Πιο προσβάσιμη έκδοση
ΙΠ > ΕΥΟΡ > Σύνδεσμοι >  Site Map.Αναζήτηση.Βοήθεια.ΕλληνικάEnglish

.Εκτύπωση

 Ινστιτούτο Πληροφορικής

Σύνδεσμοι

 

Η σελίδα αυτή περιέχει αναφορές σε υλικό που αφορά την έρευνα στους τομείς της Υπολογιστικής Όρασης και της Ρομποτικής.

 

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενότητες:

[ Computer Vision Homepages ] [ Computer Vision Archives ] [ Image Understanding Environments ] [ Robotics ] [ Related Links ] [ Conferences ] [ Laboratories ] [ Searchable Bibliographies/Journals ]
[ Resources ] [ Networks ] [ Newsgroups ] [ Organizations ]


Computer Vision Homepages

Top of the page

.

Computer Vision Archives

Announcements, articles, etc
Image and sequence archives

Top of the page

.

Image Understanding Environments

Top of the page

.

Robotics Sites

Top of the page

.

Vision & Robotics-Related Links

Top of the page

.


You can also consult the Computer Vision Related Links list from CMU.

Conferences and Symposia

Computer Vision | Robotics | Image Processing | Signal Processing | Neural Networks |
Planning & Scheduling | Machine Learning | Artificial Intelligence | Computer Graphics |
Visualization | Virtual Environments | Human Computer Interaction | Mobile Computing |
Biocomputing | Cognitive Science
Computer Vision Conferences from USC

Top of the page

.

Groups and Laboratories around the world

Here you can find links to the home pages of a few selected laboratories. A list of Computer Vision research groups is maintained by CMU. There is also a list of Vision Research WWW servers from UC Irvine as well as a list of Signal Processing labs from Rice U.

Top of the page

.

Searchable Bibliographies / Journals

Top of the page

.

Resources

Top of the page

.

Related Networks

Networks of Excellence: ECVNet | NEuroNet | MLnet
TMR Networks: VIRGO | SMART

USENET News Groups

comp.ai.vision
comp.robotics
sci.image.processing
comp.dsp
comp.ai.neural-nets
comp.graphics.research
comp.graphics.visualization
comp.compression
comp.compression.research
sci.engr.control

Top of the page

.

Organizations

IEEE | ACM | IAPR | ISPRS | SPIE | OSA | SIAM | BMVA | UKIVA | DAVIC | ARVO | NEI | IEE | ISCA