Πιο προσβάσιμη έκδοση
ΙΠ > ΕΥΟΡ > Ε & Α Δραστηριότητες > Site Map.Αναζήτηση.Βοήθεια.ΕλληνικάEnglish

.Εκτύπωση

 Ινστιτούτο Πληροφορικής

Ε & Α Δραστηριότητες

Οι ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής στοχεύουν στην εύρεση απαντήσεων αλλά και ολοκληρωμένων λύσεων στα ακόλουθα θεωρητικά, υπολογιστικά και σχεδιαστικά προβλήματα.

Perceptual capabilities:

Ποιά είναι η μέγιστη πληροφορία που μπορεί να αποκτήσει ένα ρομπότ για το περιβάλλον του χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες του; Επιπλέον, τι είδος πληροφορίας χρειάζεται ένα ρομπότ σε σχέση με το περιβάλλον προκειμένου να επιδείξει συγκεκριμένες επιθυμητές και πιθανώς νοήμονες συμπεριφορές;

Robot behaviors and sensory-motor coordination:

Με ποιό τρόπο οι θεμελιώδεις γνωστικές δυνατότητες μπορούν να συνδυαστούν με στρατηγικές ελέγχου ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητές συμπεριφορές του ρομπότ; Σ'αυτή τη διαδικασία τι ρόλο παίζουν τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και οι μηχανικές ιδιότητες του ρομπότ;

Μάθηση:

Πως μπορεί ένα ρομπότ να αναπτύσει δυνατότητες μέσω της επαφής του με το περιβάλλον; Με ποιό τρόπο η συσσωρευμένη εμπειρία μπορεί να το βοηθήσει να βελτιώσει τις ικανότητές του;


Current Research Projects and Networks  |    Past Research Projects and Networks


Current Research Projects and Networks

 

      INDIGO

  Ερευνητικός Στόχος:

  Το INDIGO στοχεύει στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς έξυπνων κινούμενων ρομποτικών συστημάτων τα οποία θα λειτουργούν και θα εκτελούν εργασίες σε καθημερινά περιβάλλοντα, δίνοντας έμφαση στην αλληλεπίδρασή τους με τους ανθρώπους. Σε αντίθεση με προηγούμενες σχετικές ερευνητικές εργασίες, στο INDIGO θα δοθεί έμφαση στην προαγωγή τεχνολογιών που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής. Αυτή θα επιτευχθεί τόσο με την αντίληψη, την κατανόηση και την ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς από το ρομπότ, όσο και με την παραγωγή κατάλληλων ενεργειών και εκφράσεων από μέρους του ρομπότ οι οποίες είναι εμπνευσμένες και προσανατολισμένες στον άνθρωπο.

      ΞΕΝΙΟΣ - Επικοινωνία χρήστη-ρομπότ βασισμένη σε αντίληψη οπτικής πληροφορίας, επεξεργασία φωνής και παραγωγή φυσικής γλώσσας για χρήση σε ρομποτικά συστήματα ξενάγησης.

  Ερευνητικός Στόχος:

  Στο έργο ΞΕΝΙΟΣ θα αναπτυχθεί σύστημα επικοινωνίας χρήστη-ρομπότ, βασισμένο σε αντίληψη οπτικής πληροφορίας, επεξεργασία φωνής και παραγωγή φυσικής γλώσσας. Το εν λόγω σύστημα θα χρησιμοποιηθεί σε ρομποτικές πλατφόρμες ξενάγησης και παροχής πληροφοριών σε φυσικούς και απομακρυσμένους (μέσω του Παγκόσμιου Ιστού) επισκέπτες εκθεσιακών χώρων και μουσείων. Μέχρι το τέλος του έργου, θα έχει αναπτυχθεί πλήρως ένα πρωτότυπο σύστημα το οποίο θα δοκιμαστεί για μεγάλη χρονική περίοδο σε μουσεία ή/και εκθεσιακούς χώρους και θα αλληλεπιδρά αυτόνομα και δυναμικά με τους επισκέπτες των χώρων αυτών.

      MATHESIS - Εκμάθηση μέσω Παρατήρησης γιά Γνωσιακούς Πράκτορες

  Ερευνητικός Στόχος:

  Το ερευνητικό πρόγραμμα MATHESIS στοχεύει στην διερεύνηση θεμελιωδών πτυχών της επικοινωνίας μεταξύ των μελών μιάς κοινωνικής ομάδας και της προσαρμοστικότητας της συμπεριφοράς τους, ειδικά σε σχέση με τον καθορισμό του εννοιολογικού περιεχομένου των ενεργειών των άλλων μελών της ομάδας. Αυτό θα καταδειχθεί με την ανάπτυξη τεχνητών γνωσιακών πρακτόρων, πρώτιστα ρομποτικών, ικανών να μάθουν ένα ρεπερτόριο κινήσεων μέσω παρατήρησης. Ως εκμάθηση μέσω παρατήρησης νοείται η ικανότητα ενός πράκτορα να εντοπίσει τη στρατηγική δράσης άλλων πρακτόρων μόνο μέσω παρατήρησης της συμπεριφοράς τους, χωρίς δηλαδή τον πειραματισμό που απαιτείται από άλλες διαδικασίες εκμάθησης όπως είναι η επανειλημμένη εξάσκηση. Κατά τη διάρκεια του ερευνητικού αυτού πρόγραμματος, η προσπάθεια από την πλευρά της νευροφυσιολογίας θα επικεντρωθεί στην επιβεβαίωση προκαταρκτικών πειραματικών παρατηρήσεων που δείχνουν οτι στον εγκεφαλικό φλοιό υπάρχει σημαντική επικάλυψη της εκτέλεσης μιάς δράσης, της παρατήρησης μιάς δράσης και της ανάκλησης μιάς δράσης. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση του κινητικού συστήματος, τόσο των βιολογικών, όσο και των τεχνητών γνωσιακών πρακτόρων, όπως π.χ. γίνεται στην εκπαίδευση μέσω παρατήρησης με τη χρήση βιντεοταινιών κατά την προπόνηση αθλητών. Το ερευνητικό πρόγραμμα MATHESIS θα αξιολογήσει τη γενικότητα, την ακρίβεια και την ευρωστία των αντίστοιχων γνωσιακών αρχιτεκτονικών μέσω της υλοποίησης ρομποτικών και άλλων τεχνητών γνωσιακών πρακτόρων. Aπό την πλευρά της αναπτυξιακής ψυχολογίας, η ερευνητική προσπάθεια θα επικεντρωθεί στον προσδιορισμό του σταδίου ανάπτυξης νηπίων και παιδιών, μετά το οποίο η εκμάθηση μέσω παρατήρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά.

      MUSCLE Network of Excellence (Multimedia Understanding through Semantics, Computation and Learning)

  Χρηματοδοτικός Οργανισμός:
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, FP6
  Μονάδα Ε2: Διαχείριση γνώσης και δημιουργία Περιεχομένου

  Ερευνητικός Στόχος:

  Το MUSCLE στοχεύει στη δημιουργία και την υποστήριξη ενός πανευρωπαϊκού δικτύου αριστείας που θα βοηθά τη συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ομάδων στους τομείς της ανάκτησης πολυμεσικής πληροφορίας και της μηχανικής μάθησης. Ο σκοπός είναι η επίτευξη προόδου στους παρακάτω τομείς: (α) Χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης και αλληλεπίδρασης διάφορων μονάδων για την (ημι)αυτόματη δημιουργία μετα-δεδομένων με σημασιολογικό περιεχόμενο για πολυμεσικά αρχεία. (β) Εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης για τη δημιουργία μιας νέας γενιάς ανθρωποκεντρικών διεπαφών που θα είναι ικανές να βοηθούν τους χρήστες στην εξερεύνηση πολύπλοκων πολυμεσικών δεδομένων. (γ) Βελτίωση της χρηστικότητας και την ικανότητας ανταλλαγής ετερογενών και κατανεμημένων μετα-δεδομένων με της εισαγωγή περιγραφών δεδομένων με υψηλό σημασιολογικό περιεχόμενο και την παροχή της ικανότητας εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με αυτό. (δ) Συμβολή στη διάδοση και την κατανόηση της παραγόμενης τεχνολογίας από τους τελικούς χρήστες. (ε) Μέσω της ικανοποίησης των παραπάνω αντικειμενικών στόχων το MUSCLE αποσκοπεί στην επίτευξη ευρείας και δημοκρατικής πρόσβασης στην πλήροφορίς και της γνώση από όλους του ευρωπαίους πολίτες (π.χ e-εκαίδευση, παροχή εμπλουτισμένης πολιτιστική κληρονομιάς, κλπ).

     BIOLOCH

  Χρηματοδοτικός Οργανισμός:
  EU IST - Furure and Emerging Technologies Programs
  Specific Targeted Research or Innovation Project (STREP)

  Ερευνητικός Στόχος:

  Ο στόχος του έργου είναι η κατανόηση των συστημάτων κίνησης και αντίληψης των απλών έμβιων οργανισμών και ο σχεδιασμός/κατασκευή mini και micro ρομποτικών συστημάτων που θα βασίζονται σε τέτοια βιολογικά συστήματα. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η ανάπτυξη μιας εντελώς νέας γενιάς αυτόνομων ευφυών συστημάτων ικανών να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον όπως οι ζώντες οργανισμοί και η επίδοσή τους να είναι συγκρίσιμη με αυτή των προαναφερθέντων οργανισμών.

  Αυτές οι μηχανές μπορεί να αποδειχτούν χρήσιμες σε εφαρμογές σε διάφορα πεδία που σχετίζονται με το πρόβλημα της ''διερεύνησης'', για παράδειγμα σε ιατρικές εφαρμογές και ειδικότερα στην micro-ενδοσκόπηση. Αυτές οι μηχανές δεν θα σχεδιαστούν μόνο, αλλά και θα κατασκευαστούν με ένα τρόπο που μιμείται τη βιολογία. Οι κινητικές και αισθητηριακές ικανότητες θα προκύψουν με τη χρήση υβριδικών τεχνικών κατασκευής, ολοκληρωμένης χρήσης ενεργών υλικών και αισθητήρων και ενσωματωμένο έλεγχο χαμηλού επιπέδου.

Top of the page


Past Research Projects and Networks

      RECOVER - Photorealistic 3D Reconstruction of Perspective Paintings and Pictures

  Χρηματοδοτικός Οργανισμός:
  EC 6th Framework research program: Co-operative Research Project

  Ερευνητικός Στόχος:

  Στόχος του RECOVER είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος για την ημιαυτόματη εξαγωγή τρισδιάστατων (3Δ) μοντέλων των σκηνών που απεικονίζονται σε προοπτικούς πίνακες. Τέτοια 3Δ μοντέλα πινάκων αποτελούν ένα νέο και συναρπαστικό τρόπο για να έλθει το ευρύ κοινό σε επαφή με την τέχνη. Οι θεατές θα μπορούν πλέον να έχουν την αίσθηση της εμβύθισης. Οι πίνακες δεν είναι πια στατικά αντικείμενα προερχόμενα από ένα μακρινό παρελθόν αλλά μετατρέπονται σε ζωντανές οντότητες. Με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού, οι θεατές θα μπορούν να περιεργάζονται ένα πίνακα, αλληλεπιδρώντας μαζί του και παρατηρώντας τον από διαφορετικά σημεία. Κάτι τέτοιο διευκολύνει την κατανόηση της απεικονιζόμενης σκηνής στα χωρικά και χρονικά πλαίσια στα οποία την συνέλαβε ο καλιτέχνης. Τελικά, η θέαση πινάκων καθίσταται μια πιό ευχάριστη, εξερευνητική διαδικασία, ενισχύοντας το ενδιαφέρον του κοινού για την τέχνη και την πολιτιστική κληρονομιά γενικότερα.

      GNOSYS- An Abstraction Architecture for Cognitive Agents

  Χρηματοδοτικός Οργανισμός:
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, FP6
  Μονάδα Ε5: Cognitive Systems
  Specific Targeted Research or Innovation Project (STREP)

  Ερευνητικός Στόχος:

  Το όραμα του ερευνητικού έργου είναι η δημιουργία μιας αρχιτεκτονικής για Cognitive Agents και η επαλήθευση της σε άγνωστα εξωτερικά (εκτός κτιρίων) περιβάλλοντα με την δημιουργία ενός ρομπότ που θα την υλοποιεί. Η αρχιτεκτονική θα περιλαμβάνει κύριες λειτουργίες που εμφανίζονται στις ανθρώπινες γνωσιακές διαδικασίες και θα ενοποιεί τον κύκλο των αντίληψης-δημιουργίας γνώσης-αφαίρεσης-σκέψης-δράσης. Η δημιουργία της γνώσης θα υποστηρίζεται από ένα κατάλληλο σύστημα εννοιών με τον αντίστοιχο μηχανισμό αφαίρεσης. Το σύστημα εννοιών είναι η αναπαράσταση της γνώσης του agent για τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Αντικείμενα, σχέσεις, στόχοι, το πλαίσιο αναφοράς και στρατηγικές επίλυσης θεωρούνται όλα σαν γνώση σχετικά με μια κατάσταση. Ο μηχανισμός αφαίρεσης είναι υπεύθυνος για την δημιουργία και την οργάνωση μιας ιεραρχίας εννοιών ενώ η διαδικασία σκέψης ενεργεί πάνω στο σύστημα εννοιών με σκοπό να κάνει προβλέψεις για το αποτέλεσμα υποψηφίων ιδεατών πράξεων για να επιλέξει τελικά αυτή που θα προσκομίσει το μέγιστο όφελος. Η αρχιτεκτονική θα περιλαμβάνει έναν μηχανισμό ελέγχου της προσοχής σαν μέσο για την διαχείρηση της πολυπλοκότητας, της προτεραιότητας των αντιδράσεων, την ανίχνευση καινούργιων καταστάσεων και την δημιουργία νέων στόχων. Αισθητηριακοί και κινητικοί μηχανισμοί της προσοχής θα χρησιμοποιηθούν παράλληλα. Ένα υπολογιστικό μοντέλο που στηρίζεται στην εκτέλεση στόχων θα επιτρέψει την ενοποίηση των στόχων του χρήστη και του agent σ' ένα κοινό σύστημα. Ένα υπο-σύστημα δημιουργίας στόχων θα επιτρέψει στον agent να δημιουργεί δικούς του στόχους. Η μέθοδος της εκμάθησης δια ανταμοιβής θα προσφέρει τον τρόπο με τον οποίο ο agent θα μαθαίνει καινούργιες στρατηγικές επίτευξης ενός στόχου. Ο κύκλος κλείνει έχοντας τις αντιδράσεις του agent να τροποποιούν την γνώση του μέσω της αντίληψης. Η αρχιτεκτονική θα υλοποιηθεί σε μια ρομποτική εφαρμογή, αυτή της πλοήγησης σε άγνωστα εξωτερικά περιβαλλόντα, αλλά δεν θα είναι καθ' οποιονδήποτε τρόπο περιορισμένη μόνο σε αυτού του είδους την εφαρμογής. Διάφορα εξωτερικά περιβάλλοντα θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της αρχιτεκτονικής.

      MultiSens - Cameras as Multifunctional Sensors for Automated Processes

  Χρηματοδοτικός Οργανισμός:
  EC 6th Framework research program: Co-operative Research Project

  Ερευνητικός Στόχος:

  Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ''έξυπνης'' κάμερας για τον έλεγχο και εντοπισμό προβλημάτων σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Η κάμερα θα υποκαταστήσει ένα πλήθος αισθητήρων που χρησιμοποιούνται τώρα και έτσι θα μειώσει σημαντικά το χρόνο προετοιμασίας της λειτουργίας των μηχανημάτων. Θα αναπτυχθούν δύο πρωτότυπα. Το ένα θα απευθύνεται σε χαμηλής ταχύτητας (40ms) εφαρμογές ενώ το δεύτερο σε υψηλής ταχύτητας (1ms) εφαρμογές.

  Στις περισσότερες αυτόματες μηχανές συναρμολόγησης χρησιμοποιείται ένας μεγάλος αριθμός (συνήθως ακριβών) αισθητήρων που ελέγχουν κατά πόσο η μηχανή λειτουργεί σωστά. Ένα τυπικό παράδειγμα είναι αυτό του αισθητήρα που ελέγχει κατά πόσο ένας μηχανικός βραχίονας έχει απομακρυνθεί πριν το αντικείμενο περάσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Η διαδικασία έναρξης λειτουργίας αυτών των αισθητήρων και ο προγραμματισμός του σωστού χρονισμού είναι μία χρονοβόρα διαδικασία. Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθεί ένα σύστημα κάμερας που θα βοηθήσει τις 135000 ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις βιομηχανικού αυτοματισμού να βελτιώσουν τις μηχανές τους.

  Η προτεινόμενη συσκευή είναι ουσιαστικά μία κάμερα που συνδυάζεται με μία μονάδα επεξεργασίας και θα μπορεί να ερμηνεύει ακολουθίες εικόνων από την αυτοματοποιημένη διαδικασία, να αναφέρει βλάβες αλλά και αποκλίσεις από την ορθή λειτουργία και να υποβοηθά στον προγραμματισμό της σωστής ακολουθίας ενεργειών. Στο έργο συνεργάζονται δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον τομέα των ολοκληρωμένων οπτικών συστημάτων (ProDesign, Γερμανία and Analogic Computers, Ουγγαρία). Θα συμπεριλάβουν την προτεινόμενη συσκευή στη λίστα των προϊόντων τους και θα εκμεταλλευθούν άμεσα τα αποτελέσματα του έργου. Τρεις ακόμα μικρομεσαίες μηχανολογικές επιχειρήσεις (Hage Sondermaschinenbau, automation for automotive industry, Αυστρία; Hajek-Engineering, επεξεργασία και συσκευασία τροφίμων, Αυστρία and Hochrainer, assembly automation, Γερμανία) παρέχουν ένα ευρύ πεδίο διαφορετικών αυτοματοποιημένων διεργασιών σαν βάση της ανάπτυξης. Οι ερευνητικοί φορείς (Profactor, Αυστρία; FORTH, Ελλάδα; MTA-SZTAKI, Ουγγαρία) θα αναπτύξουν τους αλγόριθμους και τις μεθόδους για την ερμηνεία των εικόνων και τον εντοπισμό των λαθών σε πραγματικό χρόνο.

     ActiPret - Interpreting and Understanding Activities of Expert Operators for Teaching and Education

  Ερευνητικός Στόχος:

  Ο στόχος του έργου ActIPret είναι η ανάπτυξη μιας γνωστικής μεθοδολογίας όρασης που ερμηνεύει και καταγράφει ενέργειες ανθρώπων που χειρίζονται εργαλεία. Το έργο εστιάζεται στην ενεργή παρατήρηση και ερμηνεία των ενεργειών, on parsing the sequences into constituent behaviour elements, και στην εξαγωγή των θεμελιωδών ενεργειών και των λειτουργικών τους εξαρτήσεων. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει δυνατή η παρακολούθηση των ειδικών που εκτελούν περίπλοκα έργα όπως η επιδιόρθωση μηχανών ή η περιποίηση φυτών. Οι ενέργειες του ειδικού ερμηνεύονται και αποθηκεύονται με τη χρήση ενός πλάνου ενεργειών σε όρους φυσικής γλώσσας. Το πλάνο αυτό των ενεργειών είναι ένας indexed οδηγός στη μορφή τρισδιάστατων ανακατασκευασμένων σκηνών οι οποίες μπορούν να αναπαραχθούν οποτεδήποτε και οπουδήποτε για πολλούς χρήστες με τη χρήση εξοπλισμού επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality).

     WebFair - Web Access to Commercial Fairs Through Mobile Agents

  Ερευνητικός Στόχος:

  Το έργο WebFAIR στοχεύει στην υποστήριξη μεγάλων εμπορικών εκθέσεων σε επίπεδο marketing και προώθησης παρέχοντας πρόσβαση σε πληροφορία και υπηρεσίες των εκθέσεων. Ουσιαστικά, το WebFAIR στοχεύει στην παροχή των μέσων σε απομακρυσμένους εταιρικούς ή ιδιώτες χρήστες για την ενεργή και προσωπική εξερεύνηση (πλοήγηση) του χώρου και της οπτικής πληροφορίας για εμπορικούς σκοπούς.

  Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός αλληλεπιδρόντος tele-presence συστήματος (WebFAIR) που βασίζεται σε κινούμενα ρομποτικά συστήματα ικανά να παρέχουν πρόσβαση σε μεγάλες εκθέσεις και εμπορικές εκδηλώσεις μέσω του World-Wide Web. Ο χρήστης βλέπει μέσω των ''ματιών'' (κάμερες) του ρομπότ και ακούει μέσω των ''αυτιών'' του (μικρόφωνα). Μέσω του, χρήστες από όλο τον κόσμο θα μπορούν να ελέγχουν τηλεματικά το ρομπότ και να καθορίζουν τα συγκεκριμένα εκθέματα ή τα σημεία που επιθυμούν να επισκεφτούν.

     Lifeplus

  Ερευνητικός Στόχος:

  Το έργο LIFEPLUS προτείνει καινοτόμες 3-διάστατες ανακατασκευές αρχαίων νωπογραφιών σε ένα περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) μέσω της αναβίωσης σε πραγματικό χρόνο της χλωρίδας και πανίδας που αναπαριστούν και της προσθήκης κινούμενων ιδεατών χαρακτήρων (animated virtual characters) οι οποίοι επιδεικνύουν δραματουργικές συμπεριφορές τεχνητής ζωής (artificial life). Πιο λεπτομερώς, οι στόχοι του LIFEPLUS είναι:

  - Ρεαλιστική αναπαράσταση τεχνητής ζωής πραγματικού χρόνου σε περιβάλλοντα επαυξημένης πραγματικότητας.
  - Αυτόματος υπολογισμός της θέσης μιάς κάμερας (camera tracking) σε άγνωστα περιβάλλοντα και σε πραγματικό χρόνο.
  - Σχεδιασμός επιτυχημένων εγκαταστάσεων ιδεατών χαρακτήρων.
  - Ανάπτυξη εκφραστικής, αυτόνομης κινηματογραφίας για διαδραστικά ιδεατά περιβάλλοντα.

  Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή της σχετικής τεχνολογίας στοχεύει αρχικά στο πεδίο της πολιτιστικής κληρονομιάς, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό αλλά συμπεριλαμβάνει όλες τις μελλοντικές μορφές ψυχαγωγίας βασισμένων στη θέση (location-based), τα θεάματα για ηλεκτρονικούς επισκέπτες (e-visitors) καθώς και την παραγωγή οπτικού υλικού για την τηλεοπτική/κινηματογραφική βιομηχανία.

      TOURBOT - Interactive Museum Tele-presence Through Robotic Avatars

  Χρηματοδοτικός Οργανισμός:
  EU-IST Programme DG-XIII

  Ερευνητικός Στόχος:

  Ο στόχος του προγράμματος TOURBOT είναι η ανάπτυξη ενός διαλογικού ρομπότ-ξεναγού που θα είναι ικανό να παρέχει προσωπική πρόσβαση στα εκθέματα ενός μουσείου μέσω Internet. Μέσω του συστήματος TOURBOT το ρομπότ δέχεται εντολές από τον χρήστη μέσω internet που τον καθοδηγούν στο χώρο του μουσείου και στην επίσκεψη συγκεκριμένων εκθεμάτων. Επιπλέον μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας ευέλικτος ξεναγός για τους επισκέπτες του μουσείου.

     PRIME- Prediction of Congestion and Incidents in Real Time For Intelligent Incident Management and Emergency Traffic Management

  Χρηματοδοτικός Οργανισμός:
  EU-IST Programme DG-XIII

  Ερευνητικός Στόχος:

  Το πρόγραμα PRIME στοχεύει στην αντιμετώπιση του προβλήματος των οδικών ατυχημάτων βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος εντοπισμού και αντιμετώπισης ατυχημάτων με τη χρήση πρωτοποριακών τεχνικών. Το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει την εμπειρία παρεμφερών Ευρωπαικών προγραμμάτων και ειδικά του IN-RESPONSE, και θα ολοκληρώσει τη διαδικασία εντοπισμού και αντιμετώπισης ατυχημάτων. Οι πρωτοποριακές τεχνικές περιλαμβάνουν βελτιώσεις στη δυναμική πρόβλεψη, εντοπισμό και επαλήθευση ατυχημάτων. Αυτές οι τεχνικές χρησιμεύουν στον Διαχειριστή της κυκλοφορίας και βοηθούν στην ολοκλήρωση των τεχνικών υψηλής τεχνολογίας που είναι ήδη διαθέσιμες στην αγορά. Στοχεύουν επίσης στην ολοκλήρωση των τεχνολογιών διαχείρησης ατυχημάτων και ασφάλειας στους δρόμους. Θα αναπτυχθεί ένα πρότυπο σύστημα που θα περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων, μοντέλα και αλγόριθμους που θα ελέγχονται off-line (χρησιμοποιώντας πληροφορία από 3 Ευρωπαικά μέρη) και on-line (χρησιμοποιώντας πληροφορία από 2 Ευρωπαικά μέρη). Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει έλεγχο κάθε μεμονωμένου τμήματος του πρωτοτύπου ξεχωριστά (εντοπισμός, πρόβλεψη και επαλήθευση) και ένας εξομοιωτής θα αξιολογήσει τα μέρη του συστήματος.

     DRIVER - Integrated System for Assistive Navigation of Robotic Wheelchair Platforms

  Διάρκεια έργου: Ιούνιος 1999 - Νοέμβριος. 2000

  Χρηματοδοτικός Οργανισμός:
  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ελλάς, Πρόγραμμα για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες (EPET-AMEA).

  Ερευνητικός Στόχος:

  Το έργο DRIVER στοχεύει στην υποβοήθηση ανθρώπων με ειδικές ανάγκες στην πλοήγηση ενός ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου. Με βάση αυτό το στόχο, θα ενισχυθούν κατάλληλα οι ικανότητες πλοήγησης του αμαξιδίου ώστε να επιτρέπουν ημι-αυτόνομη πλοήγηση. Ο χρήστης ελέγχει την διαδικασία πλοήγησης και καθορίζει τον επιθυμητό προορισμό. Το σύστημα θα είναι ασφαλές, φιλικό προς τον χρήστη και θα προσαρμόζεται εύκολα σε εμπορικά διαθέσιμα αναπηρικά αμαξίδια. Συνεπώς, ο βασικός στόχος του DRIVER είναι η ανάπτυξη, αξιολόγηση και εγκατάσταση ενός συστήματος πλοήγησης που θα χρησιμοποιηθεί σαν βοηθητικό σύστημα σε ρομποτικά αναπηρικά αμαξίδια.

     TACIT - Theory and Applications of Continuous Interaction Techniques

  Διάρκεια έργου: 3 χρόνια

  Χρηματοδοτικός Οργανισμός:
  Training and Mobility of Researchers (Research Networks), DG XII

  Ερευνητικός Στόχος:

  Ο στόχος του δικτύου TACIT είναι η ανάπτυξη μιας Θεωρίας Τεχνικών Συνεχών Αλληλεπιδράσεων (Theory of Continuous Interaction Techniques). Οι τεχνικές αυτές αφορούν στην αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και υπολογιστών με τη μορφή χειρονομιών, ομιλία και κατανόηση της γλώσσας του σώματος. Η θεωρία θα αναπτυχθεί σ'ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο που θα συνδυάζει διαφορετικές απόψεις και επιστήμες όπως αυτές της επιστήμης υπολογιστών, γλωσσολογίας, γνωστικής ψυχολογίας και σημειολογίας. Στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ενιαίου και ολοκληρωμένου πλαισίου πληροφορίας που θα επιτρέπει και θα διευκολύνει την εφαρμογή ενός συνδυασμού υπαρχόντων και καινοτόμων εφαρμογών αλληλεπίδρασης οι οποίες αναμένεται να καταστούν απαραίτητες στην ανάπτυξη των interfaces μέχρι το 2010. Η θεωρία θα εφαρμοστεί σε ένα πλήθος σεναρίων και θα καθοριστεί με τη βοήθεια πειραματικών τεχνικών καθώς και τυπικής επισημοποίησης. Τα σενάρια θα επιλεχτούν με βάση την άποψη που οι βιομηχανίες έχουν για την πορεία της αγοράς και το πιθανό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η παραπάνω αναφερθείσα βιομηχανική άποψη θα εξαχθεί μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών που συμμετέχουν στο έργο και της βιομηχανίας.

      NEMESIS - New Multimedia Services using Analysis Synthesis

  The NEMESIS project targets the applications of professional digital video post-production and new multimedia editing. This project relies on a new powerful content-based image sequence representation scheme to make possible the use of cutting edge image analysis tools in the domain of multimedia contents production. NEMESIS proposes to integrate and to develop automatic image analysis/synthesis techniques providing a set of objects (e.g. regions, layers and 3D objects over time), from sequences of monocular natural images. The NEMESIS project will develop a coherent software platform allowing new functionnalities for image sequence manipulation outperforming existing post-production tools.

     Vision-based Robot Navigation Research Network

  Διάρκεια έργου: 3 χρόνια

  Χρηματοδοτικός Οργανισμός:
  Training and Mobility of Researchers (Research Networks), DG XII

  Ερευνητικός Στόχος:

  Ο στόχος του δικτύου VIRGO είναι να συντονίσει Ευρωπαικές δραστηριότητες σε ερευνητικό και μεταπτυχιακό επίπεδο που στοχεύουν στην ανάπτυξη ευφηών ρομποτικών συστημάτμε ικανότητες πλοήγησης σε (μερικώς) άγνωστα και πιθανώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα. Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω ενός κοινού πλαισίου εργασίας που θα ενδυναμώσει τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες των ευρωπαικών εργαστηρίων που δραστηριοποιούνται ήδη στη συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή. Συγκεκριμένα, θα μελετηθούν διαφορετικές αναπαραστάσεις του περιβάλλοντος που βασίζονται στην οπτική πληροφορία και οι μέθοδοι που επεξεργάζονται αυτές τις αναπαραστάσεις και τις χρησιμοποιούν για τον έλεγχο της κίνησης του ρομπότ. Το δίκτυο VIRGO αποτελούν δέκα οργανισμοί από οκτώ ευρεωπαικές χώρες: ΙΤΕ (συντονιστής του δικτύου), AUC, DIST, TUG, KTH, U-BONN, INRIA, GMD, DIKU, U-ZURICH.

     NAVIGATOR - Robot Navigation in Unknown Environments Using Visual Information

  Διάρκεια έργου: Ιαν. 1996 - Δεκ. 1997

  Χρηαματοδοτικός Οργανισμός:
  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ελλάς

  Ερευνητικός Στόχος:

  Το έργο NAVIGATOR ασχολείται με το πρόβλημα της πλόηγησης ρομπότ σε μερικών άγνωστα περιβάλλοντα. Χρησιμοποιεί την έννοια των χωρικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (landmarks) και τις μεταξύ τους χωρικές σχέσεις για την κατανόηση του χώρου και πληροφορίας για τη θέση του ρομπότ (localization). Η γνώση του συστήματος για το περιβάλλον καθορίζεται από τα περιεχόμενα μιας οπτικής μνήμης που περιέχει ένα μεγάλο αριθμό προτύπων που αντιστοιχούν σε περιγραφές των χωρικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που είναι γνωστά στο σύστημα. Η οπτική αναγνώριση των χωρικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων με τη χρήση ποιοτικών περιγραφών σε συνδυασμό με την οπτική μνήμη, διευκολύνει την πλοήγηση χωρίς τη χρήση χαρτών του περιβάλλοντος πομπούς που χρησιμοποιούνται στις παραδοσιακές προσεγγίσεις.

     ARHON - Multimedia System for Archival, Annotation and Retrieval of Historical Documents

  Το έργο ARHON στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος πολυμέσων για την αρχειοθέτηση και ανάκτηση ιστορικών ντοκουμέντων. Αυτά τα ντοκουμέντα αποθηκεύονται σαν πρότυπες εικόνες και εμπλουτίζονται με τη χρήση ενός σημειολογικού συστήματος δεικτών το οποίο διευκολύνει τη διαδικασία ανάκτησης με βάση το σημειολογικό τους περιεχόμενο. Δεδομένου ότι τα ντοκουμέντα αυτά χρνολογούνται αρκετές εκατοντάδες χρόνια και έχουν υποστεί φθορά χρησιμοποιούνται τεχνικές επεξεργασίας εικόνων για την βελτίωση της εμφάνισης τους σ' ένα αποδεκτό επίπεδο ποιότητας.

     DIVAN - Distributed audio-Visual Archives Network

Top of the page