Σύνδεσμοι

Η σελίδα αυτή περιέχει αναφορές σε υλικό που αφορά την έρευνα στους τομείς της Υπολογιστικής Όρασης και της Ρομποτικής.
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενότητες::

[ Computer Vision Homepages ] [ Computer Vision Archives ] [ Image Understanding Environments ] [ Robotics ] [ Related Links ] [ Conferences ] [ Laboratories ] [ Searchable Bibliographies/Journals ] [ Resources ] [ Networks ] [ Newsgroups ] [ Organizations ]

Computer Vision Homepages

Computer Vision Archives
Announcements, articles, etc

Image and sequence archives

Image Understanding Environments

Robotics Sites

Vision & Robotics-Related Links


You can also consult the Computer Vision Related Links list from CMU.

Conferences and Symposia

Computer Vision | Robotics | Image Processing | Signal Processing | Neural Networks | Planning & Scheduling | Machine Learning | Artificial Intelligence | Computer Graphics | Visualization | Virtual Environments | Human Computer Interaction | Mobile Computing | Biocomputing | Cognitive Science Computer Vision Conferences from USC

Groups and Laboratories around the world

Here you can find links to the home pages of a few selected laboratories. A list of Computer Vision research groups is maintained by CMU. There is also a list of Vision Research WWW servers from UC Irvine as well as a list of Signal Processing labs from Rice U.

Searchable Bibliographies / Journals

Resources

Related Networks

Networks of Excellence: ECVNet | NEuroNet | MLnet
TMR Networks: VIRGO | SMART

USENET News Groups

Organizations

IEEE | ACM | IAPR | ISPRS | SPIE | OSA | SIAM | BMVA | UKIVA | DAVIC | ARVO | NEI | IEE | ISCA

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα