗ έχει ως στόχο την ανάπτυξη και προώθηση μεθόδων και πρακτικών που διευκολύνουν την απασχόληση των ατόμων που υφίστανται διακρίσεις εις βάρος τους στην αγορά εργασίας εξαιτίας αναπηρίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται κυρίως σε όσους αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, όπου η αναπηρία αποτελεί την κύρια αιτία διάκρισης αλλά και σε συνδυασμό με άλλες διακρίσεις (π.χ. άτομα με αναπηρία που είναι μετανάστες, εξαρτημένα άτομα, γυναίκες, κλπ).
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - GR-DeAN
1/1/2003 - 31/12/2003
Οργάνωση και Υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου "eAccessibility.gr " για την Καθολική Πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Το έργο αυτό αφορά την οργάνωση και υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου GR-DeAN προώθησης της σχεδίασης για όλους και της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας www.e-accessibility.gr.
ΕΠΕΤ-II: ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
1/1/2000 - 30/6/2001
Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης Ε&Τ Γνώσης «Ευχρηστία Λογισμικού»
ΕΠΕΤ-II: ΕΡΜΗΣ
1/1/2000 - 30/6/2001
Νέες Τεχνολογίες στην Από Απόσταση Εκπαίδευση
ΕΠΕΤ-II: ΔΙΑΛΕΞΙΚΟ
1/11/1999 - 30/4/2001
Ανάπτυξη Λεξικολογικής Βάσης Δεδομένων για την Ελληνική Γλώσσα Οργανωμένη σε Σημασιολογικά Συσχετισμένα Σύνολα
ΕΠΕΤ-II: 98AMEA28
ΝΑΥΤΙΛΟΣ

1/6/1999 - 31/12/2000
Ενοποιημένο Σύστημα Πλοήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Συμμετοχή σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης Ε&Α άλλων Εργαστηρίων του ΙΠ-ΙΤΕ

EQUAL – ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ
15/1/2001 - 30/10/2004
Δίκτυο Προώθησης της δια Βίου Κατάρτισης και εξ Αποστάσεως Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στις ΜΜΕ
Οι στόχοι του προτεινόμενου έργου αφορούν τη διάδοση και εμπέδωση της κουλτούρας της διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και την αξιοποίηση με καινοτόμο τρόπο νέων τεχνολογικών εφαρμογών στην κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, κυρίως δε αυτές που συνδέονται με την πληροφορική και το διαδίκτυο.
Ταυτόχρονα το προτεινόμενο σχέδιο αποσκοπεί στην υποστήριξη των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, μέσω παροχής δυνατοτήτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων και δημιουργίας συστημάτων και υποστηρικτικών μηχανισμών εντός και εκτός των επιχειρήσεων που να διευκολύνουν την επαγγελματική τους ένταξη.
INTERREG / Ελλάδα - Κύπρος
1/1/1998 - 31/10/2001
Κρήτη – Κέντρο Τηλεματικής
ΕΠΕΤ-II: ECTourism
1/6/1999 - 31/5/2001
Σύστημα Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την παροχή Τουριστικών Υπηρεσιών μέσω Internet

Συμμετοχή σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης Ε&Α του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΟΙΣΤΡΟΣ
1/9/2001 - 31/12/2006
Ενίσχυση και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης – Πακέτο Εργασίας 4.5 «Δημιουργία Υπηρεσίας για Άτομα με Αναπηρίες»
Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα