Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

ADOL

Κατηγορία: commercial

Τίτλος Έργου: ADOL-Anti-doping On Line.Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδειξη καινοτόμου, ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και διαχείρισης δεδομένων ελέγχων doping αθλητών On-Line.

Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Ε&Τ, FORTHNET, OAKA

Είδος έργου: ΓΓΕΤ-Αθλητισμός

Πρόγραμμα πλαίσιο: Παροχή Υπηρεσιών

Συντονιστής/Ανάδοχος: FORTHnet

Εταίροι: Forthnet,OAKA, ITE (ως υπεργολάβος Forthnet)

Διάρκεια: 01/04/2003-30/09/2004

Ημ/νία Λήξης: 2004

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 613.219,69 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 100.000 Euro

Στόχος έργου: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδειξη καινοτόμου, ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και διαχείρισης δεδομένων ελέγχων doping αθλητών On-Line.Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας χρήσης πληροφοριών στον έλεγχο doping καθώς και στη συνεπακόλουθη ανάπτυξη της εθνικής υποδομής για τη μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας ελέγχων, ταχύτητας και ικανότητας ανίχνευσης απαγορευμένων ουσιών.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα