Πληροφοριακές Υποδομές στην Υγεία (Health Information Infrastrucutre - HII)

COAS - Υπηρεσία Πρόσβασης σε Κλινικά Δεδομένα (ΥΠΚΔ)

Προσφέρει μία κοινή και ανοικτή διασύνδεση για την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε κλινικά πληροφοριακά συστήματα, όπου έχει προσληφθεί και φυλάσσεται η πρωτότυπη (δημιουργημένη από τον ιατρό ή απευθείας προσληφείσα από ιατρικές συσκευές) κλινική πληροφορία. Ως παρατηρήσεις μπορούν να προσδιοριστούν αρκετές διαφορετικές οντότητες, όπως είναι διαγνώσεις, συνταγογραφίες, αποτελέσματα κλινικών εξετάσεων κλπ.

HRS - Υπηρεσία Πόρων Υγείας (ΥΠΥ)

Χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των διαθέσιμων πόρων (χρήστες, εφαρμογές, συστατικά λογισμικού) ενός συστήματος υγείας, καθώς και των μέσων πρόσβασης σε αυτούς. Παραδείγματα πόρων υγείας μπορούν να θεωρηθούν τα φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές, κλινικά πληροφοριακά συστήματα, μέθοδοι και τεχνολογίες διαθέσιμες για πρόσβαση σε κλινικά χρήσιμη πληροφορία.

PIDS - Υπηρεσία Ταυτοποίησης Ασθενή (ΥΤΑ)

Επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός ασθενή στο εσωτερικό του συστήματος υγείας, τη δημιουργία/ ανάθεση νέων ταυτοτήτων (π.χ. Ενιαίος Αριθμός Μητρώου Ασθενή), ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζεται δυναμικά της πληροφορίας την οποία και διαθέτει άμεσα σε όλα τα συστήματα-συνδρομητές, κάθε φορά που εκείνη τροποποιείται. Μπορεί να εφαρμοστεί κλιμακωτά (π.χ. για τη συσχέτιση ταυτοτήτων σε περιφερειακό/ εθνικό/ διεθνές επίπεδο).

I-EHR IS - Υπηρεσία Δεικτών Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας

Διαχειρίζεται μια ιεραρχική κατηγοριοποίηση ευρετηρίων της κλινικής πληροφορίας σε επίπεδο συστήματος υγείας, σε συνδυασμό με δείκτες στις αντίστοιχες πηγές πληροφορίας.

TS - Υπηρεσία Ορολογίας (ΥΟ)

Διαχειρίζεται (και κατανέμει) κωδικοποιημένα δεδομένα μέσω ενός κεντρικού σημείου αναφοράς ώστε να διευκολύνεται η στατιστική ανάλυση των δεδομένων εντός ενός συστήματος υγείας, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει τον αυτόματο συγχρονισμό όλων των δεδομένων για όσες εφαρμογές έχουν γραφτεί συνδρομητές της. Παρουσιάζει όρους και έννοιες από ένα σημασιολογικό μοντέλο σε ένα άλλο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή υψηλών πολυγλωσσικών εφαρμογών.
Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα