Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

PICNIC

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: Δίκτυο Επαγγελματιών και Πολιτών για Ολοκληρωμένη Φροντίδα

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Είδος έργου: IST/Κοινοτικό Ανταγωνιστικό

Πρόγραμμα πλαίσιο: 5ο Κοινοτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Ε & Τ 1998-2002

Συντονιστής/Ανάδοχος: Danish Cent.of Health Telem., GNR Medical Services

Εταίροι: General Medical Services (Payments) Board, Ireland Tele Danmark Consult A/S, Denmark Satakunta Macro Pilot, Finland VTT Information Technology, Finland North Western Health Board, Ireland Servicio Analuz de Salud, Spain ECOMIT, Spaain South & East Belfast Health & Social Services Trust, UK Systems Team plc/In4tek, UK Erasmus University, Netherlands FORTH, Greece University of Ioannina, Greece MN-Medizinische Netzwerke, Germany University Hospital of Iceland, Iceland Minoru/OpenHealth, France Danish Centre for Health Telematics of County of Funen, Denmark

Διάρκεια: 01/01/2000-28/02/2003

Ημ/νία Λήξης: 2003

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 6.832.048 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 1.131.313 Euro

Web Site: http://www.medcom.dk/picnic/

Στόχος έργου: Το έργο PICNIC ανέπτυξε ένα μοντέλο για τα Ευρωπαϊκά περιφερειακά δίκτυα υγείας & πρόνοιας (ΠΔΥΠ) της επόμενης γενιάς προκειμένου να υποστηρίξει νέες μεθόδους παροχής υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Στον πυρήνα του μοντέλου ενός ΠΔΥΠ βρίσκεται η "Αρχιτεκτονική του PICNIC", η οποία και αποτελείται από ένα εύρος υπηρεσιών και συστατικών πληροφορικής τα οποία καθιστούν δυνατή την παροχή διαλειτουργικότητας στο σύνολο των επιχειρησιακών συστημάτων. Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες που καθορίστηκαν στην αρχιτεκτονική του PICNIC στοχεύουν στην υλοποίηση και υποστήριξη μίας ασθενοκεντρικής, «κοινής» ή «ολοκληρωμένης» φροντίδας (δηλ. Φροντίδας η οποία παρέχεται από μία ομάδα επαγγελματιών υγείας & πρόνοιας προς ένα πρόσωπο ή μία οικογενειακή ομάδα). Ένας αριθμός από φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας & πρόνοιας σε περιφερειακό επίπεδο έχουν αναμιχθεί στο PICNIC. Αυτοί οι φορείς βρίσκονται σήμερα στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης των ΠΔΥΠ της επόμενης γενιάς, προκειμένου να υποστηρίξουν νέες μεθόδους παροχής υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Το όραμα της επόμενης γενιάς ενός περιεκτικού, φιλικού προς το χρήστη, και ασφαλούς δικτύου υγείας & πρόνοιας που να είναι σε θέση να προσφέρει ασθενοκεντρική φροντίδα αποτελεί το βασικό κίνητρο που οδηγεί τις περιφέρειες του PICNIC και προσδιορίζει το σκοπό του έργου.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα