Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής

JUST

Κατηγορία: european

Τίτλος Έργου: JUST-in-time health emergency interventions - Training of non-professionals by Virtual Reality and advanced IT tool.

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Έπιτροπή

Είδος έργου: IST-1999-12581

Πρόγραμμα πλαίσιο: 5ο Κοινοτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Ε & Τ

Συντονιστής/Ανάδοχος: ΙΠ-ΙΤΕ

Εταίροι: UPM , TSD-Projects , DIST, FUNEN, GIUNTI Interactive Labs S.r.l., SAMU,SADIEL, UNIGE, EPFL, EPES

Διάρκεια: 01/01/2000 - 31/05/2003

Ημ/νία Λήξης: 2003

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 3.629.616 Euro

Προϋπολογισμός ΙΤΕ-ΙΠ: 820.849 Euro

Web Site: http://www.justweb.org

Στόχος έργου: Στην προνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική, η αποτελεσματική και στην ώρα της επέμβαση των ανθρώπων που βρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος, μπορεί να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τις παρεπόμενες βλάβες στους τραυματίες. Οι βλάβες αυτές που μπορεί να είναι και αρκετά σοβαρές, δύνανται μερικές φορές να μετατραπούν σε μόνιμες ανικανότητες, που με την σειρά τους προξενούν υψηλότατες κοινωνικές δαπάνες. Επιπλέον, στην παραδοσιακή κατάρτιση, δεν δημιουργούνται εκείνες οι συνθήκες ψυχολογικής και συναισθηματικής φόρτισης που παρατηρούνται στον τόπο του ατυχήματος, με συνέπεια οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να αποκτήσουν τέτοια εμπειρία μόνο σε περίπτωση που βρεθούν οι ίδιοι μπροστά σε ένα τέτοιο ατύχημα. Για τους παραπάνω λόγους, το πρόγραμμα JUST ασχολήθηκε με την κατάρτιση ανθρώπων που λειτουργούν (επαγγελματικά ή εθελοντικά) σ’ ένα σύστημα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών, χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία πληροφορικής. Μέσω των εργαλείων αυτών συμπληρώνεται η παραδοσιακή σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων, με την προσθήκη εργαλείων ελέγχου των ικανοτήτων των χειριστών στην υιοθέτηση των σωστών διαδικασιών λήψης αποφάσεων και στην υπερνίκηση των επικείμενων ψυχολογικών εμποδίων. Το αποτέλεσμα της Ε&Α εργασίας του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός συμπληρωματικού καινοτόμου και με επικυρωμένο περιεχόμενο πολυμεσικού εργαλείου εκπαίδευσης (του Web/CD) για χρήση σε σεμινάρια εκπαίδευσης πολιτών στην προνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική, καθώς επίσης και ένα εργαλείο επαλήθευσης των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια των μαθημάτων αυτών, βασισμένο σε τεχνικές Εικονικής Πραγματικότητας.

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα