Human- Computer Interaction Laboratory Projects (HCI)

Since its establishment in 1989 the HCI Lab has participated in more than 60 European and National Collaborative Research Projects.

Projects: All | European | National

National

CuRe – ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ MIS 5030138, T2ΔΓΕ-0933
29/5/2018 - 28/5/2021
Cultures and Remembrances: Virtual time travels to the encounters of people from the 13th to 20th centuries. The Cretan experience
The project aims to collect pieces of information relevant to the collective historical and cultural memory of the island and to configure them into narratives. These narratives will be linked to material remains, which will be recorded digitally. Textual and visual data will be combined in a cloud based repository and be available through an application for mobile devices and a web portal, offering a location-based Mixed Reality experience by fusing Augmented Reality with Virtual Reality to allow users to gain instant access to information on their smartphone or tablet, relevant to the place where they are located.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 2, ΟΠΣ (MIS) 5002464
8/9/2017 - 31/12/2019
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την κατ' οίκον παρακολούθηση, υποστήριξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
MyHealthWatcher MIS 5031635, ΤΙΕΔΚ-03090
25/7/2018 - 24/07/2021
Σύστημα Παρακολούθησης Ζωτικών Μετρήσεων Ηλικιωμένων
Το Έργο προτείνει την δημιουργία ενός αυτό-προσαρμοζόμενου συστήματος παρακολούθησης της υγείας και ευεξίας των ηλικιωμένων. Το σύστημα θα χρησιμοποιεί φορητούς αισθητήρες για να καταγράψει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του χρήστη. Επιπλέον θα αξιοποιεί ερευνητικά αποτελέσματα με στόχο να κατανοήσει την κατάσταση και τις ανάγκες του χρήστη χρησιμοποιώντας μη παρεμβατικούς τρόπους αλληλεπίδρασης και δίνοντας έμφαση στον τομέα της φυσική αλληλεπίδρασης μέσω φωνής (αυτόματη αναγνώριση φωνής με χρήση μεγάλου λεξιλογίου και γραμματικής) αλλά και στην επεξεργασία του ηχητικού σήματος (αναγνώριση παθολογικών καταστάσεων μέσω ήχου.
ΑΘΕΑΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ MIS 5030449, ΤΙΕΔΚ-02725
28/6/2018 - 27/06/2021
Αποκαλύπτοντας το Αθέατο Μουσείο
Το έργο επιδιώκει να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες των Εικονικών Μουσείων (ΕΜ) μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών αιχμής. Ακολουθώντας το παράδειγμα της «νέας μουσειολογίας», το Έργο στοχεύει στη δημιουργία εξαιρετικά συνεργατικών και συμμετοχικών Εικονικών Μουσείων που θα προσφέρουν εξατομικευμένες, διαδραστικές και συναρπαστικές συναντήσεις χρηστών μέσω δυναμικά επαναπροσδιοριζόμενων Εικονικών Εκθέσεων. Το έργο θα αναπτύξει μια πλατφόρμα για την δημιουργία, διαχείριση και παρουσίαση Εικονικών Μουσείων που βασίζεται σε τεχνολογίες «υπολογιστικού νέφους».
InCulture MIS 5030451, ΤΙΕΔΚ-03060
28/6/2018 - 27/06/2021
Παρουσιάζοντας την προφορική παράδοση μέσω τεχνολογιών Επαυξημένης Πραγματικότητας
Το Έργο θα δημιουργήσει μία ηλεκτρονική πλατφόρμα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο να δώσει την δυνατότητα σε κοινότητες χρηστών να συλλέξουν, καταγράψουν, οργανώσουν, ταξινομήσουν και μεταφράσουν μια σειρά προσωπικών μαρτυριών όσον αφορά το παρελθόν αλλά και πολιτιστικών γεγονότων που συμβαίνουν σήμερα. Η πλατφόρμα αυτή θα αποτελέσει τη βάση περαιτέρω ιστορικής και κοινωνικής έρευνας και διάχυσης στην κοινωνία και στους επισκέπτες της χώρας.
People-Flows MIS 5030221, ΤΙΕΔΚ-05210
28/6/2018 - 27/06/2021
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Έξυπνη Παρακολούθηση και Διαχείριση Ανθρωπίνων Ροών σε Αστικό Περιβάλλον - CityQueueMonitor
Tο Έργο προτείνει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό διαχείρισης ροών ο οποίος μπορεί να λειτουργεί σημειακά με στόχο την αποσυμφόρηση ενός συγκεκριμένου σημείου αλλά και συνολικά για τον εκάστοτε προορισμό μέσω συλλογής και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων με στόχο την παροχή υπηρεσιακών προβλέψεων που θα καταστήσουν δυνατή την ύπαρξη βραχυπρόθεσμού και μεσοπρόθεσμού σχεδιασμού αποσυμφόρησης από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το Έργο θα υλοποιήσει την κεντρική υποδομή συλλογής, ανάλυσης και επιχειρησιακής αξιοποίησης μεγάλου όγκου πληροφορίας από ροές κατοίκων και επισκεπτών. Επιπλέον θα υλοποιήσει καινοτόμες λύσεις όπως: α) Γενικό σύστημα Διαχείρισης Ουρών Αναμονής σε συνδυασμό με έξυπνη τεχνολογία στον τόπο συμφόρησης (λιμάνια, αεροδρόμιά, σιδηροδρομικοί σταθμοί, Μουσεία, Αρχαιολογικοί χώροι, Δημόσιες υπηρεσίες, κ.τ.λ.) και β) Καταγραφή ροών σε πραγματικό χρόνο με τεχνικές Υπολογιστική Όρασης και Διαδικτύου των Πραγμάτων.
KRIPIS “Quality of life”
1/7/2013 - 31/12/2015
Intelligent technologies for enhancing Quality of Life through the provision of health monitoring at home and support for everyday life activities
The KRIPIS “Quality of life” Project aims at investigating, designing, developing and evaluating integrated technological environments, including sensors and materials, targeted to enhancing quality of life for patients and older people through health monitoring at home, thus allowing early discharge protocols from hospital, as well as facilities to easy everyday life home activities. The project is conducted in collaboration with the CML Laboratory of ICS- FORTH, as well as the IESL and the IACM Institutes of FORTH.
SYSPEAP system
25/4/2013 - 23/08/2013
System of Collection, Production, Enrichment and Exploitation of Multimedia Content
The overall goal of the system is to allow a public organization in Greece to collect audio-visual content from the media (TV and Radio channels) and transform it so as to be accessible by people with disabilities. The Human Computer Interaction Laboratory of ICS-FORTH implemented the web portal of the project following the principles of design for all and using the Unified Web Based User Interfaces development approach
Universally Accessible eServices for Disabled People, is a National funded project that aims to promote the equal participation of people with disabilities in e-government services, and supports independent living by enabling the provision of personalised and informative fully accessible e-services available through mobile devices as well as traditional desktop PCs equipped with assistive technology. The project involves the development of an accessible web portal for the provision of e-services developed for the Panhellenic Association of the Blind, the procurement of the necessary technical infrastructure (PCs&PDAs) as well as special peripheral assistive technology devices and software for people with disabilities, and the provision of Internet connections through broadband networks (wired and wireless).
Starlight is a novel software environment for developing and interacting with multimodal interactive electronic textbooks that provide a Dual User Interface, i.e., an interface concurrently accessible by visually impaired and sighted persons. The platform, named Starlight, comprises two sub-systems: (a) the 'Writer’, facilitating the authoring of electronic textbooks; and (b) the 'Reader’, enabling multimodal interaction with the created electronic textbooks. Up to now, the Starlight platform has been used for the development of 8 products that have been approved by the Pedagogical Institute of Greece and purchased for use in Greek Primary and Secondary Schools. A public version of the Starlight Reader has been released for free use by blind people. In this context, a number of copyright-free Greek texts and translated English books are offered as free downloads.
eGovernment Services for Disabled
1/3/2007 - 30/11/2008
Access of Disabled People to eGovernment Services (Information Society S.A.)
The project has developed the Greek eGovernment portal, in the context of the Operational Programme "Information Society", Measure 2.2 "Government online". The website was developed by the "Access for the disabled to e-government services" project, which is co-funded by the European Social Fund (ESF) and the Hellenic Ministry of Interior. It aims to constitute a generic and systematic technological approach for supporting accessibility and usability of the content, as well as the design and development of accessible web services addressing people with disabilities. The website comprises of the following accessible web services:(i) Electronic Citizen Service Center, (ii) Job Finding Service, (iii)Digital library of assistive technology product and services.
OPEP
1/3/2007 - 28/10/2008
Development of Portable Information Systems for Visitors in Selected Museums and Archaeological Sites (Hellenic Culture Organisation, Ministry of Culture)
EQUAL – "NEA PROSEGGISI" (NEW APPROACH)
1/4/2005 - 30/6/2007
Integrated intervetion for the equal participation of people with disabilities in the labour market.
The project focuses on specific discrimination and inequality problems that people with disabilities face in their attempt to enter the labour market due to their disability or multiple discrimination due to their disability as well as due to their sex, nationality, religion, immigration status, linguistic and cultural differences, etc. This project aims to develop and promote innovative methods, services and practices to enable accessibility and integration into the labour market for the members of the above mentioned target groups.
Educational Portal
31/3/2005 - 31/12/2005
Development of Educational Portal for the Region of Crete
The development of an Educational Portal for primary and secondary education in the area of Crete, will contribute to integrating the Information Society Technologies to the educational system, promoting the cultural identity of Crete, the implementation of a society with a substantial technical base that will be in the position to exploit effectively the arising opportunities for communication, collaboration among educators, students, related governmental bodies, parents and any other stakeholders in the field of education.
EYTEXNOS
2/5/2003 - 30/6/2005
Training in Information and Telecommunication Assistive Technologies for People with Disabilities
This project aims at creating a human network between academic/research partners, an industrial partner and a non-profit organization for people with disability. The main objective of the project is information diffusion and training of the scientific, research and industrial parties, mainly in the use of new technologies, through training programmes (courses), techniques and methods that facilitate and support the use of new technologies by people with disability.
PROKLISI (CHALLENGE)
15/10/2002 - 28/2/2005
Coding and verification of discrimination facts and conditions, and methods/actions to beat unemployment for target groups facing disabilities and possibly additional multiple discriminations
The EQUAL project entitled PROKLISI aims to develop and promote methods and practices that will facilitate the employment of people who suffer negative discrimination in the labour market due to a disability condition. In addition, special focus will be given to those disabled people who face multiple discrimination due to the disability as the main cause of discrimination but combined with other additional discriminatory conditions (e.g. disabled people who are also migrants or drug-addicted or women, etc).
OPIS - GR-DeAN
1/1/2003 - 31/12/2003
Organisation and Support of the National Network "eAccessibility.gr" for Universal Access in the Information Society
The project is concerned with the organization and support of the National Network GR-DeAN (Greek Design for All e-Accessibility Network) www.e-accessibility.gr.
EPET-II: SOFTWARE USABILITY
1/1/2000 - 30/6/2001
Human Network on Software Usability
EPET-II: HERMES
1/1/2000 - 30/6/2001
New Technologies for Distance Education
EPET-II: DIALEXIKO
1/11/1999 - 30/4/2001
Development of a Lexical Database for the Modern Greek language organised into semantically interrelated sets
EPET-II: 98AMEA28
NAUTILUS

1/6/1999 - 31/12/2000
Unified Web Browser for People with Disabilities

Contribution / Participation in R&D project work initiated by other ICS-FORTH Laboratories

TECHNOMATHEIA
15/1/2001 - 30/10/2004
Promotion Network for life-long Training & Distance Skills Accreditation in SMEs
The objective of this project is the dissemination and consolidation of life-long education and training in SMEs as well as the exploitation of new technological applications in training and acquisition of certified vocational skills, especially in IT and the internet. The project aims at supporting people at risk of exclusion in the labour market by providing opportunities for certified training and by creating systems and support mechanisms within the market that facilitate their vocational integration.
INTERREG / Greece - Cyprus
1/1/1998 - 31/10/2001
Crete - Telematics Centre
EPET-II: ECTourism
1/6/1999 - 31/5/2001
E-Commerce system for tourist services through the Internet

Contribution / Participation in R&D project work initiated by the University of Crete

OISTROS
1/9/2001 - 31/12/2006
Support and Enrichment of the Library and Information Services of the University of Crete" - Workpackage 4.5 "Establishment of a support service for users with disabilities"
Conditions of Use | Privacy Policy