Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

ACGT

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Advancing Clinico-Genomic Clinical Trials on Cancer: Open Grid Services for Improving Medical Knowledge Discovery

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είδος έργου: FP6-IP-No 026996

Πρόγραμμα πλαίσιο: 6ο Κοινοτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Ε & Τ

Συντονιστής/Ανάδοχος: GEIE ERCIM

Εταίροι: FORTH-Greece, INRIA-France, UvA-The Netherlands, PHILIPS-The Netherlands, IJB-Belgium, SIB-Switzerland, LundU-Sweeden, UMA-Spain, UPM-Spain, FHG-Germany, BIOVISTA-Greece, UOC-Greece, UHANN-Germany, PSNC-Poland, CUSTODIX-Belgium, HEALTHGRID-France, ICCS-Greece, USAAR-Germany, SIVECO-Romania, FUNDP-Belgium, UH-Germany, UOXF-Great Britain, Uhok-Japan, IEO-Italy

Διάρκεια: 01/02/2006-31/07/2010

Ημ/νία Λήξης: 2010

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 17.685.539 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 1.276.200 Euro

Στόχος έργου: Το έργο ACGT (Advancing Clinico-Genomic Clinical Trials on Cancer: Open Grid Services for Improving Medical Knowledge Discovery- Αρ. Συμβολαίου 026996) είναι ένα Integrated project του οποίου το εργαστήριο BMI του ΙΠ-ΙΤΕ έχει την ευθύνη για τον τεχνικό και επιστημονικό συντονισμό. Ο βασικός στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής τεχνολογικής υποδομής, βασισμένης σε τεχνολογίες και υπηρεσίες πλέγματος (GRID), με σκοπό να υποστηρίξει την σε Ευρωπαϊκό επίπεδο συνεργασία κέντρων κλινικής έρευνας του καρκίνου και να προωθήσει την αποτελεσματικότερη επεξεργασία κλινικών και γενετικών δεδομένων. Η τεχνολογική αυτή πλατφόρμα θα ενσωματώνει (α) υπηρεσίες για τη σημασιολογική ολοκλήρωση, βασισμένες σε σύγχρονες οντολογίες βιοϊατρικής, πολυεπίπεδων δεδομένων (από το μοριακό, στο επίπεδο οργάνων έως το πληθυσμιακό), (β) υπηρεσίες εξόρυξης και απεικόνισης γνώσης και (γ) υπηρεσίες προσομοίωσης της ανάπτυξης του καρκίνου (in-silico tumor growth). Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν 25 φορείς από 11 χώρες της Ευρώπης και την Ιαπωνία. Εστιάζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας της κλινικής βιοϊατρικής έρευνας για την θεμελίωση της εξατομικευμένης ιατρικής φροντίδας.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα