Μητρώο Ονομάτων Internet με κατάληξη [.gr]

 
[.gr] logo

Το ΙΤΕ-ΙΠ καταχώρησε και διαχειρίζεται από το έτος 1989 ως σήμερα τον χώρο ονομάτων .gr (Country Code Top Level Domain .gr). Ειδικότερα, το Μητρώο Ονομάτων Internet (GR-Hostmaster) είναι υπεύθυνο για την τεχνική υποστήριξη και λειτουργία του Μητρώου του χώρου .gr, υπό την εποπτεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. υπ' αριθμό 268/73 της 25-11-2002, απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. υπ' αριθμό 351/76 της 15-4-2005 και απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. υπ αριθμό 592/012 της 3-2-2011).

 

Το DNS στην Ελλάδα (1989-2012)

Το Domain Name System (DNS) είναι μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε προκειμένου να γίνει εύκολη η χρήση του διαδικτύου, ιδίως για τον μέσο χρήστη. Μέχρι την ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής η σύνδεση μεταξύ δύο υπολογιστών απαιτούσε την απομνημόνευση από τον χρήστη αριθμητικών "διευθύνσεων", των γνωστών διευθύνσεων IP (IP addresses). Όπως εύκολα μπορεί κάποιος να συμπεράνει η διεύρυνση της χρήσης του διαδικτύου σαν μέσο ανταλλαγής πληροφορίας απαιτούσε την δημιουργία ενός "καταλόγου" διευθύνσεων, μορφής αντίστοιχης με αυτήν ενός τηλεφωνικού καταλόγου. Την ανάγκη αυτή κάλυψε το σύστημα DNS, στο οποίο μια αριθμητική διεύθυνση (π.χ. 193.201.166.11) αντιστοιχεί σε μια αλληλουχία λέξεων ή σειρά γραμμάτων που είναι σαφώς πιο εύκολο να απομνημονευθούν από τον χρήστη (www.eett.gr -> 193.92.49.42).

Την επιτυχία του DNS ήρθε να εδραιώσει ο παγκόσμιος ιστός (World Wide Web). Η εμφάνιση περιεχομένου στις ιστοσελίδες έδωσε πνοή και δυναμική στην εξάπλωση του διαδικτύου και δημιούργησε τις συνθήκες για την εμπορική αξιοποίησή του. Νέες υπηρεσίες εμφανίστηκαν στις οποίες η απομνημόνευση του ονόματος της υπηρεσίας από τον χρήστη πλέον αποτελούσε σημαντικό προσόν. Εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα, αλλά και νέες εμπορικές ιδέες στηρίχτηκαν για την προβολή τους στο νέο μέσον με την χρήση των domain names. Τα domain names έδωσαν την δυνατότητα ο χρήστης του διαδικτύου να έρχεται σε άμεση επαφή με τις υπηρεσίες που αυτά πρόβαλαν.

Έως τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1990, η χρήση του διαδικτύου περιοριζόταν σε πανεπιστήμια και επιστημονικές κοινότητες. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής τηρούσε το μητρώο των ονομάτων του .gr το οποίο αριθμούσε σε λίγες χιλιάδες ονομάτων. Η καταχώρηση ονομάτων γινόταν χωρίς κόστος για κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος ήθελε να χρησιμοποιήσει την νέα αυτή τεχνολογία. Υπήρχε ωστόσο περιορισμός στον αριθμό των ονομάτων που μπορούσε να καταχωρηθεί ανά αριθμό φορολογικού μητρώου (ένα όνομα ανά φορέα) και η καταχώρηση επιτρεπόταν μόνο σε Ελληνικά νομικά πρόσωπα.

Το 1997, κατόπιν ανοικτού διαλόγου με φορείς και ενδιαφερόμενους από την ανερχόμενη αγορά υπηρεσιών διαδικτύου, ο οποίος έγινε υπό την αιγίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ), συντάχθηκε ο πρώτος κανονισμός της ΕΕΤ για την καταχώρηση ονομάτων χώρου του .gr. Από την ΕΕΤ ορίστηκε το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ) διαχειριστής των καταχωρήσεων και του μητρώου όλων των ονομάτων για τον ελληνικό χώρο .gr. Κατόπιν τούτου, ιδρύθηκε το Τμήμα Διαχείρισης Ονομάτων Internet του ΙΤΕ-ΙΠ με το διπλό ρόλο του Καταχωρητή και του Μητρώου και με αποκλειστική αρμοδιότητα την διαχείριση του μητρώου και την λειτουργία του DNS του .gr.

Ο πρώτος κανονισμός της ΕΕΤΤ τέθηκε σε ισχύ και εφαρμόστηκε από το ΙΤΕ-ΙΠ από 1/1/1999 και επέφερε σημαντικές αλλαγές στις Ελληνικές καταχωρήσεις ονομάτων. Ορίστηκε η περίοδος καταχώρησης σε δύο έτη, η καταβολή τέλους καταχώρησης για τις νέες καταχωρήσεις, καθώς και η δυνατότητα ετήσιων ανανεώσεων της διάρκειας καταχώρησης για τους χρήστες των ονομάτων. Τα νομικά πρόσωπα απέκτησαν το δικαίωμα της καταχώρησης δέκα ονομάτων ανά φορέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες δύο ονομάτων και οι Έλληνες πολίτες ενός. Δημιουργήθηκαν οι υπόχωροι .com.gr, .net.gr, .org.gr, .edu.gr και .gov.gr για καταχωρήσεις ονομάτων οι φορείς των οποίων πληρούσαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Ο κανονισμός αναθεωρήθηκε από την ΕΕΤΤ και βελτιώθηκε τον Νοέμβριο του 1999, δίνοντας το δικαίωμα και στους φορείς και ιδιώτες εκτός Ελλάδας να καταχωρήσουν ονόματα, ενώ αργότερα άρθηκε και ο περιορισμός στον αριθμό των ονομάτων που καταχωρούνταν ανά φορέα για όλους τους Έλληνες χρήστες.
Με τον νόμο 2867/2000 η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ορίστηκε υπεύθυνη για τις εκχωρήσεις των ονομάτων του .gr. Με την απόφαση της ΕΕΤΤ υπ' αριθμόν 268/73 του Νοεμβρίου του 2002, από τον Απρίλιο του 2004 οι καταχωρήσεις των ονομάτων πραγματοποιούνται μέσω των καταχωρητών. Για το σκοπό αυτό το ΙΤΕ-ΙΠ, αξιοποιώντας την εμπειρία του στη διαχείριση του Μητρώου, δημιούργησε μια υποδομή η οποία υλοποιεί την δομή Μητρώο Καταχωρητής Χρήστης για τις καταχωρήσεις των ονομάτων. Το ΙΤΕ-ΙΠ συνέχισε να λειτουργεί για διάστημα λίγων μηνών ως προσωρινός καταχωρητής ονομάτων, προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα καταχωρήσεων.

Στα πλαίσια της απόφασης Ε.Ε.Τ.Τ. υπ' αριθμό 351/76 της 15-4-2005, το ΙΤΕ-ΙΠ υλοποίησε και παρέχει από τις 4 Ιουλίου 2005 την δυνατότητα καταχώρησης ονομάτων Internet με Ελληνικούς χαρακτήρες (IDN - International Domain Names). Υποστηρίζονται όλοι οι Ελληνικοί χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων και των αρχαίων Ελληνικών, καθώς και όλα τα σημεία στίξης (πολυτονικοί χαρακτήρες).

Με την πιο πρόσφατη απόφαση, υπ αριθμόν 592/012 της 3-2-2011 της ΕΕΤΤ, άλλαξε δραστικά η διαδικασία εκχώρησης και διαχείρισης των ονομάτων χώρου και επισπεύστηκε ουσιαστικά ο χρόνος που ήταν απαραίτητος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν στα ονόματα χώρου .gr.

 

Nameservers, διασύνδεση και εφαρμογές του Μητρώου

Για τις ανάγκες του DNS δημιουργήθηκε ένα σύστημα "εξυπηρετητών" (nameservers), οι οποίοι φρόντιζαν και φροντίζουν την αδιάλειπτη παροχή πληροφορίας για τις εγγραφές του μητρώου σε κάθε σύστημα που παρέχει υπηρεσίες που στηρίζονται στο DNS. Ξεκινώντας με την από κοινού χρήση εξυπηρετητών με άλλα Ευρωπαϊκά μητρώα στην δεκαετία του 1990, διαγνώσαμε από τους πρώτους στον τομέα την ανάγκη χρήσης αποκλειστικών μηχανημάτων για τη λειτουργία αυτή και υλοποιήσαμε ένα σύστημα που στηρίζεται σε πολλαπλά υπολογιστικά συστήματα ιδιοκτησίας ή αποκλειστικής χρήσης του ΙΤΕ-ΙΠ, στρατηγικά τοποθετημένα, τόσο στον Ελληνικό χώρο, όσο και στην Ευρώπη και στην Αμερική, σε σύγχρονους και ταχείς κόμβους. Τα συστήματα αυτά είναι ικανά να ανταπεξέλθουν σε υψηλές απαιτήσεις και καλύπτουν απολύτως, τόσο τις σημερινές, όσο και τις μελλοντικές ανάγκες ανάπτυξης και λειτουργίας του .gr.

Για την ασφαλή λειτουργία του Μητρώου έχει υλοποιηθεί ένα υπολογιστικό σύστημα υψηλής διαθεσιμότητας με πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας και ασφαλούς τήρησης των δεδομένων, ενώ παράλληλα έχει υλοποιηθεί σε ασφαλή τοποθεσία και απόσταση εναλλακτικός χώρος τήρησης αντιγράφου των δεδομένων, το οποίο μπορεί σε περίπτωση φυσικής καταστροφής να αναλάβει τη συνέχιση του έργου των καταχωρήσεων, αλλά και της δημιουργίας του αρχείου λειτουργίας (zone file) του .gr.

Κάθε νέα εγγραφή του συστήματος υλοποιείται άμεσα στο μητρώο και εισάγεται στο αρχείο λειτουργίας εντός τριών ωρών από την εισαγωγή του στο μητρώο. Το αρχείο λειτουργίας του .gr αναδημιουργείται κάθε τρεις ώρες από τα στοιχεία του μητρώου καθημερινά και σε 24ωρη βάση. Το λογισμικό λειτουργίας του Μητρώου και οι εφαρμογές του έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από το ΙΤΕ-ΙΠ.

 

  • Ελλάδα
  • Αυστρία
  • Γερμανία
  • Βραζιλία
  • ΗΠΑ
  • Βουλγαρία
  • Λιθουανία

Εξυπηρετητές Ονοματοδοσίας του .gr εγκατεστημένοι στον διεθνή χώρο

Εξυπηρετητές Ονοματοδοσίας του .gr εγκατεστημένοι στον διεθνή χώρο

Οι εξυπηρετητές ονοματοδοσίας χρησιμοποιούν τεχνολογίες Anycast για την ασφάλεια, την αξιοπιστία, την επεκτασιμότητα, και τη σταθερότητα της λειτουργίας του Αρχείου Ζώνης του .gr.
Επιπρόσθετα, από το 2010 διατέθηκε στους χρήστες των ονομάτων η τεχνολογία ασφάλειας DNSSEC, μια τεχνολογία που πιστοποιεί την ακεραιότητα και την ορθότητα των απαντήσεων που δίνουν οι εξυπηρετητές ονομάτων χώρου (nameservers).

 

Το ΙΤΕ-ΙΠ ως Μητρώο

Από τον Ιούλιο του 2004 το ΙΤΕ-ΙΠ δεν λειτουργεί ως καταχωρητής. Κατόπιν ανοικτών διαγωνισμών που διενήργησε η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο της νέας δομής Μητρώο Καταχωρητής Χρήστης για τις καταχωρήσεις ονομάτων, το ΙΤΕ-ΙΠ και ειδικότερα το τμήμα του «Μητρώο Ονομάτων Internet με κατάληξη .gr» ανέλαβε το 2004 και εκ νέου το 2009 την τήρηση και λειτουργία του Μητρώου για το Top Level Domain .gr.

Το Μητρώο Ονομάτων Internet του ΙΤΕ-ΙΠ είναι υπεύθυνο για την τεχνική υποστήριξη και λειτουργία του Μητρώου του .gr, τη λειτουργία και υποστήριξη των nameservers του .gr, και τη διασύνδεση του Μητρώου με την ΕΕΤΤ και τους καταχωρητές. Οι υπηρεσίες του Μητρώου παρέχονται και υποστηρίζονται από το προσωπικό του μητρώου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάκοπη λειτουργία του .gr.

Το ΙΤΕ-ΙΠ παρέχει στους καταχωρητές υπηρεσία διασύνδεσης με το Μητρώο μέσω του πρωτοκόλλου EPP. Με τη χρήση του πρωτοκόλλου EPP δίνεται η δυνατότητα διάθεσης των υπηρεσιών του Μητρώου στους τελικούς χρήστες, μέσω κατάλληλων εφαρμογών των καταχωρητών. Παράλληλα διατίθεται δοκιμαστικό σύστημα για την ανάπτυξη και δοκιμή των εφαρμογών των καταχωρητών. Στους καταχωρητές διατίθεται επίσης, ένα διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης των ονομάτων χώρου που καλύπτει όλες τις δυνατότητες καταχώρησης και διαχείρισής τους, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία ή η προμήθεια εφαρμογών EPP για τη λειτουργία του καταχωρητή. Επιπρόσθετα, παρέχεται στους καταχωρητές υπηρεσία αναζήτησης και ελέγχου διαθεσιμότητας / εγκυρότητας ονόματος χώρου (whois), η οποία μπορεί να διατεθεί από τις ιστοσελίδες των καταχωρητών στους τελικούς χρήστες.

Για την ασφαλή διασύνδεση των καταχωρητών στα συστήματα του Μητρώου, όλες οι υπηρεσίες του είναι διαθέσιμες μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες και είναι προσβάσιμες μόνο από στατικές διευθύνσεις Internet (IP). Απαιτείται δε η χρήση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών σε όλα τα υπολογιστικά συστήματα και τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στα συστήματα του Μητρώου.

Το Μητρώο Ονομάτων Internet του ΙΤΕ-ΙΠ, στο πλαίσιο της λειτουργίας του, βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες που παρέχει προς τους καταχωρητές, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες λειτουργίας αυτών, αλλά και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των τελικών χρηστών.

 

Διεθνείς Δραστηριότητες του ΙΤΕ-ΙΠ στον τομέα των Domain Names

Το ΙΤΕ-ΙΠ συμμετέχει σε συναντήσεις διεθνών οργανισμών που αφορούν στις καταχωρήσεις ονομάτων σε τακτική βάση. Είναι μέλος του CENTR (Council of European National Top Level Domain Registries) και συμμετέχει ενεργά στις συναντήσεις του ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), του παγκόσμιου φορέα που έχει αναλάβει την διαχείριση των domain names κατόπιν σχετικής συμφωνίας με την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Το ΙΤΕ-ΙΠ συμμετείχε σε αρκετές παγκόσμιες συναντήσεις που αφορούν στην εκχώρηση ονομάτων χώρου ανωτάτου επιπέδου με διεθνείς χαρακτήρες (IDN TLDs, π.χ. [.όνομα]). Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων, συνεργάτες του μητρώου εργάστηκαν για την «Μελέτη των θεμάτων που παρουσιάζονται κατά την καταχώρηση διεθνοποιημένων ονομάτων ανωτάτου επιπέδου με Ελληνικούς χαρακτήρες» (Greek Case Study Team Report - ICANN Variant Issues Project), την «Μελέτη των θεμάτων που σχετίζονται με την Διαχείριση των IDN variant TLDs Integrated Issues Report» (ICANN Variant Issues Project) και τηνδημιουργία πολιτικής για την Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου που αντιστοιχούν σε Γεωγραφικούς χώρους (ICANN - ccNSO IDN Country Code Policy Development Process).

Για το ΙΤΕ-ΙΠ, η συμμετοχή του Μητρώου στα διεθνή δρώμενα αποτελεί θεμελιώδη επιλογή. Μέσα από τη συμμετοχή του ΙΤΕ-ΙΠ στις διεθνείς εξελίξεις, με συνεχή προσπάθεια και με σεβασμό στις ανάγκες του χρήστη ανοίξαμε ένα μονοπάτι παράλληλο και συγκρίσιμο με την πορεία των υπόλοιπων ευρωπαϊκών Μητρώων, με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων και αναγκών των χρηστών του .gr.

Χάρτης Ελλάδας με γράφο χρηστών [.gr] 1998-2011
 

Eπικοινωνία:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Πληροφορικής

Μητρώο Ονομάτων Internet με κατάληξη .gr
Τ.Θ. 1385, 711 10 Ηράκλειο, Κρήτη
Tel.: 2810 391450
Fax: 2810 391451
Email: hmaster-info@ics.forth.gr
URL: http://www.gr

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα